Nhúng
Toàn màn hình
/ 59
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (59 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-07 14:19:16
1 BÀI GIẢNG MÔN HỌC CẤP THOÁT NƯỚC DÙNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 1 Mục Lục M c L cụ ụ ........................................................................................................................................ 2 PH N 1 - C P N C Ầ Ấ ƯỚ .................................................................................................................. 4 CH NG 1 - NH NG KHÁI NI M C B N V H TH NG C P N C ƯƠ Ữ Ệ Ơ Ả Ề Ệ Ố Ấ ƯỚ ............................ 4 CÁC H TH NG C P N C VÀ TIÊU CHU N D NG N C Ệ Ố Ấ ƯỚ Ẩ Ù ƯỚ ................................................ 4 L U L NG N C T NH TOÁN VÀ CÔNG SU T TR M C P N C Ư ƯỢ ƯỚ Í Ấ Ạ Ấ ƯỚ ................................. 8 CH LÀM VI C C A H TH NG C P N C Ế ĐỘ Ệ Ủ Ệ Ố Ấ ƯỚ ................................................................ 10 CH NG 2 - NGU N N C, CÔNG TRÌNH THU, CÔNG TRÌNH X LÝ ƯƠ Ồ ƯỚ Ử ............................ 13 2.1. NGU N N C Ồ ƯỚ ................................................................................................................... 13 2.2. CÔNG TRÌNH THU N C ƯỚ ................................................................................................. 14 2.3. CÁC S CÔNG NGH X LÝ N C C P TH NG G P Ơ ĐỒ Ệ Ử ƯỚ Ấ ƯỜ Ặ ......................................... 17 CH NG 3 – M NG L I C P N C ƯƠ Ạ ƯỚ Ấ ƯỚ ................................................................................ 23 3.1. S VÀ NGUYÊN T C V CH TUY N M NG L I C P N C (MLCN) Ơ ĐỒ Ắ Ạ Ế Ạ ƯỚ Ấ ƯỚ .............. 23 3.2. T NH TOÁN M NG L I Í Ạ ƯỚ .................................................................................................. 24 3.3. C U T O M NG L I Ấ Ạ Ạ ƯỚ ..................................................................................................... 26 (Có th gi i thi u ví d v s chi ti t hoá các thi t b trên m ng l i) ể ớ ệ ụ ề ơ đồ ế ế ị ạ ướ .............................. 26 CH NG 4 - C P N C CHO CÔNG TR NG XÂY D NG ƯƠ Ấ ƯỚ ƯỜ Ự ............................................... 27 4.1. NHU C U D NG N C TRÊN CÔNG TR NG XÂY D NG Ầ Ù ƯỚ ƯỜ Ự ........................................ 27 4.2. H TH NG C P N C TRÊN CÔNG TR NG XÂY D NG Ệ Ố Ấ ƯỚ ƯỜ Ự ......................................... 27 CH NG 5 – H TH NG C P N C TRONG NHÀ ƯƠ Ệ Ố Ấ ƯỚ ........................................................... 29 5.1. S HTCN TRONG NHÀ: Ơ ĐỒ .............................................................................................. 29 5.2. XÁC NH L U L NG T NH TOÁN ĐỊ Ư ƯỢ Í ............................................................................... 32 5.3. T NH TOÁN THU L C M NG L I Í Ỷ Ự Ạ ƯỚ .............................................................................. 32 5.4. TR M B M C P N C TRONG NHÀ Ạ Ơ Ấ ƯỚ ............................................................................. 33 5.5. KÉT N C VÀ B CH A N C NG M ƯỚ Ể Ứ ƯỚ Ầ .......................................................................... 33 5.6. C U T O VÀ CHI TI T NG NG D N N C VÀO NHÀ Ấ Ạ Ế ĐƯỜ Ố Ẫ ƯỚ ....................................... 34 Hình 26 ....................................................................................................................................... 35 PH N 2 – THOÁT N C Ầ ƯỚ ......................................................................................................... 36 CH NG 6 – KHÁI NI M CHUNG V THOÁT N C ƯƠ Ệ Ề ƯỚ ........................................................ 36 6.1. CÁC H TH NG VÀ S THOÁT N C Ệ Ố Ơ ĐỒ ƯỚ ...................................................................... 36 NH NG V N C B N V THI T K Ữ Ấ ĐỀ Ơ Ả Ề Ế Ế ............................................................................ 40 CH NG 7 – M NG L I THOÁT N C ƯƠ Ạ ƯỚ ƯỚ ........................................................................... 43 7.1. NGUYÊN T C V CH TUY N M NG L I THOÁT N C Ắ Ạ Ế Ạ ƯỚ ƯỚ .......................................... 43 7.2. B TR C NG TRÊN NG PH - SÂU CHÔN C NG U TIÊN Ố Í Ố ĐƯỜ Ố ĐỘ Ố ĐẦ ........................ 43 7.3. XÁC NH L U L NG T NH TOÁN CHO T NG O N C NG ĐỊ Ư ƯỢ Í Ừ Đ Ạ Ố .................................. 44 7.4. Tính toán thu l c ỷ ự ............................................................................................................... 44 7.5. THI T K TR C D C MLTN Ế Ế Ắ Ọ ........................................................................................... 45 7.6. NGUYÊN T C THÔNG H I C A M NG L I THOÁT N C Ắ Ơ Ủ Ạ ƯỚ ƯỚ ...................................... 46 7.7. C I M C U T O C A CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN MLTN ĐẶ Đ Ể Ấ Ạ Ủ ......................................... 47 CH NG 8 – CÔNG NGH LÀM S CH N C TH I ƯƠ Ệ Ạ ƯỚ Ả ........................................................... 51 8.1. NH NG V N CHUNG V LÀM S CH NT Ữ Ấ ĐỀ Ề Ạ ................................................................. 51 8.2. S CÔNG NGH X LÝ N C TH I Ơ ĐỒ Ệ Ử ƯỚ Ả ......................................................................... 51 CH NG 9 - THOÁT N C BÊN TRONG NHÀ ƯƠ ƯỚ ...................................................................... 54 9.1. H TH NG THOÁT N C BÊN TRONG NHÀ Ệ Ố ƯỚ ................................................................. 54 9.2. NG VÀ CÁC THI T B V SINH TRONG NHÀ Ố Ế Ị Ệ ................................................................ 54 2 9.3. LIÊN H GI A MLTN TRONG NHÀ VÀ NGOÀI NHÀỆ Ữ ....................................................... 55 9.4. T NH TOÁN THU L C M NG L I THOÁT N C BÊN TRONG NHÀ Í Ỷ Ự Ạ ƯỚ ƯỚ ..................... 56 9.5. CÁC HTTN C BI T TRONG NHÀ ĐẶ Ệ .................................................................................. 56 A. B T HO I – SEPTIC TANK Ể Ự Ạ ........................................................................................... 56 BÀI GIẢNG MÔN HỌC: CẤP THOÁT NƯỚC DÙNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG - 30 TIẾT 3 PHẦN 1 - CẤP NƯỚC CHƯƠNG 1 - NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CÁC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC 1.1.1. Các hệ thống cấp nước, phân loại và lựa chọn HTCN là tổ hợp các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử lý nước, điều hoà và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước.1 234 56 7 Hình 1. Sơ đồ hệ thống cấp nước trực tiếp 1. Nguồn ...
— Xem thêm —
Bình luận