Nhúng
Toàn màn hình
/ 10
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-30 19:20:32
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO ------- C Ộ NG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập – T ự do – H ạnh phúc ---------- S ố: 09/2009/TT-BGD ĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 5 n ăm 2009 THÔNG T Ư BAN HÀNH QUY CH Ế TH ỰC HI ỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI C Ơ S Ở GIÁO D ỤC C ỦA H Ệ TH ỐNG GIÁO D ỤC QU ỐC DÂN BỘ TR ƯỞ NG B Ộ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO Căn c ứ Lu ật Giáo d ục ngày 14 tháng 6 n ăm 2005; C ăn c ứ Lu ật Phòng, ch ống tham nh ũng ngày 29 tháng 11 n ăm 2005; C ăn c ứ Ngh ị đị nh s ố 178/2007/N Đ-CP ngày 03 tháng 12 n ăm 2007 c ủa Chính ph ủ quy định ch ức n ăng, nhi ệm v ụ, quy ền h ạn và c ơ c ấu t ổ ch ức c ủa B ộ, c ơ quan ngang B ộ; C ăn c ứ Ngh ị đị nh s ố 32/2008/N Đ-CP ngày 19 tháng 3 n ăm 2008 c ủa Chính ph ủ quy định ch ức n ăng, nhi ệ m vụ, quy ền h ạn và c ơ c ấu t ổ ch ức c ủa B ộ Giáo d ục và Đào t ạo; C ăn c ứ Ngh ị đị nh s ố 71/1998/N Đ-CP ngày 08 tháng 9 n ăm 1998 c ủa Chính ph ủ ban hành quy ch ế th ực hi ện dân ch ủ trong ho ạt độ ng c ủa c ơ quan; C ăn c ứ Ngh ị đị nh s ố 43/2006/N Đ-CP ngày 25 tháng 4 n ăm 2006 c ủa Chính ph ủ quy định quy ền t ự ch ủ, t ự ch ịu trách nhi ệm v ề th ực hi ện nhi ệm v ụ, t ổ ch ức b ộ máy, biên ch ế và tài chính đố i với s ự nghi ệp công l ập; C ăn c ứ Ngh ị đị nh s ố 69/2008/N Đ-CP ngày 30 tháng 5 n ăm 2008 c ủa Chính ph ủ v ề chính sách khuy ến khích xã h ội hóa đối với các ho ạt độ ng trong l ĩnh v ực giáo d ục, d ạy ngh ề, y t ế, v ăn hóa, th ể thao, môi tr ường; C ăn c ứ Quy ết đị nh s ố 192/2004/Q Đ-TTg ngày 16 tháng 11 n ăm 2004 c ủa Th ủ tướ ng Chính ph ủ v ề quy ch ế công khai tài chính đối với các c ấp ngân sách nhà n ước, các đơn v ị d ự toán ngân sách, các t ổ ch ức đượ c ngân sách nhà n ước h ỗ tr ợ, các d ự án đầu tư xây d ựng c ơ b ản có s ử d ụng v ốn ngân sách nhà n ước, các doanh nghi ệp nhà n ước, các qu ỹ có ngu ồn t ừ ngân sách nhà n ước và các qu ỹ có ngu ồn t ừ các kho ản đóng góp c ủa nhân dân; Xét đề ngh ị c ủa V ụ tr ưở ng V ụ K ế ho ạch-Tài chính, THÔNG T Ư: Điề u 1. Ban hành kèm theo Thông t ư này Quy ch ế th ực hi ện công khai đối với c ơ s ở giáo d ục c ủ a h ệ th ống giáo d ục qu ốc dân. Đ iề u 2. Thông t ư này có hi ệu l ực thi hành sau 45 ngày, k ể từ ngày ký ban hành. Đ iề u 3. Chánh V ăn phòng, V ụ tr ưở ng V ụ K ế ho ạch-Tài chính, Th ủ tr ưở ng các đơn v ị có liên quan thu ộc B ộ Giáo d ục và Đào t ạo, Giám đốc s ở giáo d ục và đào t ạo, Th ủ tr ưở ng c ơ s ở giáo d ục c ủa h ệ th ống giáo d ục qu ốc dân ch ịu trách nhi ệm thi hành Thông t ư này./. N ơi nh ận: - V ăn phòng Ch ủ tịch n ước; - V ăn phòng Chính ph ủ; - V ăn phòng Qu ốc h ội; - UBVHGD-TTNN Đ c ủa Qu ốc h ội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Các B ộ, c ơ quan ngang B ộ; - C ục Ki ểm tra v ăn b ản QPPL (B ộ T ư pháp); - Website Chính ph ủ; - Website B ộ Giáo d ục và Đào t ạo; - Ki ểm toán Nhà n ước; - Nh ư Đ iề u 3; - Công báo; - L ưu: VT, V ụ PC, V ụ KHTC. KT. B Ộ TR ƯỞ NG TH Ứ TR ƯỞ NG TH ƯỜNG TR ỰC Bành Ti ến Long QUY CH Ế 2 THỰC HI ỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI C Ơ S Ở GIÁO D ỤC C ỦA H Ệ TH ỐNG GIÁO D ỤC QU ỐC DÂN (Ban hành kèm theo Thông t ư s ố 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07 tháng 5 n ăm 2009 c ủa B ộ ...
— Xem thêm —
Từ khóa: văn bản luật
Bình luận