Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 10:00:01
1 T  h p câu h i tr c nghi m sinh h c LT Hổ ợ ỏ ắ ệ ọ Đ 2010­2011 Tai liêu đ c s u tâm va chinh s a b i CLB GS Sinh viên D c ̀ ̣ ươ ư ̀ ̀ ̉ ư ơ ươ B i vi nhiêu ly do cac tai liêu s u tâm nay ch a co điêu kiên kiêm đinh chât l ng va xin phep cac tac gia ơ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ư ̀ ̀ ư ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ươ ̀ ́ ́ ́ ̉ khi chia se rât mong quy vi thông cam. ̉ ́ ́ ̣ ̉ Nêu quy thây cô nao la tac gia cua nh ng tai liêu nay xin liên hê email ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ư ̀ ̣ ̀ ̣ : clbgiasusvd@gmail.com câu lac bộ ̣ đê chung tôi bô sung tên tac gia vao cac tai liêu cung nh tr c tiêp xin phep cac thây cô. Xin chân thanh ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ư ư ́ ́ ́ ̀ ̀ cam n!!!! ̉ ơ T  h p c âu h i tr c nghi m sinh h c LT Hổ ợ ỏ ắ ệ ọ Đ 1 T  h p câu h i tr c nghi mổ ơ ỏ ắ ệ   sinh h c LT H ọ Đ Câu 1: D u hi u b n ch t c a m t qu n th là: ấ ệ ả ấ ủ ộ ầ ể A. T p h p các cá th cùng loài ậ ơ ể B. S ng trong m t kho ng không gian xác đ nh ố ộ ả ị C. Có kh năng giao ph i v i nhau ả ố ớ D. Các cá th t n t i qua th i gian l ch s , có kh năng thích nghi v i ể ồ ạ ờ ị ư ả ớ môi tr ng s ng ườ ố và có th t n t i đ c l pể ồ ạ ộ ậ Câu 2: C ch đi u hoà s l ng cá th trong qu n th là: ơ ế ề ố ươ ể ầ ể A. S th ng nh t t ng quan gi a t l sinh và t l t ư ố ấ ươ ư ỷ ệ ỷ ệ ư B. S l ng th c ăn trong môi tr ng ố ươ ứ ườ C. Kh năng sinh s n c a các cá th trong qu n th ả ả ủ ể ầ ể D . Các đi u ki n c a môi tr ng s ng ề ệ ủ ườ ố Câu 3: Trong qu n th sinh v t c n g m các loài: th c v t, châu ầ ể ậ ơ ạ ồ ư ậ ch u, gà, chu t, dê, cáo. ấ ộ N u qu n th này b nhi m đ c thì loài sinhế ầ ể ị ễ ộ v t b nhi m đ c n ng nh t là: ậ ị ễ ộ ặ ấ A .Th c v t ư ậ B . Dê C. Cáo D.Gà. Câu 4: Gi s có đo n gen dài 5100A ả ư ạ 0 , s liên k t hoá tr c a genố ế ị ủ này đ c xác đ nh b ng? ươ ị ằ A. 3000 liên k t ế B. 2998 liên k tế C . 5998 liên k t ế D. Không th xác đ nh đ cể ị ươ Câu 5: Quá trình t ng h p Protêin g m các b c l n l t là? ổ ơ ồ ướ ầ ươ A . Sao mã  ho t hoá aa ạ  t ng h p chu i polipeptitổ ơ ỗ B. Ho t hoá aa ạ  t ng h p chu i polipeptit ổ ơ ỗ  sao mã. C. Ho t hoá aa ạ  sao mã  t ng h p chu i polipeptit.ổ ơ ỗ D. Sao mã  t ng h p chu i polipeptit ổ ơ ỗ  ho t hoá aa.ạ Câu 6: Cho c th có ki u gen AaBbCcDd, các gen liên k t hoàn ơ ể ể ế toàn, s ki u giao t đ c t o ra là? ố ể ư ươ ạ A . 2 lo i ạ B . 6 lo iạ C. 4 lo iạ D. 8 lo iạ Câu 7: Quy lu t di truy n và phép lai nào s không xu t hi n t l ậ ề ẽ ấ ệ ỉ ệ phân tính 3:1 th h sau: ơ ế ệ A. Quy lu t phân tính; Aa x Aa, gen tr i hoàn toàn. ậ ộ B. Quy lu t liên k t gen; AB ậ ế //ab x AB //ab gen tr i, tr i hoàn toàn.ộ ộ C . Quy lu t liên k t gen; Ab ậ ế //ab x AB //ab gen tr i, tr i không hoànộ ộ toàn. D. Quy lu t gen liên k t v i gi i tính; X ậ ế ớ ớ A X a x X A Y gen tr i, tr i hoànộ ộ toàn Câu 8: Đ xác đ nh các gen phân li đ c l p hay liên k t, ng i ta ể ị ộ ậ ế ườ hay s d ng phép lai? ư ụ A. Thu n ngh ch ậ ị B . Lai phân tích. ...
— Xem thêm —
Bình luận