Tập làm văn-LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Lượt xem: 3918
Số trang: 0
Mã số: 326833
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-13 11:40:26
- HS bi t d a vàTập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP - HS biết dựa vào những kiến thức đã học về biên bản một cuộc họp để làm được một biên bản về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - Biết trình bày một biên bản đúng quy định. o nh ng ki n th c ã h c v biên b n m t cu c h p ư c m t biên b n v cu c h p t ho c h p l p, h p chi i. làm - Bi t trình bày m t biên b n úng quy nh. II. dùng d y h c: - B ng ph ghi 3 ph n chính c a biên b n m t cu c h p. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4&\#039;) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1&\#039;) Ho t ng 2: HS làm bài. (28-30’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - GV ghi bài lên b ng. bài: Ghi l i biên b n m t cu c h p c a t , l p ho c chi i. - Cho HS c g i ý trong SGK. - Cho HS cu c h p. c 3 ph n chính c a biên b n - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, khen nh ng HS làm bài t t. 3. C ng c , d n dò: (2&\#039;) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ghi l i biên b n ã làm l p vào v . - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m - HS bi t d a vàTập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP - HS biết dựa vào những kiến thức đã học về biên bản một cuộc họp để làm được một biên bản về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - Biết trình bày một biên bản đúng quy định. o nh ng ki n th c ã h c v biên b n m t cu c h p ư c m t biên b n v cu c h p t ho c h p l p, h p chi i. làm - Bi t trình bày m t biên b n úng quy nh. II. dùng d y h c: - B ng ph ghi 3 ph n chính c a biên b n m t cu c h p. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4&\#039;) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1&\#039;) Ho t ng 2: HS làm bài. (28-30’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - GV ghi bài lên b ng. bài: Ghi l i biên b n m t cu c h p c a t , l p ho c chi i. - Cho HS c g i ý trong SGK. - Cho HS cu c h p. c 3 ph n chính c a biên b n - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, khen nh ng HS làm bài t t. 3. C ng c , d n dò: (2&\#039;) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ghi l i biên b n ã làm l p vào v . - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m
— Xem thêm —