Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-15 09:34:22
Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan phối hợp (nếu có): - Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Uỷ ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Khi nhận được quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ rừng có trách nhiệm gửi quyết định giải thể, phá sản đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có rừng. 2. Bước 2 Sau khi nhận được quyết định giải thể hoặc phá sản Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm tra, xác minh khu rừng; lập hồ sơ trình uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi rừng. 3. Bước 3 Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm - Xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp huyện. - Chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có). c) Sau khi thu hồi rừng uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng (ban hành kèm theo QĐ số ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân ) Mẫu số /LN ( phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN 2. Quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng Thông tư số 38/2007/TT- BNN ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
— Xem thêm —
Bình luận