Nhúng
Toàn màn hình
/ 197
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (197 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-08 17:37:46
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ----\[---- NGUYỄN DUY MẬU PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂY NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên ngành : Kinh tế Chính trị Mã số : 63.3.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Nguyễn Minh Tuấn 2. TS. Nguyễn Văn Chiển Thành phố Hồ Chí Minh - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ----\[---- NGUYỄN DUY MẬU PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂY NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành : Kinh tế Chính trị Mã số : 62.31.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ----\[---- NGUYỄN DUY MẬU PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂY NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành : Kinh tế Chính trị Mã số : 62.31.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: TS. Nguyễn Minh Tuấn Hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Văn Chiển LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Nguyễn Duy Mậu MỤC LỤC PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................................  MỤC LỤC..............................................................................................................................  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................  DANH MỤC BẢNG BIỂU....................................................................................................  DANH MỤC CÁC HÌNH......................................................................................................  PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án ................................................................................ 1  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................................ 2  3. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu của luận án ............................................................ 4  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 4  5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................ 5  6. Đóng góp mới của luận án........................................................................................... 5  7. Bố cục luận án .............................................................................................................. 7  CHƯƠNG 1.......................................................................................................................... 8  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH........................................................................ 8  1.1. Du lịch và thị trường du lịch .................................................................................... 8  1.1.1. Du lịch và đặc điểm ngành du lịch ...................................................................... 8  1.1.2. Thị Trường du lịch, chức năng và phân loại thị trường du lịch ......................... 13  1.1.2.1. Khái niệm chung về thị trường du lịch....................................................... 13  1.1.2.2. Chức năng của thị trường du lịch............................................................... 14  1.1.2.3. Phân loại thị trường du lịch theo một số tiêu thức thông dụng.................. 15  1.1.3. Khái niệm về khách du lịch, loại hình du lịch ................................................... 17  1.1.3.1. Khách du lịch.............................................................................................. 17  1.1.3.2. Loại hình du lịch........................................................................................ 19  1.1.4. Khái niệm sản phẩm du lịch, điểm du lịch ....................................................... 23  1.1.4.1. Sản phẩm du lịch........................................................................................ 23  1.1.4.2. Điểm du lịch............................................................................................... 24  1.1.5. Kênh phân phối sản phẩm lữ hành trên thị trường du lịch quốc tế.................... 25  1.1.5.1. Hệ thống các kênh phân phối sản phẩm lữ hành quốc tế........................... 25  1.1.5.2. Hệ thống đại lý bán lẻ tại các thị trường gửi khách................................... 27  1.1.5.3. Hệ thống các doanh nghiệp lữ hành tại các thị trường gửi khách............. 29  1.1.5.4. Hệ thống các doanh nghiệp lữ hành tại thị trường nhận khách................. 30  1.1.5.5. Một số vận dụng đối với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam................... 31  1.2. Vị trí, vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ............ 32  1.2.1. Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào nghiên cứu dịch vụ du lịch . 32  1.2.2. Vị trí của ngành du lịch...................................................................................... 34  1.2.3. Vai trò của ngành du lịch ................................................................................... 36  1.2.3.1. Vai trò của ngành du lịch đối với nền kinh tế............................................. 36  1.2.3.2. Vai trò du lịch trong lĩnh vực văn hoá - xã hội........................................... 39  1.2.4. Tác động giữa hội nhập kinh tế quốc tế và du lịch ............................................ 41  1.3. Phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế............................. 45  1.3.1. Phát triển bền vững ............................................................................................ 45  1.3.2. Phát triển du lịch bền vững ................................................................................ 46  1.3.3. Các điều kiện phát triển du lịch ......................................................................... 48  CHƯƠNG 2........................................................................................................................ 50  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN............. 50  2.1. Tổng quan về Tây Nguyên ..................................................................................... 50  2.1.1 Tài nguyên tự nhiên của Tây Nguyên ................................................................. 51  2.1.1.1. Địa hình, đất đai, khoáng sản..................................................................... 51  2.1.1.2. Thuỷ văn...................................................................................................... 51  2.1.1.3. Rừng Tây Nguyên........................................................................................ 52  2.1.1.4. Khí hậu........................................................................................................ 53  2.1.2. Tài nguyên nhân văn của các tỉnh Tây Nguyên ................................................. 54  2.1.2.1. Nếp sống nương rẫy.................................................................................... 54  2.1.2.2. Lễ hội.......................................................................................................... 55  2.1.2.3. Văn hóa kiến trúc........................................................................................ 56  2.1.2.4. Văn hóa dân gian........................................................................................ 58  2.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật ........................................................................ 60  2.1.3.1. Về giao thông.............................................................................................. 60  2.1.3.2. Hệ thống cấp điện....................................................................................... 62  2.1.3.3. Hệ thống cấp nước...................................................................................... 62  2.1.3.4. Hệ thống bưu chính viễn thông................................................................... 62  2.1.4. Cơ sở hạ tầng xã hội .......................................................................................... 62  2.1.4.1. Cơ sở đào tạo và nghiên cứu...................................................................... 62  2.1.4.2. Các công trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe......................................... 64  2.1.4.3. Hệ thống ngân hàng, tín dụng.................................................................... 64  2.1.5. Vị trí của du lịch Tây Nguyên trong hệ thống du lịch Việt Nam ...................... 64  2.1.5.1. Lợi thế so sánh của ...
— Xem thêm —
Bình luận