Nhúng
Toàn màn hình
/ 10
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-31 02:49:16
1 Ch T ch H Chí Minh – anh hùng gi i phóng dân t c, danh nhânủ ị ồ ả ộ văn hóa th gi i, v lãnh t kính yêu c a c dân t c Vi t Nam. ế ớ ị ụ ủ ả ộ ệ Ng i đã g n bó c cu c đ i mình cho s nghi p cách m ng n c ườ ắ ả ộ ờ ự ệ ạ ướ nhà, c cu c đ i vì n c vì dân. Có th nói ít có ai có t m lòng yêu ả ộ ờ ướ ể ấ n c th ng dân vô b b n nh Ng i. Đ i v i s nghi p cách ướ ươ ờ ế ư ườ ố ớ ự ệ m ng n c nhà, Ng i có công lao vô cùng to l n và đã đi vào l ch ạ ướ ườ ớ ị s dân t c v i nh ng trang s hào hùng, chói l i nh t. T th thi u ử ộ ớ ữ ử ọ ấ ừ ưở ế th i cho đ n lúc trút h i th cu i cùng Ng i luôn trăn tr cho v n ờ ế ơ ở ố ườ ở ậ m nh qu c gia, dân t c. N i lo l ng làm sao đ cho n c nhà đ c ệ ố ộ ỗ ắ ể ướ ượ đ c lâp, nhân dân đ c s ng trong sung s ng t do, ai cũng có ộ ượ ố ướ ự c m ăn áo m c luôn canh cánh bên Ng i.a ơ ặ ườ Nguy n Aí Qu c tên khai sinh là Nguy n Sinh Cung, sinh ngày 19 ễ ố ễ tháng 5 năm 1890 t i Làng Kim Liên, huy n Nam Đàn, t nh Ngh ạ ệ ỉ ệ An. Cha c a Ng i là c Nguy n Sinh S c (1863-1929) đ Phó ủ ườ ụ ễ ắ ỗ B ng, b ép ra làm quan, sau b cách ch c, chuy n sang làm ngh ả ị ị ứ ế ề th y thu c. M c a Ng i là bà Hoàng Th Loan (1868-1900), m t ầ ố ẹ ủ ườ ị ộ ph n có h c, đ m đang, chăm lo cho ch ng con h t m c. Sinh ra ụ ữ ọ ả ồ ế ự trong m t gia đình nhà nho yêu n c, trên quê h ng Ngh Tĩnh ộ ướ ươ ệ giàu truy n th ng đ u tranh cách m ng l i l n lên trong c nh n c ề ố ấ ạ ạ ớ ả ướ m t nhà tan nên Ng i s m có tinh th n yêu n c. Ng i r t khâm ấ ườ ớ ầ ướ ườ ấ ph c t m lòng yêu n c và tinh th n đ u tranh c a các b c ti n b i ụ ấ ướ ầ ấ ủ ậ ề ố nh : Phan B i Châu, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng… nh ng ư ộ ư l i không tán thành v i con đ ng c u n c c a các c . Xu t phát ạ ớ ườ ứ ướ ủ ụ ấ t lòng yêu n c và trên c s rút kinh nghi m th t b i c a các th ừ ướ ơ ở ệ ấ ạ ủ ế h cách m ng ti n b i. Nguy n Aí Qu c đã quy t tâm ra đi tìm con ệ ạ ế ố ễ ố ế đ ng c u n c m i h u hi u h n. ườ ứ ướ ớ ữ ệ ơ Ngày 5/6/1911 t i B n c ng Nhà R ng chàng thanh niên Nguy n ạ ế ả ồ ễ Aí Qu c l y tên là Nguy n T t Thành đã t m r i xa gia đình, xa T ố ấ ễ ấ ạ ờ ổ qu c đ b t đ u cu c hành trình c a mình. ố ể ắ ầ ộ ủ Tuy nhiên khác v i nh ng thanh niên cùng trang l a đ u ch n Nh t ớ ữ ứ ề ọ ậ B n làm n i d ng chân thì Nguy n Aí Qu c l i h ng t m nhìn c a ả ơ ừ ễ ố ạ ướ ầ ủ mình v các n c ph ng Tây, trong đó có Pháp. S dĩ Ng i ch n ề ướ ươ ỡ ườ ọ ph ng Tây làm n i đ n vì Ng i mu n tìm hi u xem n c Pháp và ươ ơ ế ườ ố ể ướ các n c khác làm th nào đ tr v giúp đ đ ng bào mình, h n ướ ế ể ở ề ỡ ồ ơ n a Ng i cũng mu n bi t n c Pháp là m t tên đ qu c nh th ữ ườ ố ế ướ ộ ế ố ư ế nào mà l i sang xâm l c n c ta và theo ng i mu n đánh th ng ạ ượ ướ ườ ố ắ gi c Pháp xâm l c thì c n ph i tìm hi u rõ v chúng, “ bi t đ ch ặ ượ ầ ả ể ề ế ị bi t ta trăm tr n ...
— Xem thêm —
Bình luận