BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

Số trang: 1
Mã số: 330050
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-16 09:37:10
Tài liệu tham khảo mẫu biên bản giao tài sản xác nhận góp vốn CỘ NG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c L ập – T ự Do – H ạnh Phúc [0 \ BIÊN BẢ N XÁC NH ẬN VỐN GÓP Hôm nay ngày 31 tháng 12 n ăm 2008, hai bên g ồm có: BÊN GÓP V ỐN: Tên đơn vị : Công ty C ổ Ph ần Đị a chỉ : Đ iệ n thoạ i : Fax: Mã số thu ế : Gi ấy Chứ ng nhận ĐKKD s ố: Do S ở K ế Ho ạch và Đầu Tư tỉnh …. cấ p ngày ….. Đại di ện : …. Ch ức v ụ: T ổng Giám Đố c BÊN NHẬN GÓP V ỐN: Tên đơn vị : Công ty C ổ Ph ần … Địa ch ỉ : . Đ iệ n thoạ i : . Fax: . Mã số thu ế : . Gi ấy Chứ ng nhận ĐKKD s ố: …. Do S ở K ế Ho ạch và Đầu Tư tỉnh …. cấ p ngày … Đại di ện : … Ch ức v ụ: Giám Đốc Cùng tiế n hành xác nh ận s ố v ốn góp tính đến h ết ngày 31 tháng 12 n ăm 2008 nh ư sau: Giá trị vốn góp : …… VND (Số tiề n bằ ng chữ : …….) BÊN GÓP V ỐN TỔ NG GIÁM ĐỐC . BÊN NH ẬN GÓP V ỐN GIÁM ĐỐC .
— Xem thêm —
Bình luận