Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV

Số trang: 6
Mã số: 317750
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO-B NI V
********
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
********
S: 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV
Hà Ni, ngày 23 tháng 8 năm 2006
THÔNG TƯ LIÊN TCH
HƯỚNG DN ĐỊNH MC BIÊN CH VIÊN CHC CÁC CƠ S GIÁO DC PH THÔNG
CÔNG LP
Căn c Ngh định s 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 ca Chính ph v phân cp
qun lý biên chế hành chính, s nghip nhà nước; Ngh định s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8
năm 2006 ca Chính ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Giáo dc;
Ch th s 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 ca Th tướng Chính ph v vic đổi mi
chương trình giáo dc ph
thông thc hin Ngh quyết s 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm
2000 ca Quc hi; Ý kiến ch đạo ca Th tướng Chính ph ti công văn s 3091/VPCP-KG
ngày 09 tháng 6 năm 2006 ca Văn phòng Chính ph giao B Ni v phi hp vi B Giáo dc
Đào to ban hành Thông tư Liên B hướng dn định mc biên chế s nghip giáo dc địa
phương.
Sau khi có ý kiến c
a B Tài chính ti công văn s 9704/BTC-HCSN ngày 10 tháng 08 năm 2006
v vic định mc biên chế viên chc các cơ s giáo dc ph thông công lp và ý kiến ca B
Kế hoch và Đầu tư ti Công văn s 5736/BKH-KHGDTN&MT ngày 04 tháng 08 năm 2006 v
vic góp ý d tho Thông tư liên tch hướng dn định mc biên chế viên chc trong cơ s giáo
dc ph thông công lp.
B Giáo dc và
Đào to và B Ni v hướng dn định mc biên chế viên chc các cơ s giáo
dc ph thông công lp như sau:
I. NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phm vi điu chnh và đối tượng áp dng
a) Thông tư này hướng dn định mc biên chế áp dng đối vi viên chc c cơ s giáo dc
ph thông công lp bao gm cán b qun lý, giáo viên, nhân viên.
Định mc biên chế viên chc không bao gm các chc danh hp đồng quy định ti Ngh định s
68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 ca Chính ph v thc hin chế độ hp đồng mt
s loi công vic trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn v s nghip;
b) Thông tư này áp dng đối vi các trường tiu hc, trường trung hc cơ s, trường trung hc
ph thông, trường ph thông có nhiu cp hc công lp.
Thông tư này không áp dng đối vi các trường chuyên bit, trường trung hc ph thông cht
lượng cao, trung tâm k thut tng hp- hướng nghip.
2. Biên chế viên chc các cơ s giáo dc ph thông công lp phi phù hp vi quy hoch
mng lưới các cơ s giáo dc ph thông, đặc đim v công tác giáo dc ca địa phương và kh
năng ngân sách.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3. Định mc biên chế giáo viên trong 1 lp ca các cp hc quy định ti Thông tư này là s giáo
viên để làm công tác ging dy tt c các môn hc và làm ch nhim lp, hot động giáo dc tp
th và hot động giáo dc ngoài gi lên lp có trong kế hoch giáo dc quy định ti Quyết định
s 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to ban
hành chương trình giáo dc ph thông.
4. Vic xếp hng trường thc hin theo quy định sau đây:
T T Trường Hng I Hng II Hng III
1
Tiu hc:
- Trung du, đồng bng,
thành ph
- Min núi, vùng sâu, hi
đảo
- T 28 lp tr lên
- T 19 lp tr lên
- T 18 đến 27
lp
- T 10 đến 18
lp
- Dưới 18 lp
- Dưới 10 lp
2 Trung hc cơ s:
- Trung du, đồng bng,
thành ph
- Min núi, vùng sâu, hi
đảo
- T 28 lp tr lên
- T 19 lp tr lên
- T 18 đến 27
lp
- T 10 đến 18
lp
- Dưới 18 lp
- Dưới 10 lp
3 Trung hc ph thông:
- Trung du, đồng bng,
thành ph
- Min núi, vùng sâu, hi
đảo
- T 28 lp tr lên
- T 19 lp tr lên
- T 18 đến 27
lp
- T 10 đến 27
lp
- Dưới 18 lp
- Dưới 10 lp
Các hng I, II và III ca trường tiu hc, trường trung hc cơ s và trường trung hc ph thông
quy định trên đây tương đương vi các hng tám, chín và mười đối vi trường tiu hc, các
hng by, tám và chín đối vi trường trung hc cơ s, các hng sáu, by và tám ca trường
trung hc ph thông quy định ti Điu 8 ca Quyết định s 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7
năm 2005 c
a Th tướng Chính ph quy định v phân loi, xếp hng các t chc s nghip,
dch v công lp.
