Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-28 21:17:42
1 Vấn đề 5: Đồng chí hãy phân tích vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và vai trò của khối liên minh Công – Nông – Trí. Liên hệ quá trình thực hiện liên minh công-nông-trí ở VN. Bài làm CNXH khoa học là sự phản ánh bằng lý luận phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân. Việc đề ra chiến lược, sách lược cách mạng; việc thiết lập, phát huy vai trò hiệu lực Nhà nước; việc xây dựng, củng cố khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức; việc xây dựng và phát huy mối quan hệ các dân tộc trên phạm vi quốc gia và quốc tế … là những vấn đề được CNXH KH nghiên cứu thì lý luận về liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức là một trong những nội dung cơ bản nhất của CNCS khoa học. Nhận thức đúng và thực hiện tốt liên minh này, đặc biệt là trong thời kỳ quá độ lên CNXH, sẽ góp phần to lớn vào việc ổn định KT-XH, từng bước xây dựng đất nước ta đi lên CNXH. Đối với một Nhà nước XHCN, một nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực của Nhà nước đều thuộc về nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong là Đảng Cộng sản, đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Nó có vai trò, vị trí quan trọng đối với khối liên minh trong cuộc cách mạng XHCN. Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định: Giai cấp công nhân nếu tiến hành đấu tranh cách mạng một cách đơn độc chống lại giai cấp tư sản thì sẽ bị thất bại. Nhưng nếu giai cấp công nhân liên minh được với đại đa số nhân dân lao động mà chủ yếu là gc nông dân và giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng thì cách mạng nhất định thắng lợi. Sở dĩ như vậy là vì: giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức có những vị trí và vai trò quan trọng trong xã hội. Về giai cấp nông dân là giai cấp của những người lao động SX vật chất trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cả lâm nghiệp và ngư nghiệp. Lênin đã phân tích một cách khoa học về giai cấp nông dân, đây là một lực lượng đông đảo nhất, có tinh thần cách mạng quật khởi, đấu tranh bất khuất và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, nhưng nông dân vốn có PTSX phân tán, kỹ thuật lạc hậu, năng suất lao động thấp kém, KT nông dân nông thôn chủ yếu là tự cung tự cấp. Nông dân có “bản chất hai mặt”: một mặt họ là những người lao động, đây là mặt cơ bản nhất; mặt khác họ là những người tư hữu nhỏ, đây là mặt hạn chế và phải trải qua một quá trình CNH, HĐH và cải biến cách mạng trên nhiều lĩnh vực… mới có thể khắc phục được, nông dân không dựa trên tư hữu nhỏ để bóc lột các giai ...
— Xem thêm —
Bình luận