Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 21:15:00
Nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế cho thấy, các nhà quản lý thường mất 50 - 80% quỹ thời gian của mình cho các cuộc giao tiếp theo cách này hay cách khác. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi giao tiếp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thiếu giao tiếp hay giao tiếp không hiệu quả dẫn đến tình trạng quản lý kinh doanh yếu kém, không hiểu khách hàng, không nắm bắt được những nhu cầu, thị hiếu và xu hướng của thị trường, kém sự phối hợp trong hoạt động… dẫn đến kết quả cuối cùng là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thấp. Để giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp đạt hiệu quả, đòi hỏi phải hội đủ 3 nội dung. Trước hết, tất cả mọi người tham gia đều phải có những kỹ 5 kỹ nă ng nâng cao kh ả nă ng giao ti ếp Nghiên c ứu của các chuyên gia quốc t ế cho th ấy, các nhà qu ản lý thường m ất 50 - 80% quỹ thời gian c ủa mình cho các cu ộc giao ti ếp theo cách này hay cách khác. Điề u đó không có gì đáng ngạc nhiên, b ởi giao ti ếp có ý ngh ĩa c ực kỳ quan tr ọng đối v ới m ọi ho ạt động c ủa doanh nghi ệp. Thi ếu giao tiế p hay giao ti ếp không hi ệu quả dẫn đế n tình tr ạng qu ản lý kinh doanh yế u kém, không hi ểu khách hàng, không nắ m bắt đượ c nh ững nhu c ầu, th ị hi ếu và xu hướ ng c ủa th ị trường, kém s ự ph ối h ợp trong ho ạt động… dẫ n đến kết quả cu ối cùng là hi ệu quả hoạ t động c ủa doanh nghi ệp th ấp. Để giao ti ếp trong môi tr ường doanh nghi ệp đạ t hiệ u quả , đòi h ỏi phải h ội đủ 3 nội dung. Tr ướ c h ết, t ất c ả m ọi ng ười tham gia đều phả i có nh ững kỹ nă ng phù hợ p và biết cách giao ti ếp t ốt. Để đạ t đượ c đi ều này, ph ải đả m b ảo r ằng, bạ n và nhân viên trong doanh nghi ệp có đượ c những kỹ nă ng và kiến th ức cầ n thi ết để giao tiế p có hiệu qu ả. Th ứ hai, để giao tiếp trong doanh nghi ệp đạ t hiệ u quả , đòi h ỏi phải có môi tr ường hỗ trợ. Môi tr ường đó là lòng tin, s ự c ởi m ở, vi ệc chia s ẻ trách nhi ệm… N ếu thi ếu môi trườ ng này thì m ọi kỹ nă ng đề u trở nên vô ngh ĩa. Trong môi tr ường đó, bạ n cần đóng vai trò nòng c ốt để làm sao t ạo ra b ầu không khí tho ải mái và c ởi m ở. Th ứ ba, để giao ti ếp có hi ệu quả , đòi h ỏi phải tậ p trung chú ý. N ếu bạ n quan tâm và luôn nỗ l ực cả i thiện giao ti ếp thì nhân viên s ẽ c ảm nh ận đượ c tầm quan tr ọng của vấn đề đượ c đề cập t ới. Ng ược lại, n ếu bạ n xem nhẹ vấn đề , xem nhẹ giao tiếp thì nhân viên c ũng sẽ có phả n ứng t ương t ự. Dướ i đây là m ột số lời khuyên c ụ thể: 1. Luôn c ố tìm kiếm nh ững thông tin ph ản hồi từ mỗi cu ộc giao ti ếp. Hãy hỏi nhân viên nhữ ng câu hỏi đại lo ại nh ư: Khi nói chuy ện, các b ạn có hi ểu rõ đ iề u tôi nói không? Các b ạn đánh giá th ế nào v ề cu ộc giao ti ếp này? Các b ạn có ý t ưởng gì để cải thi ện kh ả nă ng giao tiế p của chúng ta? 2. T ự đánh giá sự am hiểu và kỹ nă ng giao tiếp c ủa mình 3. Khi làm vi ệc v ới nhân viên trong doanh nghi ệp, hãy xác định cách th ức giao ti ếp phù hợ p và hi ệu quả . Để làm vi ệc này, b ạn c ần tìm sự đồng thuậ n về nhữ ng vấ n đề sau: a) Nh ững bấ t đồng c ần đượ c giải quy ết nh ư th ế nào? b) Giao ti ếp gi ữa các nhân viên nên nh ư th ế nào? c) Giao ti ếp gi ữa nhà qu ản lý vớ i nhân viên và gi ữa nhân viên v ới nhà qu ản lý nên nh ư th ế nào? d) Đâu là gi ới h ạn về thông tin trong giao ti ếp? 4. Đ ánh giá tác động của cơ c ấu doanh nghi ệp đối v ới giao ti ếp. Giao tiế p gián tiếp ( đượ c truyề n đạt thông qua ng ười khác) th ường dễ gây ra hi ểu sai v ấn đề , nên c ố gắng giao ti ếp trự c ti ếp càng nhi ều càng t ốt. 5. H ọc và áp d ụng ...
— Xem thêm —
Bình luận