MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM

Lượt xem: 465
Số trang: 7
Mã số: 302735
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đ NG B S TN&MT THÁI NGUYÊN Đ NG C NG S N VI T
NAM
Chi B Trung tâm thông tin
Thái nguyên, ngày tháng năm 2010
B N KI M ĐI M
Qua 4 năm th c hi n cu c v n đ ng “H c t p và làm theo t m g ng ươ
đ o đ c H Chí Minh
----------------------------
H và tên: Nguy n Danh Ph c ướ
Ch c v : Cán b KT.
Đ n v công tác: Phòng CSDL và tích h p thông tin.ơ
Th c hi n ch th 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 c a B chính tr v t ch c cu c
v n đ ng “ H c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh”. ươ
Qua 4 năm h c t p và nghiên c u các chuyên đ v t m g ng đ o đ c ươ H Chí
Minh và th c hành làm theo t m g ng c a Bác, b n thân tôi xin trình bày nh ng nh n ươ
th c, nh ng k t qu th c hi n c th c a b n thân nh sau: ế ư
1. Nh n th c c a nhân v t t ng, ý nghĩa, t m quan tr ng c a cu c v n đ ng ư ư
h c t p và làm theo t m g ng Đ o đ c c a Ch t ch ươ H Chí Minh :
Qua 4 năm th c hi n cu c v n đ ng h c t p và làm theo t m g ng đ o đ c ươ H
Chí Minh trong các t ch c c a h th ng chính tr và toàn xã h i đã làm cho toàn Đ ng,
toàn dân ta ngày càng nh n th c sâu s c h n v nh ng n i ơ dung c b n, giá tr to l nơ
c a t t ng t m g ng đ o đ c ư ư ươ H Chí Minh . K t qu b c đ u đã t o đ c sế ướ ượ
chuy n bi n ế quan tr ng trong nh n th c, ý th c rèn luy n, tu d ng đ o đ c, l i s ng ưỡ
c a đ i ngũ cán b , đ ng viên và nhân dân.
Hi n nay đ t n c ta đang đ y m nh s nghi p công nghi p hoá-hi n đ i hóa đ i ướ
m i đ t n c theo h ng tích c c, ch đ ng h i nh p kinh t qu c t , thì vi c h c t p, ướ ướ ế ế
rèn luy n t t ng đ o đ c, l i s ng và làm theo t m g ng đ o đ c c a Ng i là m t ư ư ươ ư
vi c làm h t s c quan tr ng. B i t t ng đ o đ c c a ch t ch H Chí Minh luôn ế ư ưở ủ ị
là m t n n t ng tinh th n h i, là đ ng l c v t qua khó khăn thách th c đ ti n lên. ượ ế
Do đó h c t p làm theo t m g ng đao đ c c a Ng i m t bi n pháp quan tr ng ươ ườ
hàng đ u đ m i cán b Đ ng viên t ch c c s Đ ng kh c ph c s a ch a tình ơ
tr ng suy thoái “có tính nghiêm tr ng” v đ o đ c l i s ng, suy thoái v t t ng ư ư
chính tr , gi v ng ni m tin trong nhân dân v lãnh đ o c a Đ ng.
