Nhúng
Toàn màn hình
/ 54
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (54 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-18 19:31:25
Xây dựng cơ bản (XDCB) là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển chưa từng có ở nước ta. Điều này đồng nghĩa vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn và lợi công có thể lên vài năm. GVHD: TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. -----      ----- Báo cáo tốt nghiệp Đề tài : Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt SVTH: Tr ần Thị Hợi Trang 1 GVHD: MỤC LỤC L I M UỜ Ở ĐẦ ..................................................................................................................................... 2 CH NG 1 - C S LÝ LU N V TI N L NG VÀ CÁC KHO N TR CH THEO L NG ƯƠ Ơ Ở Ậ Ề Ề ƯƠ Ả Í ƯƠ ...... 6 Nh ng v n chung v ti n l ng v các kho n trích theo l ng ữ ấ đề ề ề ươ à ả ươ ................................................ 6 CH NG 2 - GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MAI TI N ƯƠ Ớ Ệ Ề Ộ Ế T ĐẠ ................................................................................................................................................... 25 Quá trình hình th nh v phát tri n Công Ty TNHH M t Th nh Viên Mai Ti n t à à ể ộ à ế Đạ ................... 25 CH NG 3 - TÌNH HÌNH TH C T V CÔNG TÁC K TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N ƯƠ Ự Ế Ề Ế Ề ƯƠ Ả TR CH THEO L NG T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MAI TI N T Í ƯƠ Ạ Ộ Ế ĐẠ ...
— Xem thêm —
Bình luận