Mẫu BIÊN BẢN Họp Hội đồng xét đề nghị khen thưởng thành tích

Lượt xem: 355
Số trang: 2
Mã số: 342185
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Tên đ n vơ Đ c l p - T do - H nh phúc
H i đ ng TĐ-KT… R ch Giá, ngày tháng năm 200
BIÊN B N
H p H i đ ng xét đ ngh khen th ng thành tích…. ưở
Hôm nay, ngày….tháng… năm 200 t i H i tr ng……..H i đ ng Thi đua-Khen ườ
th ng…..ti n hành h p xét khen th ng thành tích hoàn thành xu t s c nhi mưở ế ưở
v ….c a t p th , cá nhân thu c…..
Thành ph n d h p g m :
1. H và tên………, ch c v đ n v công tác. ơ
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
……………………………………………….
- Ch t a cu c h p: …………………………………
- Th ký cu c h pư : …………………………………
N i dung:
Đ/c…………., ch c v đ n v công tác, nêu khái quát n i dung Công văn ơ
s ………ngày……tháng…….năm c a………..v vi c………………….
Sau khi ti p nh n đ ngh khen th ng c a H i đ ng thi đua, khen th ng c s .ế ưở ưở ơ
Qua xem xét, đ i chi u v i các đi u ki n và tiêu chu n theo quy đ nh, đ ng th i căn c ế
báo cáo thành tích c a các t p th , nhân; H i đ ng Thi đua-Khen th ng……… ưở
th ng nh t nh sau: ư
- Nh ng t p th , các nhân không khen:……...lý do……………………
- H hình th c khen ho c danh hi u thi đua………lý do……………....
- Đ ngh Trung ng khen: ươ
+ Huân ch ng Lao đ ng h ng……cho…..t p th và ………...cá nhânươ
+ B ng khen c a Th t ng Chính ph cho….t p th và……...cá nhân ướ
+ Danh hi u Chi n s thi đua toàn qu c cho…………………………... ế
+ C thi đua Chính Ph cho……………………………………………
- Đ ngh UBND t nh khen:…………………………………………..
+ C thi đua c a UBND t nh cho……………………………………....
+ Danh hi u t p th Lao đ ng xu t s c cho…………………………….
+ Danh hi u Chi n s thi đua c p t nh cho…………………………….. ế
+ B ng khen c a UBND t nh cho………….. t p th và……….cá nhân
- Đ ngh ban, ngành đoàn th Trung ng khen: ươ ………………….
- Đ ngh c p c s khen: ơ ……………………………………………..
luat s Nguy n M nh THu t – ư http://luatsudongnama.com
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Cu c h p k t thúc vào lúc………cùng ngày v i s nh t trí c a các thành viên h i ế
đ ng./.
Ch t ch HĐ-TĐ……. Th ư
(ký tên, đóng d u)
luat s Nguy n M nh THu t – ư http://luatsudongnama.com
Tải xuống 1₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-16 17:26:10
Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, mẫu giấy tờ, hợp đồng Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, mẫu giấy tờ, hợp đồng C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Tên đ n v ơ ị Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ H i đ ng TĐ-KT… ộ ồ R ch Giá, ngày tháng năm 200 ạ BIÊN B N Ả H p H i đ ng xét đ ngh khen th ng thành tích…. ọ ộ ồ ề ị ưở Hôm nay, ngày….tháng… năm 200 t i H i tr ng……..H i đ ng Thi đua-Khen ạ ộ ườ ộ ồ th ng…..ti n hành h p xét khen th ng thành tích hoàn thành xu t s c nhi m ưở ế ọ ưở ấ ắ ệ v ….c a t p th , cá nhân thu c….. ụ ủ ậ ể ộ Thành ph n d h p g m ầ ự ọ ồ : 1. H và tên………, ch c v đ n v công tác. ọ ứ ụ ơ ị 2. ……………………………………………. 3. ……………………………………………. 4. ……………………………………………. ………………………………………………. - Ch t a cu c h p: ………………………………… ủ ọ ộ ọ - Th ký cu c h p ư ộ ọ : ………………………………… N i dung: ộ Đ/c…………., ch c v đ n v công tác, nêu khái quát n i dung Công văn ứ ụ ơ ị ộ s ………ngày……tháng…….năm c a………..v vi c…………………. ố ủ ề ệ Sau khi ti p nh n đ ngh khen th ng c a H i đ ng thi đua, khen th ng c s . ế ậ ề ị ưở ủ ộ ồ ưở ơ ở Qua xem xét, đ i chi u v i các đi u ki n và tiêu chu n theo quy đ nh, đ ng th i căn c ố ế ớ ề ệ ẩ ị ồ ờ ứ báo cáo thành tích c a các t p th , cá nhân; H i đ ng Thi đua-Khen th ng……… ủ ậ ể ộ ồ ưở th ng nh t nh sau: ố ấ ư - Nh ng t p th , các nhân không khen:……...lý do…………………… ữ ậ ể - H hình th c khen ho c danh hi u thi đua………lý do…………….... ạ ứ ặ ệ - Đ ngh Trung ng khen: ề ị ươ + Huân ch ng Lao đ ng h ng……cho…..t p th và ………...cá nhân ươ ộ ạ ậ ể + B ng khen c a Th t ng Chính ph cho….t p th và……...cá nhân ằ ủ ủ ướ ủ ậ ể + Danh hi u Chi n s thi đua toàn qu c cho…………………………... ệ ế ỹ ố + C thi đua Chính Ph cho…………………………………………… ờ ủ - Đ ngh UBND t nh khen:………………………………………….. ề ị ỉ + C thi đua c a UBND t nh cho…………………………………….... ờ ủ ỉ + Danh hi u t p th Lao đ ng xu t s c cho……………………………. ệ ậ ể ộ ấ ắ + Danh hi u Chi n s thi đua c p t nh cho…………………………….. ệ ế ỹ ấ ỉ + B ng khen c a UBND t nh cho………….. t p th và……….cá nhân ằ ủ ỉ ậ ể - Đ ngh ban, ngành đoàn th Trung ng khen: ề ị ể ươ …………………. - Đ ngh c p c s khen: ề ị ấ ơ ở …………………………………………….. luat s Nguy n M nh THu t – ư ễ ạ ậ http://luatsudongnama.com Cu c h p k t thúc vào lúc………cùng ngày v i s nh t trí c a các thành viên h iộ ọ ế ớ ự ấ ủ ộ đ ng./. ồ Ch t ch HĐ-TĐ……. ủ ị Th kýư (ký tên, đóng d u) ấ luat s Nguy n M nh THu t – ư ễ ạ ậ http://luatsudongnama.com
— Xem thêm —
Bình luận