- Nh ng ph m ch t đ o đ c c a ng i cách m ng theo t t ng H Chí Minh: ườ ư ư
Nhìn chung, t t ng c a Ch t ch H Chí Minh v đ o đ c cách m ng th kháiư ưở
quát thành b n n i dung c b n, là : Trung v i n c, hi u v i dân ; Yêu th ng con ơ ướ ế ươ
ng i; C n ki m liêm chính, chí công t tinh th n qu c t trong sáng. Theo tườ ư ế ư
t ng H Chí Minh v đ o đ c cách m ng, thì t phê nh phê bình m t nguyênưở
t c không th thi u đ c trong xây d ng n n đ o đ c m i - đ o đ c cách m ng, Ch ế ượ
t ch H Chí Minh đã vi t: Phê bình quy n l i nhi m v c a m i ng i, th c ế ườ
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
hành dân ch ... Không phê bình t c b m t m t quy n dân ch c a mình. Song phê
bình ph i đ ng hoàng, chính đáng, tuy t không nên "th m thì th m th t”. ườ
Tóm l i, t t ng H Chí Minh v đ o đ c cách m ng m t di s n tinh th n ư ưở
vô cùng quí báu c a Đ ng và dân t c ta. Nghiên c u t t ng H Chí Minh v đ o đ c ư ư
cách m ng, v n đ đ t ra không ch ch th a nh n kh ng đ nh nh ng giá tr th c
ti n to l n c a t t ng H Chí Minh, m t đi u r t quan tr ng v n d ng và phát ư ưở
tri n nh ng giá tr t t ng đó vào s nghi p xây d ng đ i ngũ cán b c a đ t n c ta ư ưở ướ
trong giai đo n hi n nay. Nh ng t li u g c c a Ch t ch H Chí Minh hi n l u gi t i ư ư
B o tàng Cách m ng Vi t Nam nh ng di s n v t ch t quí báu đ góp ph n nghiên
c u t t ng c a Ng i. ư ư ườ
2. Nh ng nh n th c c a b n thân v t t ng, t m g ng đ o đ c H Chí Minh ư ư ươ
qua các chuyên đ đã đ c h c t p t i Đ ng b trong 4 năm qua. ượ
N i dung c b n t m g ng đ o đ c H Chí Minh cán b đ ng viên,công ơ ươ
ch c, ph i th ng xuyên h c t p và noi theo là: ư
Th c hi n chu n m c đ o đ c H Chí Minh “Trung v i n c, hi u v i dân” c n quán ư ế
tri t nh ng n i dung c a ch nghĩa yêu n c trong giai đo n m i; Phát huy s c m nh ướ
đoàn k t toàn dân t c, đ y m nh s nghi p đ i m i đ t n c, công nghi p hóa, hi nế ướ
đ i hóa, s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n. ư ướ
Th c hi n đúng l i d y: "C n, ki m, liêm chính, chí công t " nêu cao ph m giá ư
con ng i Vi t Nam trong th i kỳ m iườ Nâng cao ý th c dân ch k lu t, g nv i
nhân dân, vì nhân dân ph c v .
H c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh c n phát huy ch nghĩa yêu ươ
n c g n ch t v i ch nghĩa qu c t trong sáng, đoàn k t, h u ngh gi a các dân t cư ế ế
trong đi u ki n toàn c u hóa, ch đ ng, tích c c h i nh p kinh t qu c t ế ế
- T t ng, t m g ng đ o đ c H Chí Minh v th c hành ti t ki m, ch ng thamư ưở ươ ế
ô, lãng phí, quan liêu:
* Trong t t ng H Chí Minh ti t ki m là ư ư ế n c, vì dânư , ti t ki m vì sế
nghi pchung.
Ti t ki m trong t t ng H Chí Minh có 3 đi mế ư ưở :
Th nh t, ti t ki m là không xa x , không hoang phí, không b a bãi. ế
Th hai, ti t ki m không ph i là b n x n, t c là ti t ki m là chi tiêu h p lý, dùng vào ế ế
đúng m c đích. N u c n, bao nhiêu cũng chi. ế
Th ba, ti t ki m là tích c c ch không ph i là tiêu c c. ế
* T t ng, t m g ng đ o đ c H Chí Minh v ch ng tham ô, lãng phí, quanư ưở ươ
liêu:
+ Là m t cu c đ u tranh gi a cái m i và cái cũ, gi a cái t t và cái x u, cu c
cách m ng này là trong t t ng c a m i ng i, trong t ch c th c hi n c a toàn xã ư ư ườ
h i.
+ Là th c hi n dân ch trong xã h i, đ m b o quy n dân ch c a dân, đ m b o xã h i
ta th c s là xã h i c a dân, huy đ ng đ c nhân dân tham gia. ượ
+ Là đ hoàn thành đ y đ các k ho ch, các m c tiêu c a cách m ng trong t ng th i ế
kỳ.
