Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-18 09:11:28
1 Tp làm v n(27) TH NÀO LÀ V N MIÊU T I. M c ích: 1. Hi u c th nào là miêu t . 2. B c u vi t c m t o n v n miêu t . 3. Bi t vi t o n v n miêu t  úng ng pháp, giàu hình nh, chân th c, sáng t o. 4. II. dùng d y-h c: - Gi y kh to k s n n i dung bài t p 2, nh n xét. - III. Các ho t ng D y-H c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Ki m tra bài c (5’). - Gi 2 h c sinh k l i truy n theo 1 trong 4 tài bài t p 2. Yêu c u h c sinh c l p theo dõi và tr l i câu h i: câu chuy n b n k  c m u và k t thúc theo cách nào? - Nh n xét h c sinh k chuy n, h c sinh tr l i câu h i và cho i m t ng h c sinh. B. D y-H c bài m i. - 2 h c sinh k chuy n, h c sinh d i l p tr l i câu h i. 1. Gi i thi u bài. 2. Ph n nh n xét. Bài t p1: -G i h c sinh c yêu c u và n i dung. H c sinh c l p theo dõi và tìm nh ng s v t c miêu t . -G i h c sinh phát bi u ý ki n. Bài t p 2. - Phát phi u cho nhóm 4 h c sinh. Yêu c u h c sinh trao i và hoàn thành. Nhóm nào làm xong tr c dán phi u lên b ng. - Gi h c sinh nh n xét, b sung. - Nh n xét, k t lu n l i gi i úng: sách giáo viên/ 289 Bài t p 3. - Yêu c u h c sinh suy ngh và tr l i câu h i: + t c hình dáng c a cây sòi, màu s c c a lá cây sòi, cây c ơm ngu i, tác gi ph i quan sát b ng giác quan nào? -1 h c sinh c, h c sinh c l p theo dõi, dùng bút chì g ch chân nh ng s v t c miêu t . Các s v t c miêu t là: cây sòi- cây c ơm ngu i -l ch n c. -Ho t ng trong nhóm. -Nh n xét, b sung phi u trên b ng. - c th m l i o n v n và tr l i câu h i. + B ng m t. + t c chuy n ng c a lá cây, tác gi ph i quan sát b ng giác quan nào? + Còn s chuy n ng c a dòng n c, tác gi ph i quan sát b ng giác quan nào? + Mu !n miêu t  c s v t m t cách tinh t , ng i vi t ph i làm gì? + Miêu t là gì? + Khi miêu t ng i vi t ph !i h p r t nhi u giác quan quan sát khi n cho s v t c miêu t thêm "p h ơn, sinh ng h ơn. 3. Ph n ghi nh . - Gi h c sinh c ph n ghi nh . - G i h c sinh #t m t câu v n miêu t ơ n gi n. - Nh n xét, khen h c sinh #t câu úng, hay. 4. Ph n luy n t p. Bài t p 1: - 1 h c sinh c yêu c u c a bài. - Yêu c u h c sinh t làm bài. - Gi h c sinh phát bi u. - Nh n xét, k t lu n: trong truy n Chú t + B ng m t. + B ng m t và b ng tai. + Quan sát k b ng nhi u giác quan. -1 h c sinh c. C l p c th m. - 2 h c sinh #t câu. ...
— Xem thêm —
Bình luận