Marketing- chiến lược dãy sản phẩm - chiến lược hỗn hợp sản phẩm

Lượt xem: 136
Số trang: 25
Mã số: 30141
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Chieán löôïc saûn phaåm Nhoùm 5 lôùp ÑH20A1
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Trong moâi tröôøng môû cöûa vaø caïnh tranh gay gaét hieän nay, doanh nghieäp muoán toàn
taïi vaø phaùt trieån thì khoâng nhöõng phaûi ñaûm baûo toát khaâu saûn xuaát maø coøn phaûi giaûi quyeát
khaâu tieâu thuï thaät hieäu quaû. Ñöông ñaàu ùi cuoäc chieán ñaày cam go naøy, doanh nghieäp
buoäc phaûi söû duïng ñeán moät loaïi vuõ khí v cuøng lôïi haïi, ñoù chính laø Marketing. Moät khi
hoaïch ñònh ñöôïc cho mình nhöõng chieán löôïc Marketing linh ñoäng vaø hieäu quaû höôùng ñeán
nhöõng muïc tieâu cuï theå, doanh nghieäp môùi c theå truï vöõng vaø thu ñöôïc nhieàu thaéng lôïi
treân thöông tröôøng.
Chieán löôïc saûn phaåm laø moät boä phaän quan troïng trong chieán löôïc chung
Marketing, lcoâng c saéc beùn nhaát trong caïnh tranh treân thò tröôøng. Thöïc hieän toát chieán
löôïc saûn phaåm seõ taïo ñieàu kieän deã daøng cho vieäc trieån khai vaø phoái hôïp caùc coâng cuï
marketing khaùc nhaèm höôùng tôùi thò tröôøng muïc tieâu moät caùch coù hieäu quaû.
Trang 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chieán löôïc saûn phaåm Nhoùm 5 lôùp ÑH20A1
I. SAÛN PHAÅM:
1. Khaùi nieäm: saûn phaåm theo quan ñieåm cuûa Marketing l gaén lieàn vôùi söï thoûa maõn
nhu caàu, vaø öôùc muoán cuûa khaùch haøng, vd: baûn chaûi ñaùnh raêng, nhaø cöûa, dòch v ñieän
thoaïi,… Vaäy saûn phaåm l baát kyø thöù gì coù theå ñöa vaøo thò tröôøng ñ taïo söï chuù yù, mua
saém vaø söû duïng nhaèm thoûa maõn nhu caàu öôùc muoán cuûa khaùch haøng.
a. Coát loõi cuûa saûn phaåm: ñ giaûi ñaùp caâu hoûi “khaùch haøng thöïc söï mua caùi gì?”, coát
loõi cuûa saûn phaåm phaûi laø nhöõng lôïi ích hoaëc dòch vuï maø saûn phaåm ñoù mang laïi cho khaùch
haøng.
Vd: coát loõi cuûa myõ phaåm ñoù laø mang laïi cho khaùch haøng nhöõng söï khaùc bieät, söï laøm
ñeïp vaø söï bieåu loä caù tính cuûa khaùch haøng…
b. Saûn phaåm cuï theå: sau khi bieát ñöôïc nhöõng lôïi ích cuûa khaùch haøng thì caàn phaûi bieán
coát loõi saûn phaåm ñoù thaønh saûn phaåm c theå, ñaây chính laø saûn phaåm thöïc söï cuûa khaùch
haøng söû duïng ñ thoaû maõn lôïi ích cuûa mình (vd: son moâi, phaán trang ñieåm,…). Moät saûn
phaåm cuï theå seõ bao goàm caùc thaønh phaàn: kieåu daùng chaát löôïng, nhaõn hieäu, tính naêng.
c. Phaàn boå trôï cho saûn phaåm: nhaèm goùp phaàn taïo thaønh saûn phaåm hoaøn chænh gia taêng
nhaän thöùc cuûa khaùch haøng veà chaát löôïng saûn phaåm, nhaø saûn xuaát cung caáp cho khaùch
haøng nhieàu thoâng tin, nhöõng dòch vuï v nhöõng lôïi ích boå sung n baûo haønh, söûa chöõa,
vaän chuyeån…
2. Phaân loaïi saûn phaåm: laø nhieäm v caàn thieát ñeå coù theå xaây döïng v löïa choïn chieán
löôïc saûn phaåm, ngöôøi laøm coâng taùc Marketing phaûi bieát ñöôïc saûn phaåm cuûa mình thuoäc
loaïi naøo, ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm, ñoái töôïng khaùch haøng laø ai..?
a. Phaân loaïi theo möùc ñoä laâu beàn hay tính chaát höõu hình cuûa saûn phaåm:
- Saûn phaåm laâu beàn: nhöõng saûn phaåm cthôøi gian söû duïng laâu daøi nhö xe, maùy moùc, nhaø
cöûa…
- Saûn phaåm söû duïng ngaén haïn: nhöõng saûn phaåm coù thôøi gian söï duïng ngaén, caàn mua saém
thöôøng xuyeân nhö: xaø boâng, quaàn aùo..v..v.
