MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM

Số trang: 7
Mã số: 302735
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-04 04:09:54
Thực hiện chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, bản thân tôi xin trình bày những nhận thức Đ NG B S TN&MT THÁI NGUYÊN Ả Ộ Ở Đ NG C NG S N VI TẢ Ộ Ả Ệ NAM Chi B Trung tâm thông tin ộ Thái nguyên, ngày tháng năm 2010 B N KI M ĐI M Ả Ể Ể Qua 4 năm th c hi n cu c v n đ ng “H c t p và làm ự ệ ộ ậ ộ ọ ậ theo t m g ngấ ươ đ o đ c ạ ứ H Chí Minhồ ” ---------------------------- H và tên: ọ Nguy n Danh Ph cễ ướ Ch c v : Cán b KT. ứ ụ ộ Đ n v công tác: Phòng CSDL và tích h p thông tin. ơ ị ợ Th c hi n ch th 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 c a B chính tr v t ch c cu c ự ệ ỉ ị ủ ộ ị ề ổ ứ ộ v n đ ng “ H c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh”. ậ ộ ọ ậ ấ ươ ạ ứ ồ Qua 4 năm h c t p và nghiên c u các chuyên đ v ọ ậ ứ ề ề t m g ng đ o đ cấ ươ ạ ứ H Chíồ Minh và th c hành làm theo t m g ng c a Bác, b n thân tôi xin trình bày nh ng nh n ự ấ ươ ủ ả ữ ậ th c, nh ng k t qu th c hi n c th c a b n thân nh sau: ứ ữ ế ả ự ệ ụ ể ủ ả ư 1. Nh n th c c a cá nhân v t t ng, ý nghĩa, t m quan tr ng c a cu c v n đ ng ậ ứ ủ ề ư ưở ầ ọ ủ ộ ậ ộ h c t p và làm ọ ậ theo t m g ng Đ o đ c c a Ch t chấ ươ ạ ứ ủ ủ ị H Chí Minhồ : Qua 4 năm th c hi n cu c v n đ ng h c t p và làm ự ệ ộ ậ ộ ọ ậ theo t m g ng đ o đ cấ ươ ạ ứ Hồ Chí Minh trong các t ch c c a ổ ứ ủ h th ngệ ố chính tr và toàn xã h i đã làm cho toàn Đ ng,ị ộ ả toàn dân ta ngày càng nh n th c sâu s c h n v nh ng n i ậ ứ ắ ơ ề ữ ộ dung c b n, giá tr to l nơ ả ị ớ c a t t ng và t m g ng đ o đ c ủ ư ưở ấ ươ ạ ứ H Chí Minhồ . K t qu b c đ u đã t o đ c sế ả ướ ầ ạ ượ ự chuy n bi n ể ế quan tr ng trong nh n th c, ý th c rèn luy n, tu d ng đ o đ c, l i s ngọ ậ ứ ứ ệ ưỡ ạ ứ ố ố c a đ i ngũ cán b , đ ng viên và nhân dân. ủ ộ ộ ả Hi n nay đ t n c ta đang đ y m nh s nghi p công nghi p hoá-hi n đ i hóa và đ i ệ ấ ướ ẩ ạ ự ệ ệ ệ ạ ổ m i đ t n c theo h ng tích c c, ch đ ng h i nh p kinh t qu c t , thì vi c h c t p, ớ ấ ướ ướ ự ủ ộ ộ ậ ế ố ế ệ ọ ậ rèn luy n t t ng đ o đ c, l i s ng và làm theo t m g ng đ o đ c c a Ng i là m t ệ ư ưở ạ ứ ố ố ấ ươ ạ ứ ủ ườ ộ vi c làm h t s c quan tr ng. B i vì t t ng đ o đ c c a ch t ch H Chí Minh luôn ệ ế ứ ọ ở ư ưở ạ ứ ủ ủ ị ồ là m t n n t ng tinh th n xã h i, là đ ng l c v t qua khó khăn thách th c đ ti n lên. ộ ề ả ầ ộ ộ ự ượ ứ ể ế Do đó h c t p và làm theo t m g ng đao đ c c a Ng i là m t bi n pháp quan tr ng ọ ậ ấ ươ ứ ủ ườ ộ ệ ọ hàng đ u đ m i cán b Đ ng viên và t ch c c s Đ ng kh ...
— Xem thêm —
Bình luận