Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

Số trang: 5
Mã số: 336631
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VT LÝ 11
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41-
1 /5
Tiết : ___________
i 41 :
S PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
ÁP SUẤT THẤP
I. MC TIÊU :
1. Hiểu được s phóng điện trong chất khí áp suất thấp ảnh hưởng của áp sut, s hình thành miền tối catot cột sáng
ant.
2. Hiểu được tính chất và bản chất ca tia catốt.
3. Hiểu được ng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thuyết giảng.
III. THIẾT B , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .
- Các ng phóng điện trong chất khí áp suất thấp
- ng phóng tia catot
- Ngun điện cao thế
IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DY
Phaân
Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân
Hoaït ñoâng cuûa Ghi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VT LÝ 11
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41-
2 /5
phoái thôøi
gian
Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån
hoïc sinh chuù
Kieåm tra
baøi cuõ
vaø kieán
thöùc cuõ
lieân quan
vôùi baøi
môùi (3’)
1. Tia löûa ñieän phaùt sinh trong ñieàu
kieän naøo?
2. Hoà quang ñieän ñöôïc thöïc hieän trong
ñieàu kieän naøo?
1. Nghieân
cöùu baøi
môùi
I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG KHÍ ÔÛ AÙP
SUAÁT THAÁP.
1. Thí nghieäm
- Oáng thuyû tinh coù hai ñieän ïc baèng
kim loaïi
- Bôm huùt chaân khng ñeå laøm giaûm
aùp suaát trong oáng.
2. Keát quaû thí nghieäm
- Khi p khoaûng 1 0,01 mmHg vaø hieäu
I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG
KHÍ KEÙM
GV: Moâ taû thí nghieäm SGK. Oáng
phoùng ñieän ñöôïc noái vôùi m
huùt nhaèm giaûm aùp suaát trong
oáng.
Moät ñaàu oáng ni vôùi cöïc döông
cuûa nguoàn : ant. Ñaàu coøn laïi
noái vôùi cöïc aâm cuûa nguoàn: catot
Theo doõi SGK. Ghi
nhôù.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VT LÝ 11
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41-
3 /5
ñieän theá giöõa hai ñieän cöïc vaøo khoaûng vaøi
traêm voân:
+ Phaàn beà maët catot coù moät mieàn toái :
mieàn toái catoát
+ Phaàn coøn laïi cuûa oá
ng ñeán anoát coù moät
coät saùng : coät saùng anoát.
=> C söï phoùng ñieän thaønh mieàn.
3. ÖÙng duïng cuûa söï phoùng ñieän
thaønh mieàn.
Söï phoùng ñieän thaønh mieàn ñöôïc öùng duïng
ñeå taïo ra nguoàn saùng goïi laø ñeøn oáng. Maøu
saéc nh saùng do ñeøn ng phaùt ra phuï
thuoäc vaøo baûn chaát cuûa chaát khí coù trong
ng.
II.TIA CATOT( TIA AÂM CÖÏC)
1. Tia catot
Khi p oáng khoaûng 0,01 0,001 mmHg, mieàn
toái catot chieám ñaày oáng , caùc e böùc ra ø
GV: Thoâng baùo keát quaû thí
nghieäm
Coät saùng anoát
Mieàn
toái catoát
Söï phoùng ñieän thaønh mieàn
Ghi nhôù.
Tham khaûo SGK.
Tham gia xaây ïng
Traû
lôøi
caâu
hoûi
H.1.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 07:20:35
1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt. 2. Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt. 3. Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền. TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 1 /5 Tiết : ___________ Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP I. MỤC TIÊU : 1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt. 2. Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt. 3. Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thuyết giảng. III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC . - Các ống phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp - Oáng phóng tia catot - Nguồn điện cao thế IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY Phaân Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoâng cuûa Ghi TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 2 /5 phoái thôøi gian Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån hoïc sinh chuù Kieåm tra baøi cuõ vaø kieán thöùc cuõ lieân quan vôùi baøi môùi (3’) 1. Tia löûa ñieän phaùt sinh trong ñieàu kieän naøo? 2. Hoà quang ñieän ñöôïc thöïc hieän trong ñieàu kieän naøo? 1. Nghieân cöùu baøi môùi I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG KHÍ ÔÛ AÙP SUAÁT THAÁP. 1. Thí nghieäm - Oáng thuyû tinh coù hai ñieän cöïc baèng kim loaïi - Bôm huùt chaân khoâng ñeå laøm giaûm aùp suaát trong oáng. 2. Keát quaû thí nghieäm - Khi p khoaûng 1 – 0,01 mmHg vaø hieäu I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG KHÍ KEÙM GV: Moâ taû thí nghieäm SGK. Oáng phoùng ñieän ñöôïc noái vôùi bôm huùt nhaèm giaûm aùp suaát trong oáng. Moät ñaàu oáng noái vôùi cöïc döông cuûa nguoàn : anoát. Ñaàu coøn laïi noái vôùi cöïc aâm cuûa nguoàn: catot Theo doõi SGK. Ghi nhôù. TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO ...
— Xem thêm —
Bình luận