Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-03 23:08:18
1 Rủi ro và quản tr ị rủ i ro trong ngân hàng th ương m ại R ủi ro có th ể xu ất hi ện trong m ọi nghành ngh ề, l ĩnh v ực kinh doanh. Nó là m ột yế u tố khách quan nên chúng ta không th ể lo ại tr ừ đượ c hết mà ch ỉ có thể hạn ch ế s ự xu ất hi ện c ủa nó và làm gi ảm đi nhữ ng thi ệt h ại do chúng gây ra. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là nh ững biến cố không mong đợi mà khi nó xả y ra sẽ d ẫn đế n s ự tổn thấ t về tài s ản c ủa ngân hàng, gi ảm sút l ợi nhuận th ực t ế so v ới dự ki ến. Vì v ậy Có thế nói bản ch ất ho ạt động c ủa m ột NHTM hi ện nay là ch ấp nhậ n rủi ro và quả n lý rủi ro . Trong b ất k ỳ giai đ oạn kinh t ế nào thì việ c đối m ặt v ới r ủi ro c ủa các ngân hàng là đ iề u không th ể tránh kh ỏi. Cùng với sự ra đời hàng lo ạt c ủa các ngân hàng hiệ n nay mà song hành v ới nó là không ít những rủ i ro dẫn đế n vi ệc không ch ỉ ả nh hưở ng đến hoạ t động c ủ a b ản thân ngân hàng đó mà còn có tác động đến c ả n ền kinh t ế. Chính vì v ậy vi ệc nhìn nh ận , đ ánh giá đúng về thực trạ ng các ngân hàng trong vấ n đề rủi ro th ực sự r ất quan trọ ng Chúng ta có th ể tìm hi ểu rõ h ơn về các lo ại r ủi ro mà ngân hàng th ường xuyên m ắc phả i để rõ h ơn về vấn đề này.Trong NH th ường có 4 lo ại r ủi ro : R ủi ro tín d ụng Tín dụ ng ngân hàng là quan h ệ vay n ợ giữa ngân hàng, các t ổ chức tín d ụng, t ổ ch ức kinh t ế, cá nhân theo nguyên t ắc hoàn tr ả. Rủi ro tín d ụng phát sinh khi m ột bên đối tác không th ực hiện nghĩ a vụ tài chính ho ặc ngh ĩa v ụ theo h ợp đồng đối v ới ngân hàng, bao g ồm c ả vi ệc không thực hi ện thanh toán n ợ, cho dù đó là nợ gốc hay n ợ lãi khi khoả n nợ đế n hạ n. Rủi ro lãi su ất R ủi ro lãi su ất là lo ại r ủi ro do s ự biến động c ủa lãi su ất. Lo ại r ủi ro này phát sinh trong quan h ệ tín d ụng theo đó ngân hàng ho ặc công ty có nh ững khoản đ i vay ho ặc cho vay theo lãi su ất th ả n ổi. Nế u đi vay theo lãi su ất th ả n ổi, khi lãi suấ t thị tr ườ ng t ăng khi ến chi phí tr ả lãi t ăng theo. Ng ược lại, n ếu cho vay theo lãi su ất th ả n ổi, khi lãi suấ t thị tr ườ ng xuố ng thấp khi ến thu nhậ p lãi vay gi ảm. Rủi ro lãi su ất đặ c bi ệt quan trọ ng khi nào chúng ta có kho ản vay ho ặc đầ u t ư tài chính khá l ớn theo lãi suất th ả n ổi trên th ị tr ườ ng. Rủi ro h ối đ oái Tỷ giá củ a các đồng ngoạ i tế biến đổi không ngừng dẫ n đế n vi ệc kinh doanh ngoạ i hổi c ũng luôn ti ềm ẩn rấ t nhi ều rủ i ro . Nh ững rủi ro này có th ể phát sinh thông qua các hoạ t động khi ngân hàng giao dị ch các đồng ti ền nướ c ngoài nhằ m phục v ụ cho khách hàng ho ặc cho chính b ản thân mình. Vì v ậy bị ả nh hưở ng từ lo ại r ủi ro này không ch ỉ là phía ngân hàng mà con c ả đối v ới khách hàng. R ủi ro thanh kho ản Thanh kho ản là m ột thu ật ngữ chuyên ngành nói v ề kh ả n ăng đáp ứng các nhu c ầu về sử d ụng vố n khả dụng phụ c vụ cho ho ạt động kinh doanh tạ i mọi th ời điể m nh ư chi tr ả ti ền gửi, cho vay, thanh toán, giao d ịch v ốn... R ủi ro thanh kho ản là tình tr ạng ngân hàng không đáp ứng được nhu cầ u sử d ụng v ốn khả dụng (nhu c ầu thanh kho ản). Tình trạ ng này nhẹ thì gây thua l ỗ , ho ạt động kinh doanh b ị đ ình tr ệ, n ặng thì làm m ất khả năng thanh toán d ẫn đế n ngân hàng phá s ản.
— Xem thêm —
Bình luận