Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-28 03:16:40
Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần nắm vững: 1. Về kiến thức: Biết được véctơ pháp tuyến của đường thẳng, phương trình tổng quát của đường thẳng. 2. Về kỹ năng: Học sinh hiểu và biết được phương trình tổng quát của đường thẳng. Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Giáo án hình học 10 : Tiết 27: PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT ĐƯỜNG THẲNG. (phần 1) I. Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần nắm vững: 1. Về kiến thức: Biết được véctơ pháp tuyến của đường thẳng, phương trình tổng quát của đường thẳng. 2. Về kỹ năng: Học sinh hiểu và biết được phương trình tổng quát của đường thẳng. 3. Về tư duy: Biết quy lạ về quen. 4. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác. II. Phương tiện: 1. Thực tiển: Học sinh đã học bài hàm số bậc nhất ở lớp 9. Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền 2. Phương tiện: Bảng phụ, bảng kết quả. III. Gợi ý về phương pháp: Cơ bản dùng phương pháp vấn đáp gợi mở thông qua hoạt động điều khiển tư duy thông qua hoạt động nhóm. IV. Quá trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: Cho 2 véctơ: u= (x;y) ; v= (x’;y’). Tìm điều kiện để uv. Kểt quả: x.x’+y.y’ = 0. 2. Bài mới: Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng Hoạt động 1: Cho hình vẽ: n3 1. Phương trình tổng quát của đ ường thẳng n3 Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền n1 n2 (d) ?1. Các véctơ n1, n2, n3 có đặc điểm như thế nào? ?2. Mỗi đường thẳng có bao nhiêu véctơ pháp tuyến? Chúng liên hệ với nhau như thế nào? ?3 Cho điểm I và n 0. Có bao nhiêu đường thẳng qua I và nhận n Hs: + Khác véctơ 0. + Có giá vuông góc với đường thẳng (d). Hs: + Vô số. + Cùng phương. Hs: Có một đường thẳng n1 (d) n2 Định nghĩa: n là véctơ pháp tuyến của (d) n 0 n (d)   r r r Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Ox y I M làm véctơ pháp tuyến? Hoạt động 2: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I (x0;y0) và n = (a;b) 0. () là đường thẳng qua I nhận n làm véctơ pháp tuyến. Tìm điều kiện để M(x,y)  (). GV: - Hai véctơ n và IMnhư thế nào? - Tích vô hướng Hs: + n và IM vuông góc. Bài toán: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I (x0;y0) và n = (a;b) 0. () là đường thẳng qua I nhận n làm véctơ pháp tuyến. Tìm điều kiện để M(x,y)(). Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền bằng bao nhiêu? KQ: a(x - x0) + b(y – y0) = 0. (I) Phương trình (I) gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng () . ?4. Đưa phương trình về dạng khác? GV: PTTQ của đường thẳng () có dạng? ax + by + c = 0 () + n . IM= 0 Hs: * ax - ax0 + by – by0 = 0 * ax + by + c = 0 PTTQ của đường thẳng () có dạng? ax + by + c = 0 () Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Hoạt động 3: Tìm véctơ ph áp tuyến của các đường thẳng sau: (a) : x + 2x + 1 = 0 (b) : x – 1 = 0 (c) : 2x + 4 = 0 ? Tìm điều kiện để phương trình: kx + 2 ky –1 = 0 là phương trình đường thẳng? Hs: ...
— Xem thêm —
Bình luận