Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt

Lượt xem: 198
Số trang: 54
Mã số: 316737
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 54
Sao chép
GVHD:
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt
SVTH: Trần Thị Hợi Trang 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GVHD:
MỤC LỤC
L I M U ĐẦ ..................................................................................................................................... 2
CH NG 1 - C S LÝ LU N V TI N L NG VÀ CÁC KHO N TR CH THEO L NG ƯƠ Ơ ƯƠ Í ƯƠ ...... 6
Nh ng v n chung v ti n l ng v các kho n trích theo l ng đề ươ à ươ ................................................ 6
CH NG 2 - GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MAI TI NƯƠ
TĐẠ ................................................................................................................................................... 25
Quá trình hình th nh v phát tri n Công Ty TNHH M t Th nh Viên Mai Ti n tà à à ế Đạ ................... 25
CH NG 3 - TÌNH HÌNH TH C T V NG TÁC K TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO NƯƠ ƯƠ
TR CH THEO L NG T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MAI TI N TÍ ƯƠ ĐẠ ................... 40
T ng quan v lao ng, ti n l ng v các kho n trích theo l ng t i Công ty TNHH M t th nh độ ươ à ươ à
viên Mai Ti n tế Đạ ............................................................................................................................ 40
K T LU N ....................................................................................................................................... 53
Thông t c a b t i chính s 82/2003/tt-btc ng y 14 tháng 08 n m 2003 h ng d n trích l p,ư à à ă ướ
qu n lý, s d ng v h ch toán qu d phòng v tr c p m t vi c l m t i doanh nghi p à à à ..............54
LỜI MỞ ĐẦU
1.
Lý do chọn đề tài nghiên cứu:
Xây dựng bản (XDCB) là nghành sản xuất vật chất tạo ra sở vật chất kỹ thuật
cho nền kinh tế quốc dân, sdụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của hội, đóng góp đáng kể
vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình ng nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất ớc. Trong xu hướng phát triển chung đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu
xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển chưa từng có ở nước ta. Điều này đồng nghĩa vốn đầu
tư XDCB cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn và lợi công thể lên vài năm.
Chính vì vậy, hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng. Hạch toán kế toán là công cụ
quan trọng thực hiện quản lý điều hành, kiểm tra giám sát các hoạt động Tài chính trong đơn
vị.
SVTH: Trần Thị Hợi Trang 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GVHD:
Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, việc hạch toán nói chung vận dụng vào tổ
chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nói riêng cũng được đổi mới hoàn thiện.
Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ích cụ thể, đó là tiền
công (lương) người sử dụng lao động của họ sẽ trả. vậy, việc nghiên cứu quá trình
phân tích hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, kinh phí công đoàn) rất được người lao động quan tâm. Trước hết là họ muốn biết lương
chính thức được ởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế, kinh p công đoàn họ trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó việc
hiểu biết về lương các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của
Nhà nước quy định về các khoản này, qua đó biết được người sử dụng lao động đã trích
đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cách tính lương của doanh nghiệp ng giúp cán bộ
công nhân viên thấy được quyền lợi ca mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc
đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp.
Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu m hiểu sâu v quá trình hạch toán
lương tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với chính
sách của Nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp được quan
tâm bảo đảm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thiện hạch
toán lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ chính c chi phí nhân ng o giá thành sản
phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giá cả hợp lý. Mối quan hệ giữa chất lượng lao
động (lương) kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện chính xác trong hạch toán ng
giúp rất nhiều cho bộ máy quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định chiến lược
để nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ tầm quan trọng của lao động tiền lương, trong thời gian thực tập tại
Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt, nhờ sự giúp đỡ của phòng kế toán và s
hướng dẫn của Cô giáo, em đã quyết định chọn đề tài: Hạch toán tiền lương vàc khoản
trích theo lương tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu 2 nội dung:
- Nội dung thứ nhất: tổng quan về lao động, tiền lương
-
Nội dung thứ hai:
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Mục đích của việc phân tích công tác hạch toán kế toán chi plương và các khoản
trích theo lương tại công ty để thấy được tình hình thực tế của công ty về công c
quản lao động, việc phân bổ và sử dụng lao động đã đạt hiệu quả chưa, các chế đtiền
SVTH: Trần Thị Hợi Trang 3
Tải xuống 5,000₫ (54 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-18 19:31:25
Xây dựng cơ bản (XDCB) là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển chưa từng có ở nước ta. Điều này đồng nghĩa vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn và lợi công có thể lên vài năm. Xây dựng cơ bản (XDCB) là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển chưa từng có ở nước ta. Điều này đồng nghĩa vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn và lợi công có thể lên vài năm. GVHD: TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. -----      ----- Báo cáo tốt nghiệp Đề tài : Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt SVTH: Tr ần Thị Hợi Trang 1 GVHD: MỤC LỤC L I M UỜ Ở ĐẦ ..................................................................................................................................... 2 CH NG 1 - C S LÝ LU N V TI N L NG VÀ CÁC KHO N TR CH THEO L NG ƯƠ Ơ Ở Ậ Ề Ề ƯƠ Ả Í ƯƠ ...... 6 Nh ng v n chung v ti n l ng v các kho n trích theo l ng ữ ấ đề ề ề ươ à ả ươ ................................................ 6 CH NG 2 - GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MAI TI N ƯƠ Ớ Ệ Ề Ộ Ế T ĐẠ ................................................................................................................................................... 25 Quá trình hình th nh v phát tri n Công Ty TNHH M t Th nh Viên Mai Ti n t à à ể ộ à ế Đạ ................... 25 CH NG 3 - TÌNH HÌNH TH C T V CÔNG TÁC K TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N ƯƠ Ự Ế Ề Ế Ề ƯƠ Ả TR CH THEO L NG T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MAI TI N T Í ƯƠ Ạ Ộ Ế ĐẠ ...
— Xem thêm —
Bình luận