Tiết 7: TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Số trang: 5
Mã số: 331121
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-19 19:14:09
Một số vấn đề về khái niệm và đặc điểm, nội dung của văn bản nhật dụng a) Văn bản nhật dụng không phải là khái niệm về thể loại hay kiểu văn bản mà để chỉ những văn bản có nội dung mang tính cập nhật đối với đời sống hiện thời. Đề tài của văn bản nhật dụng phải là những vấn đề có tính cấp thiết đối với đời sống xó hội và con người hiện nay. Tuy nhiên đó cũng là vấn đề đó cú ý nghĩa lõu dài chứ khụng phải chỉ là nhất thời. Vỡ thế, phần văn bản nhật dụng là một bộ phận thể hiện rừ và trực tiếp nhất sự gắn bó với đời sống của môn ngữ văn trong nhà trường.
— Xem thêm —