BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

Số trang: 1
Mã số: 330050
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc Lp – T Do – Hnh Phúc
[0\
BIÊN BN XÁC NHN VN GÓP
Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2008, hai bên gm có:
BÊN GÓP VN:
Tên đơn v : Công ty C Phn
Địa ch :
Đin thoi : Fax:
Mã s thuế :
Giy Chng nhn ĐKKD s: Do S Kế Hoch và Đầu Tư tnh …. cp ngày …..
Đại din : …. Chc v: Tng Giám Đốc
BÊN NHN GÓP VN:
Tên đơn v : Công ty C Phn …
Địa ch : .
Đin thoi : . Fax: .
Mã s thuế : .
Giy Chng nhn ĐKKD s: …. Do S Kế Hoch và Đầu Tư tnh …. cp ngày …
Đại din : Chc v: Giám Đốc
Cùng tiến hành xác nhn s vn góp tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 như sau:
Giá tr vn góp : …… VND
(S tin bng ch: …….)
BÊN GÓP VN
TNG GIÁM ĐỐC
.
BÊN NHN GÓP VN
GIÁM ĐỐC
.
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-16 09:37:10
Tài liệu tham khảo mẫu biên bản giao tài sản xác nhận góp vốn
— Xem thêm —