ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Số trang: 2
Mã số: 302294
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-04 05:14:27
Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c ộ l p – T do – H nhậ ự ạ phúc. Đ N XIN Ơ THAM GIA NGHĨA V QUÂN S T NGUY N. Ụ Ự Ự Ệ Kính g i ử : H i đ ng nghĩa v quân s qu n Hoàn Ki m;ộ ồ ụ ự ậ ế H i đ ng nghĩa v quân s ph ng Hàng Bài; ộ ồ ụ ự ườ BCH Đoàn ph ng Hàng Bài. ườ Tên tôi là: ............................................................................................................................... Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................................ Hi n đang : ệ ở .......................................................................................................................... Tình tr ng s c kh e: ạ ứ ỏ ............................................................................................................. Hoàn c nh b n thân: ả ả ............................................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tôi làm đ n này, kính mong H i đ ng nghĩa v quân s Qu n Hoàn Ki m; H i ơ ộ ồ ụ ự ậ ế ộ đ ng nghĩa v quân s ph ng Hàng Bài; BCH Đoàn ph ng Hàng Bài xét duy t cho tôi ồ ụ ự ườ ườ ệ tham gia đi nghĩa v quân s trong đ t tuy n quân s p t i. Tôi xin cam k t s nghiêm ụ ự ợ ể ắ ớ ế ẽ ch nh ch p hành nh ng quy đ nh c a pháp lu t cũng nh c a đ n v trong su t th i gianỉ ấ ữ ị ủ ậ ư ủ ơ ị ố ờ tham gia luyên t p. ậ Hà N i, ngày tháng năm 2009. ộ NG I LÀM Đ N ƯỜ Ơ KÝ TÊN
— Xem thêm —
Bình luận