Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 07:20:35
1 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 1 /5 Tiết : ___________ Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP I. MỤC TIÊU : 1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt. 2. Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt. 3. Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thuyết giảng. III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC . - Các ống phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp - Oáng phóng tia catot - Nguồn điện cao thế IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY Phaân Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoâng cuûa Ghi TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 2 /5 phoái thôøi gian Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån hoïc sinh chuù Kieåm tra baøi cuõ vaø kieán thöùc cuõ lieân quan vôùi baøi môùi (3’) 1. Tia löûa ñieän phaùt sinh trong ñieàu kieän naøo? 2. Hoà quang ñieän ñöôïc thöïc hieän trong ñieàu kieän naøo? 1. Nghieân cöùu baøi môùi I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG KHÍ ÔÛ AÙP SUAÁT THAÁP. 1. Thí nghieäm - Oáng thuyû tinh coù hai ñieän cöïc baèng kim loaïi - Bôm huùt chaân khoâng ñeå laøm giaûm aùp suaát trong oáng. 2. Keát quaû thí nghieäm - Khi p khoaûng 1 – 0,01 mmHg vaø hieäu I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG KHÍ KEÙM GV: Moâ taû thí nghieäm SGK. Oáng phoùng ñieän ñöôïc noái vôùi bôm huùt nhaèm giaûm aùp suaát trong oáng. Moät ñaàu oáng noái vôùi cöïc döông cuûa nguoàn : anoát. Ñaàu coøn laïi noái vôùi cöïc aâm cuûa nguoàn: catot Theo doõi SGK. Ghi nhôù. TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  ...
— Xem thêm —
Bình luận