Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-15 11:21:27
1 TIỂU LUẬN " Cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị " LỜI NÓI ĐẦU Trong bố i cảnh toàn c ầu nói chung môi tr ường đang bị ô nhiễm tr ầm trọ ng đặc bi ệt là ở các n ước đang phát tri ển . Vi ệt Nam c ũng nằ m trong tình trạ ng này trong quá trình xây d ựng và phát triển kinh t ế. Do v ậy , b ảo v ệ môi trườ ng là m ột trong những vấ n đề quan tr ọng được Đảng và nhà n ước ta rấ t quan tâm trong chi ến l ược phát tri ển chung về kinh tế xã h ội trong giai đoạn công nghi ệp hoá và hiệ n đạ i hoá đấ t nướ c . Để có một s ự phát tri ển bề n vững c ần phả i có m ột ch ương trình hành độ ng thống nh ất và có thể bổ sung h ỗ tr ợ l ẫn nhau gi ữa phát tri ển s ản xuấ t với công tác b ảo vệ và ki ểm soát môi tr ường . N ếu không có m ột chính sách đúng đắn về bảo v ệ môi tr ường , n ền kinh t ế s ẽ b ị thi ệt h ại trướ c mắt cũng như lâu dài. Đồng th ời sự phát tri ển c ủa đấ t n ướ c cũ ng thi ếu b ền vững . Nh ất là trong nh ững năm g ần đây do n ền kinh t ế phát tri ển nướ c ta đ ang đi lên con đường công nghi ệp hoá hi ện đạ i hoá đ ã đẩ y m ạnh quá trình đô th ị hoá d ẫn đế n tình tr ạng môi tr ường đô th ị ngày càng ô nhi ễm . Do v ậy trong khuôn kh ổ bài ti ểu luậ n triết h ọc này em xin dự a vào cặp ph ạm trù tri ết h ọc nguyên nhân - kế t quả để đề cập đế n m ột số vấn đề bức xúc c ủa ô nhiễ m môi trườ ng đô thị và m ột số biện pháp kh ắc phụ c sự ô nhi ễm môi tr ường đô thị . Phần I : L ời nói đầ u . Phần II : N ội dung . I, Vậ n dụng lý lu ận thực ti ễn tri ết h ọc : 1. C ặp phạ m trù Nguyên nhân và k ết quả : 2. M ối quan hệ biện ch ứng gi ữa nguyên nhân và k ết qu ả II, V ận d ụng vào thực t ế : 1. M ột số nguyên nhân c ơ b ản dẫ n đế n ô nhi ễm môi tr ường đô thị . 2. Hi ện trạ ng hậ u quả của ô nhiễ m môi tr ường đô thị . III , M ột số mâu thu ẫn và cách gi ải quy ết mâu thu ẫn Phầ n III : Kết lu ận chung. 1 I, VẬN DỤ NG LÝ LU ẬN TRI ẾT H ỌC ( c ặp phạ m trù nguyên nhân k ết quả và m ối quan hệ biện ch ứng gi ữa nguyên nhân và k ết qu ả ) 1. C ặp ph ạm trù nguyên nhân k ết qu ả : Nguyên nhân là s ự tác động giữa các mặt hi ện t ượng quá trình gây ra các bi ến đổi nh ất định. K ết quả là những bi ến đổi xuấ t hiện do sự tác động l ẫn nhau gi ữa các mặt hi ện t ượ ng quá trình mà có. Ví d ụ : Đ ô thị hoá là nguyên nhân c ủa s ự ô nhi ễm môi tr ường ngày càng trầ m tr ọng hay ch ất th ải công nghi ệp độc h ại là nguyên nhân còn ô nhi ễm môi trườ ng là k ết quả . 2. Mố i quan hệ bi ện chứ ng giữa nguyên nhân và k ết quả . Mối quan hệ nhân quả có tính khách quan, tính khách quan này quy định m ối quan hệ nhân quả d ựa trên l ập trườ ng duy vậ t . Do tính ph ổ bi ến c ủa m ối liên h ệ nhân quả nên một nguyên nhân có th ể sinh ra nhi ều kế t quả, m ột k ết quả có th ể c ũng do nhi ều nguyên nhân. Ta có th ể l ấ y ví dụ trên th ực tế như : nguyên nhân là b ầu ôzôn bị thủng ảnh hưở ng đến ...
— Xem thêm —
Bình luận