Nghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi

Số trang: 30
Mã số: 325307
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 30
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-05 14:52:55
Bảng câu hỏi là công cụ để thu thập dữ liệu định lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn bài thảo luận nhóm dùng trong nghiên cứu định tính (Chương 3), giúp nhà nghiên cứu thu thập được dữ liệu cần thiết với độ tin cậy cao. Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch vụ nghiên cứu Đề xuất và phê chuẩn dự án nghiên cứu 1CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU MARKETINGTR NG I H C ƯỜ ĐẠ Ọ CÔNG NGHI P TP. H CHÍ MINHỆ Ồ KHOA QU N TR KINH DOANH Ả Ị 2NỘI DUNG CHƯƠNG 5 1. Khái niệm bảng câu hỏi; 2. Bốn nhiệm vụ của một bảng câu hỏi; 3. Thiết kế bảng câu hỏi; 4. Hướng dẫn viết tiểu luận môn học; Câu hỏi ôn tập và Bài tập về nhà. 3“ Bảng câu hỏi” là công cụ để thu thập dữ liệu định lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn bài thảo luận nhóm dùng trong nghiên cứu định tính ( Chương 3), giúp nhà nghiên cứu thu thập được dữ liệu cần thiết với độ tin cậy cao . Bảng câu hỏi là một công cụ dùng để thu thập dữ liệu sơ cấp . Bảng câu hỏi bao gồm một tập hợp các câu hỏi và các câu trả lời được sắp xếp theo logic nhất định. Bảng câu hỏi là phương tiện dùng để giao tiếp giữa người nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu trong phương pháp điều tra thăm dò và phương pháp phỏng vấn. Bản câu hỏi là công cụ nối liền giữa thông tin cần cho dự án và dữ liệu sẽ được thu thập. 1. 1. KHÁI NIỆM BẢNG CÂU HỎIKHÁI NIỆM BẢNG CÂU HỎI 2. Bốn nhiệm vụ của một bảng câu hỏi Đúng mục tiêu NC Hiểu rõ câu hỏi Kích thích hợp tác Khuyến khích nội tâm 3. Thiết kế bảng câu hỏi Bước 1: Xác định các dữ liệu cần tìm.Bước 2: Xác định phương pháp phỏng vấn .Bước 3: Đánh giá nội dung bảng câu hỏi.Bước 4: Chọn dạng cho câu hỏi.Bước 5: Xác định từ ngữ thích hợp.Bước 6: Xác định cấu trúc. Bước 7: Thiết kế &Trình bày. 6Bước 1: Xác định các dữ liệu cần tìm Công việc đầu tiên trong qui trình thiết kế bảng câu hỏi là phải liệt kê đầy đủ và chi tiết các dữ liệu cần thu thập cho dự án nghiên cứu. Bản câu hỏi là công cụ nối liền giữa thông tin cần cho dự án và dữ liệu sẽ được thu thập. Như vậy:  Khi thiết kế bảng câu hỏi ta phải dựa vào mục tiêu và phương pháp nghiên cứu;  Xác định cụ thể tổng thể nghiên cứu, nội dung, và các dữ liệu cần phải thu thập trên tổng thể đó. Mối quan hệ này được minh họa trong hình vẽ dưới đây. Mối quan hệ giữa thông tin – Câu hỏi – Dữ liệu 7Dự án NC Bảng câu hỏi Đối tượng NC Thông tin cần thu thập Dữ liệu cần thu thập Ngu n:ồ Kimnear & Taylor (1991), Marketing Research, an Applied Approach, 4 th edition, New York, Mc Graw hill, trang 340. 8Bước 1: Xác định các dữ liệu cần tìm Để làm tốt bước này thì cần phải:  Xác định những thông tin (vấn đề nghiên cứu) nào cần phải thu thập, những gì cần phải khảo sát, đo lường;  Liệt kê danh sách những gì cần biết, cần đo lường theo một trình tự nhất định (cái gì cần làm trước thí xếp lên trước);  Tiên liệu các biến số đo lường sẽ được sử dụng và phân tích thế nào qua các kỹ thuật tóm tắt hay thống kê;  Nên bố trí một số câu hỏi mở (Open-ended question) để đối tượng nghiên cứu tự do trình bày ý kiến của mình. 9Bước 2: Xác định phương pháp thu thập dữ liệu.  Phương pháp phỏng vấn Tuỳ theo phương pháp phỏng vấn (gởi thư, gọi điện thoại, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn bằng thư điện tử…) sẽ thiết kế bảng câu hỏi khác nhau.  Phỏng vấn bằng thư : phải đặt câu hỏi hết sức đơn giản và ...
— Xem thêm —
Bình luận