- T t ng và t m g ng đ o đ c H Chí Minh v nâng cao ý th c trách nhi m,ư ưở ươ
h t lòng h t s c ph ng s T qu c, ph c v nhân dân:ế ế
* V ý th c trách nhi m: Ý th c trách nhi m c a m i ng i, m i cá nhân, m i cán ườ
b , đ ng viên, công ch c tr c h t th hi n trong quan h v i nhi m v đ c giao, ướ ế ượ
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
v i công vi c ph i làm, đó là:
+ Ph i hoàn thành t t công vi c đ c giao v i tinh th n trách nhi m cao, không ượ
ng i
khó khăn gian kh , làm đ n n i đ n ch n, đúng pháp lu t, đúng ch c năng quy n ế ơ ế
h n, mang l i hi u qu , l i ích thi t th c cho nhà n c, cho nhân dân. ế ư
+ Ph i bi t đ t l i ích c a Nhà n c, c a nhân dân lên trên l i ích cá nhân. Đ ế ướ
th c hi n đ c đ y đ ý th c trách nhi m đòi h i m i cán b , đ ng viên…ph i không ượ
ng ng trau d i, h c t p nâng cao trình đ , chuyên môn, nghi p v , lý lu n chính tr ,
n m v ng ch tr ng đ ng l i, chính sách c a Đ ng và Nhà n c và th c hi n đúng ươ ườ ướ
đ ng l i qu n chúng. ườ
+ Luôn luôn đ u tranh n i t i đ ngăn ng a căn b nh quan liêu, m nh l nh, xa
r i qu n chúng; ch quan, h p t p, duy ý chí trong gi i quy t công vi c; ph i kiên ế
quy t xa r i v i nh ng cám d , ham mu n t t , t l i trong công vi c đ c giao.ế ư ượ
* V h t lòng h t s c ph ng s T qu c, ph c v nhân dân: ế ế
* M i ng i đ u ph i có trách nhi m đ i v i đ t n c. Cán b , đ ng viên, công ch c ư ướ
ph i t n tâm, t n l c, t n tình ph ng s T qu c, ph c v nhân dân, ph i đ t l i ích
c a T qu c và nhân dân lên trên h t. Ph c v nhân dân tr c h t là: ế ướ ế
+ Ph i tôn tr ng quy n làm ch c a nhân dân và xác đ nh vì dân mà làm vi c,
quan tâm chăm lo m i m t c a đ i s ng nhân dân, ph i tìm m i cách, m i bi n
pháp đ tho mãn các nhu c u l i ích c a nhân dân, nh t nh ng nhu c u b c thi t ế
trong cu c s ng.
+ Các c p u đ ng, chính quy n các c p, cán b , đ ng viên ph i luôn quán tri t nh n
th c đúng và đ y đ v T qu c và nhân dân v v trí c a cán b , đ ng viên. Cán b
công b c, đ y t c a dân, dân ch , dân g c c a n c nhà; dân t t c . ướ
“D trăm l n không dân cũng ch u, Khó v n l n dân li u cũng xong”. Ph c v dân
nhi m v c a m i cán b , công ch c, là g c c a công vi c.
T t ng t m g ng đ o đ c H Chí Minh v xây d ng Đ ng ta th t s trongư ưở ươ
s ch v ng m nh, “là đ o đ c, là văn minh ”:
*Ch t ch H Chí Minh nhi u bài nói, bài vi t v công tác xây d ng Đ ng.T ế ư
t ng H Chí Minh v xây d ng Đ ng r t phong phú, trong đó t p trung vào nh ngư
đi m ch y u sau: ế
+ Cách m ng c n có Đ ng. " Đ ng mu n v ng thì ph i có ch nghĩa làm c t"
+ Xây d ng Đ ng là ph i th c hi n t t các nguyên t c t ch c và sinh ho t Đ ng
+ Quan tâm xây d ng, rèn luy n đ i ngũ cán b , đ ng viên đ c, tài đ Đ ng
x ng đáng "Là đ o đ c là văn minh"
+ Tăng c ng m i quan h g n bó gi a Đ ng và dânườ
+ Đ ng ph i th ng xuyên t đ i m i, t ch nh đ n ườ
Nh ng m t m nh trong th c hi n cu c v n đ ng h c t p làm theo t m g ng đ o ươ
đ c H Chí Minh , trong toàn Đ ng, toàn dân tri n khai h c t p chuyên đ “v xây
