Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-05 13:06:19
Trò chơi động (dynamic game) diễn ra trong nhiều giai đoạn, và một số người chơi sẽ phải hành động ở mỗi một giai đoạn. Trò chơi động khác với trò chơi tĩnh ở một số khía cạnh quan trọng. Thứ nhất, trong trò chơi động, thông tin mà mỗi người chơi có được về những người chơi khác rất quan trọng. Như ở Phần 1 đã phân biệt, một người có thông tin đầy đủ (complete information) khi người ấy biết hàm thỏa dụng (kết cục - payoff) của những người chơi khác. Còn một người có thông tin hoàn hảo (perfect information) nếu như tại mỗi bước phải ra quyết định (hành động), người ấy biết được toàn bộ lịch sử của các bước đi trước đó của trò chơi. Thứ hai, khác với các trò chơi tĩnh, trong trò chơi động mức độ đáng tin cậy (credibility) của những lời hứa (promises) hay đe dọa (threats) là yếu tố then chốt. Và cuối cùng, để tìm điểm cân bằng cho các trò động, chúng ta phải vận dụng phương pháp quy nạp ngược (backward induction). Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 2 Vũ Thaønh Tự Anh 1 GIÔÙI THIEÄU LYÙ THUYEÁT TROØ CHÔI VAØ MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG TRONG KINH TEÁ HOÏC VI MO Phaàn 2: Troø chôi ñoäng vôùi thoâng tin ñaày ñuû Troø chôi ñoäng (dynamic game) dieãn ra trong nhieàu giai ñoaïn, vaø moät soá ngöôøi chôi seõ phaûi haønh ñoäng ôû moãi moät giai ñoaïn. Troø chôi ñoäng khaùc vôùi troø chôi tónh ôû moät soá khía caïnh quan troïng. Thöù nhaát, trong troø chôi ñoäng, thoâng tin maø moãi ngöôøi chôi coù ñöôïc veà nhöõng ngöôøi chôi khaùc raát quan troïng. Nhö ôû Phaàn 1 ñaõ phaân bieät, moät ngöôøi coù thoâng tin ñaày ñuû (complete information) khi ngöôøi aáy bieát haøm thoûa duïng (keát cuïc - payoff) cuûa nhöõng ngöôøi chôi khaùc. Coøn moät ngöôøi coù thoâng tin hoaøn haûo (perfect information) neáu nhö taïi moãi böôùc phaûi ra quyeát ñònh (haønh ñoäng), ngöôøi aáy bieát ñöôïc toaøn boä lòch söû cuûa caùc böôùc ñi tröôùc ñoù cuûa troø chôi. Thöù hai, khaùc vôùi caùc troø chôi tónh, trong troø chôi ñoäng möùc ñoä ñaùng tin caäy (credibility) cuûa nhöõng lôøi höùa (promises) hay ñe doïa (threats) laø yeáu toá then choát. Vaø cuoái cuøng, ñeå tìm ñieåm caân baèng cho caùc troø ñoäng, chuùng ta phaûi vaän duïng phöông phaùp quy naïp ngöôïc (backward induction). Troø chôi ñoäng vôùi thoâng tin ñaày ñuû vaø hoaøn haûo Ví duï 1: Moät troø chôi töôûng töôïng Thöû töôûng töôïng moät troø chôi ñoäng vôùi thoâng tin ñaày ñuû vaø hoaøn haûo vaø coù caáu truùc nhö hình veõ. Taïi moãi nuùt hoaëc A hoaëc B phaûi ra quyeát ñònh. Khoâng gian haønh ñoäng cuûa hoï chæ goàm hai khaû naêng: hoaëc choïn traùi (T), hoaëc choïn phaûi (P). Nhöõng con soá ôû ngoïn cuûa caùc nhaùnh trong caây quyeát ñònh chæ keát quaû thu ñöôïc cuûa hai ngöôøi chôi, trong ñoù soá ôû treân laø keát quaû cuûa A. Ñeå tìm ñieåm caân baèng cuûa troø chôi naøy, chuùng ta khoâng theå baét ñaàu töø giai ñoaïn ñaàu tieân, maø ngöôïc laïi, chuùng ta seõ duøng phöông phaùp quy naïp ngöôïc, töùc laø baét ñaàu töø giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa troø chôi. Löu yù laø phöông aùn toái öu cho ngöôøi chôi thöù nhaát laø keát cuïc T”, ôû ñoù A ñöôïc 3 vaø B khoâng ñöôïc gì. Coøn phöông aùn toái öu cho B laø keát cuïc P”, trong ñoù B ñöôïc 2 vaø A khoâng ñöôïc gì. Nhöng caû hai keát quaû naøy ñeàu seõ khoâng xaûy ra. Taïi sao vaäy? Neáu troø chôi keùo daøi ñeán giai ñoaïn 3 thì A chaéc chaén seõ choïn T” (vì 3 2). Coøn neáu B ñöôïc ra quyeát ñònh ôû giai ñoaïn 2 vaø bieát ñieàu naøy chaéc chaén seõ khoâng choïn P’ maø choïn B A A P T P ’T’ T” P” 2 0 1 1 3 0 2 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi moâ Nhaäp moân Lyù thuyeát troø chôi Nieân khoùa 2004 – 2005 Phaàn 2 Vũ Thaønh Tự Anh 2 T’ (vì 1 0). Vaø ôû giai ñoaïn 1, A döï ñoaùn tröôùc ñöôïc nhöõng haønh ñoäng keá tieáp cuûa caû hai ngöôøi neân chaéc chaén seõ choïn T (vì 2 1). 1 Baây giôø chuùng ta quay laïi thaûo luaän vaán ñeà möùc ñoä tin caäy cuûa lôøi höùa heïn hay ñe doïa. Giaû söû tröôùc khi baét ñaàu chôi, A ñeà nghò vôùi B nhö sau. Trong laàn chôi ñaàu tieân anh neân choïn P. Neáu theá, khi ñeán löôït toâi thì toâi seõ choïn P’, vaø roài trong giai ñoaïn cuoái cuøng anh seõ choïn P”ñeå moãi chuùng ta cuøng ñöôïc 2. Lieäu A coù neân tin vaøo lôøi ñeà nghò (höùa heïn) baèng mieäng naøy cuûa B hay khoâng? 2 Neáu ñaây laø troø chôi xaûy ra moät laàn vaø muïc ñích cuûa moãi ngöôøi chôi ñôn thuaàn chæ laø toái ña hoùa lôïi ích cuûa mình thì caâu traû lôøi hieån nhieân laø khoâng. Lyù do laø ñeán giai ñoaïn 2, B bieát chaéc laø neáu A ñoåi yù vaø choïn T” thì anh ta seõ khoâng ñöôïc gì, coøn A seõ ñöôïc 3 (laø keát cuïc toát nhaát cuûa A). Löôøng tröôùc ñieàu naøy, B chæ ñôïi A choïn P laø seõ choïn T’ ñeå ñöôïc 1. Ñöùng tröôùc tình huoáng naøy, vôùi nhöõng thoâng tin cho tröôùc vaø neáu A laø ngöôøi duy lyù thì chaéc chaén A seõ khoâng daïi gì nghe theo lôøi höùa heïn ngon ngoït cuûa B. Keát ...
— Xem thêm —
Bình luận