5. Đối vi trường ph thông có nhiu cp hc thì vic xác định hng trường, biên chế cán b
qun lý, viên chc làm công tác thư vin, thiết b, thí nghim, văn phòng được áp dng theo quy
định đối vi cp hc cao nht có trong trường đó.
6. S tiết dy trong 1 tun ca cán b qun lý và giáo viên được quy định như sau:
a) Hiu trưởng trường tiu hc, trung hc cơ s, trung hc ph thông, trường ph thông có nhiu
cp hc dy 2 tiết;
b) Phó hiu trưởng trường tiu hc, trung hc cơ s, trung hc ph thông, trường ph thông có
nhiu cp hc dy 4 tiết;
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
c) Giáo viên tiu hc dy 23 tiết, giáo viên trung hc cơ s dy 19 tiết, giáo viên trung hc ph
thông dy 17 tiết;
d) Giáo viên ch nhim lp cp tiu hc được gim 3 tiết trong 1 tun, cp trung hc cơ s
và cp trung hc ph thông được gim 4 tiết trong 1 tun.
7. Nhân viên làm công tác văn phòng trong các cơ s giáo dc ph thông công lp ngoài vic
thc hin chc trách, nhim v theo các chc danh còn phi kiêm nhim thêm các công vic
khác ca trường.
II. ĐỊNH MC BIÊN CH VIÊN CHC CÁC CƠ S GIÁO DC PH THÔNG
1. Trường tiu hc
a) Biên chế cán b qun lý:
Mi trường có mt hiu trưởng và mt s phó hiu trưởng được quy định c th như sau:
Trường hng 1 có không quá 2 phó hiu trưởng.
Trường hng 2, hng 3 có 1 phó hiu trưởng.
Trường tiu hc có t 5 đim trường tr lên được b trí thêm 1 phó hiu trưởng.
b) Biên chế giáo viên:
Đối vi trường tiu hc dy 1 bui trong ngày được b trí biên chế không quá 1,20 giáo viên
trong 1 lp;
Đối vi trường tiu hc dy 2 bui trong ngày được b trí biên chế không quá 1,50 giáo viên
trong 1 lp;
Mi trường được b trí 01 biên chế giáo viên làm Tng ph trách Đội Thiếu niên Tin phong H
Chí Minh.
Đối vi n giáo viên còn trong độ tui sinh con (chưa sinh t 1 đến 2 con), s thi gian ngh thai
sn được tính để b sung thêm qu lương (nếu còn thiếu) ca trường để tr cho người trc tiếp
dy thay.
c) Biên chế viên chc làm công tác thư vin, thiết b, văn phòng:
Công tác thư vin, thiết b: Trường hng 1 được b trí 2 biên chế; trường hng 2, hng 3 được
b trí 1 biên chế.
Công tác văn phòng (Văn thư, Th qu, Kế toán, Y tế trường hc):
Trường hng 1 được b trí 3 biên chế : 01 Văn thư và Th qu, 01 Kế toán 01 Y tế trường hc;
Trường hng 2, hng 3 được b trí 2 biên chế: 01 Kế toán và Văn thư, 01 Y tế trường hc và
Th qu.
2. Trường Trung hc cơ s
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-30 18:42:38
Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ Giáo Dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành
— Xem thêm —