Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-12 09:18:16
Công văn số 1778/BXD- VP của Bộ Xây dựng ngày 16 tháng 8 năm 2007 về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng. B XÂY D NGỘ Ự C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ S : 1778 /BXD-VP ố V/v : Công b Đ nh m c ố ị ứ d toán s a ch a công ự ử ữ trình xây d ng ự Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2007 ộ Kính g i ử : - Các B , C quan ngang b , C quan thu c Chính phộ ơ ộ ơ ộ ủ - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ỷ ỉ ố ự ộ ươ - Các T p đoàn kinh t , T ng công ty Nhà n c. ậ ế ổ ướ - Căn c ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a ứ ị ị ố ủ Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a ủ ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ B Xây d ng. ộ ự - Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 c a ứ ị ị ố ủ Chính ph v Qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình. ủ ề ả ầ ư ự B Xây d ng công b Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng ộ ự ố ị ứ ự ử ữ ự kèm theo văn b n này đ các c quan, t ch c, cá nhân có liên quan s d ng ả ể ơ ổ ứ ử ụ vào vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình theo h ng d n ệ ậ ả ầ ư ự ướ ẫ t i Thông t s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây ạ ư ố ủ ộ d ng h ng d n vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình. ự ướ ẫ ệ ậ ả ầ ư ự KT. B TR NG Ộ ƯỞ TH TR NG Ứ ƯỞ N i nh n: ơ ậ - Nh trên; ư (Đã ký) - Văn phòng Qu c h i; ố ộ - H i đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; ộ ồ ộ ỷ ủ ố ộ - Văn phòng Ch t ch n c; ủ ị ướ - C quan TW c a các đoàn th ; ơ ủ ể - Toà án Nhân dân t i cao; ố - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao ệ ể ố Đinh Ti n Dũngế - Văn phòng chính ph ; ủ - Các S XD, các S có công trình ở ở xây d ng chuyên ngành; ự - Các C c, V thu c B XD; ụ ụ ộ ộ - L u VP, V PC, KTTC, Vi n KTXD, H.300 ư ụ ệ THUY T MINH VÀ H NG D N ÁP D NGẾ ƯỚ Ẫ Ụ Đ NH M C D TOÁN S A CH A CÔNG TRÌNH XÂY Ị Ứ Ự Ử Ữ D NG Ự - Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng là đ nh m c kinh t - ị ứ ự ử ữ ự ị ứ ế k thu t th hi n m c hao phí v v t li u, lao đ ng và máy thi công (đ i v i ỹ ậ ể ệ ứ ề ậ ệ ộ ố ớ m t s công tác s d ng máy, thi t b thi công) đ hoàn thành m t đ n v ộ ố ử ụ ế ị ể ộ ơ ị kh i l ng công tác xây l p s a ch a, nh : C o b 1m ố ượ ắ ử ữ ư ạ ỏ 2 l p s n, vôi cũ; xâyớ ơ 1m 3 t ng; gia công l p d ng 100kg c t thép trong bê tông, vá 1m ườ ắ ự ố 2 đ ng,ườ thay th 1 thanh ray, 1 cái tà v t .v.v... t khâu chu n b đ n khâu k t thúc ế ẹ ừ ẩ ị ế ế công tác xây l p b o đ m đúng yêu c u k thu t và phù h p v i đ c đi m, ắ ả ả ầ ỹ ậ ợ ớ ặ ể tính ch t riêng bi t c a công tác s a ch a. ấ ệ ủ ...
— Xem thêm —
Bình luận