Giáo án anh văn lớp 12 - Unit: 5 HIGHER EDUCATION – Speaking

Lượt xem: 1843
Số trang: 0
Mã số: 319298
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-08 05:26:29
Sts can be able to know about the requirements for tertiary institution in some collages and universities. Lexical items: Words of subject and activity Teaching aids: pictures Procedure: Ti m e 3 I. Warm up: Ask and answer the questions T: When do the children in Vietnam go to secondary school? Sts can be able to know about the requirements for tertiary institution in some collages and universities. Lexical items: Words of subject and activity Teaching aids: pictures Procedure: Ti m e 3 I. Warm up: Ask and answer the questions T: When do the children in Vietnam go to secondary school?
— Xem thêm —