- Nhöõng dòch vuï hay nhöõng lôïi ích ñöôïc ñöa ra chaøo baùn nhö: dòch v ngaân haøng, khaùm
baùc só,…
b. Phaân loaïi theo muïc ñích söû duïng vaø tính chaát cuûa saûn phaåm:
- Saûn phaåm tieâu duøng:
+ Saûn phaåm tieâu duøng thoâng thöôøng: laø nhöõng saûn phaåm ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân
vaø c giaù t thaáp, ngöôøi tieâu duøng khoâng caàn phaûi ñaén ño suy nghó laâu ñ löïa choïn v
mua ( thöïc phaåm, gia duïng, ñoà nhöïa…) Goàm:
Saûn phaåm thöôøng xuyeân
Saûn phaåm tuøy höùng: mua khoâng coù chuû ñònh tröôùc.
Saûn phaåm mua khaån caáp: chæ naûy sinh khi caàn thieát mang tính muøa vuï.
Trang 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chieán löôïc saûn phaåm Nhoùm 5 lôùp ÑH20A1
+ Saûn phaåm mua cïa choïn: laø nhöõng saûn phaåm maø trong qu trình mua ngöôøi tieâu
duøng thöôøng löïa choïn, caân nhaéc, so saùnh yeáu toá tröôùc khi ñöa ra quyeát ñònh mua,
thöôøng laø nhöõng saûn phaåm coù trò giaù cao nhö xe maùy, haøng ñieän töû,..v..v.
+ Saûn phaåm theo nhu caàu ñaëc bieät: laø nhöõng saûn phaåm coù ñaëc tính ñoäc ñaùo, rieâng bieät
hoaëc nhöõng saûn phaåm ñaëc hieäu maø ngöôøi mua saün saøng boû coâng söùc vaø tieàn ñeå tìm mua
nhö xe saûn phaåmort, caùc saûn phaåm thôøi thöôïng…
+ Saûn phaåm theo nhu caàu th ñoäng: nhöõng saûn phaåm maø ngöôøi tieâu duøng khoâng bieát
laø ñang söû duïng hay bieát nhöng khoâng nghó ñeán vieäc mua saém nhö baûo hieåm nhaân
maïng…
- Saûn phaåm tö lieäu saûn xuaát:
+ Nguyeân lieäu vaø caáu kieän: l loaïi haøng ñöôïc söû duïng heát vaøo quaù trình saûn xuaát saûn
phaåm
Nguyeân lieäu thoâ
Nguyeän lieäu ñaõ cheá bieán (baùn thaønh phaåm)
Caùc caáu kieän ( phuï tuøng, chi tieát, laép raùp…)
+ Taøi saûn coá ñònh: nhöõng saûn phaåm haøng hoùa t/g töøng phaàn vaøo thaønh phaàn.
Nhöõng coâng trình coá ñònh (Nhaø xöôûng, vaên phoøng,…)
Nhöõng trang thieát bò
+ Vaät lieäu phuï vaø dòch vuï: nhöõng thöù khoâng theå coù maët trong thaønh phaàn nhöng aûnh
höôûng ñeán quaù trình saûn xuaát saûn phaåm
Vaät tö coâng taùc (xaêng daàu, vieát, giaáy tôø…).
Vaät tö kyõ thuaät vaø söûa chöõa (sôn, ñinh, oác…).
Dòch vuï kyõ thuaät vaø söûa chöõa.
Dòch vuï tö vaán.
II. CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM:
1. Khaùi nieäm: chieán löôïc saûn phaåm laø phöông thöùc kinh doanh saûn xuaát coù hieäu quaû
treân cô sôû baûo ñaûm thoûa maõn nhu caàu cuûa thò tröôøng v thò hieáu cuûa khaùch haøng trong
töøng kyø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
Trong chieán löôïc saûn phaåm doanh nghieäp thöôøng xuyeân ñöa ra nhöõng quyeát ñònh
lieân quan ñeán:
- Kích thích taäp hôïp saûn phaåm
- Nhaõn hieäu vaø chaát löôïng saûn phaåm
- Bao bì saûn phaåm
- Dòch vuï ñoái vôùi khaùch haøng
- Thieát keá saûn phaåm môùi
- Xem xeùt chu kì soáng cuûa saûn phaåm
2. Vai troø cuûa chieán löôïc saûn phaåm:
Trang 3
Tải xuống 5,000₫ (25 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-14 21:25:18
Mục lục I.Sản phẩm 1.khái niệm 2. phân loại sản phẩm II. Chiến lược sản phẩm 1. khái niệm 2. Vai trò của chiến lược sản phẩm III.Xây dựng, lựa chọn và quyết định phương án sản phẩm trong chiến lược sản phẩm 1. Vai trò và những căn cứ cơ bản để xây dựng 2. Nội dung của phương án sản phẩm Kết luận
— Xem thêm —
Bình luận