d ng đ ng ta th t s trong s ch, v ng m nh, là đ o đ c, là văn minh” nh m đ y m nh
vi c xây d ng t ch c Đ ng ngày càng trong s ch v ng m nh, đ i ngũ cán b , đ ng
viên, viên ch c th t s ph m ch t đ o đ c cách m ng, đ năng l c hoàn thành
3
Tải xuống 1₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-04 04:09:54
Thực hiện chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, bản thân tôi xin trình bày những nhận thức Thực hiện chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, bản thân tôi xin trình bày những nhận thức Đ NG B S TN&MT THÁI NGUYÊN Ả Ộ Ở Đ NG C NG S N VI TẢ Ộ Ả Ệ NAM Chi B Trung tâm thông tin ộ Thái nguyên, ngày tháng năm 2010 B N KI M ĐI M Ả Ể Ể Qua 4 năm th c hi n cu c v n đ ng “H c t p và làm ự ệ ộ ậ ộ ọ ậ theo t m g ngấ ươ đ o đ c ạ ứ H Chí Minhồ ” ---------------------------- H và tên: ọ Nguy n Danh Ph cễ ướ Ch c v : Cán b KT. ứ ụ ộ Đ n v công tác: Phòng CSDL và tích h p thông tin. ơ ị ợ Th c hi n ch th 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 c a B chính tr v t ch c cu c ự ệ ỉ ị ủ ộ ị ề ổ ứ ộ v n đ ng “ H c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh”. ậ ộ ọ ậ ấ ươ ạ ứ ồ Qua 4 năm h c t p và nghiên c u các chuyên đ v ọ ậ ứ ề ề t m g ng đ o đ cấ ươ ạ ứ H Chíồ Minh và th c hành làm theo t m g ng c a Bác, b n thân tôi xin trình bày nh ng nh n ự ấ ươ ủ ả ữ ậ th c, nh ng k t qu th c hi n c th c a b n thân nh sau: ứ ữ ế ả ự ệ ụ ể ủ ả ư 1. Nh n th c c a cá nhân v t t ng, ý nghĩa, t m quan tr ng c a cu c v n đ ng ậ ứ ủ ề ư ưở ầ ọ ủ ộ ậ ộ h c t p và làm ọ ậ theo t m g ng Đ o đ c c a Ch t chấ ươ ạ ứ ủ ủ ị H Chí Minhồ : Qua 4 năm th c hi n cu c v n đ ng h c t p và làm ự ệ ộ ậ ộ ọ ậ theo t m g ng đ o đ cấ ươ ạ ứ Hồ Chí Minh trong các t ch c c a ổ ứ ủ h th ngệ ố chính tr và toàn xã h i đã làm cho toàn Đ ng,ị ộ ả toàn dân ta ngày càng nh n th c sâu s c h n v nh ng n i ậ ứ ắ ơ ề ữ ộ dung c b n, giá tr to l nơ ả ị ớ c a t t ng và t m g ng đ o đ c ủ ư ưở ấ ươ ạ ứ H Chí Minhồ . K t qu b c đ u đã t o đ c sế ả ướ ầ ạ ượ ự chuy n bi n ể ế quan tr ng trong nh n th c, ý th c rèn luy n, tu d ng đ o đ c, l i s ngọ ậ ứ ứ ệ ưỡ ạ ứ ố ố c a đ i ngũ cán b , đ ng viên và nhân dân. ủ ộ ộ ả Hi n nay đ t n c ta đang đ y m nh s nghi p công nghi p hoá-hi n đ i hóa và đ i ệ ấ ướ ẩ ạ ự ệ ệ ệ ạ ổ m i đ t n c theo h ng tích c c, ch đ ng h i nh p kinh t qu c t , thì vi c h c t p, ớ ấ ướ ướ ự ủ ộ ộ ậ ế ố ế ệ ọ ậ rèn luy n t t ng đ o đ c, l i s ng và làm theo t m g ng đ o đ c c a Ng i là m t ệ ư ưở ạ ứ ố ố ấ ươ ạ ứ ủ ườ ộ vi c làm h t s c quan tr ng. B i vì t t ng đ o đ c c a ch t ch H Chí Minh luôn ệ ế ứ ọ ở ư ưở ạ ứ ủ ủ ị ồ là m t n n t ng tinh th n xã h i, là đ ng l c v t qua khó khăn thách th c đ ti n lên. ộ ề ả ầ ộ ộ ự ượ ứ ể ế Do đó h c t p và làm theo t m g ng đao đ c c a Ng i là m t bi n pháp quan tr ng ọ ậ ấ ươ ứ ủ ườ ộ ệ ọ hàng đ u đ m i cán b Đ ng viên và t ch c c s Đ ng kh ...
— Xem thêm —
Bình luận