Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-17 20:13:15
1 83 Chöông VI PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ TAÏO PHÖÙC (COMPLEXON) VI.1. PHÖÙC CHAÁT Phöùc chaát laø nhöõng hôï p chaát ñöôïc caáu taïo töø söï keát\ hôïp giöõa: - Ion trung taâm thöôøng laø ion kim loaïi maø phuï taàn d coøn troáng (thöôøng thuoäc nhoùm kim loaïi chuyeån tieáp). - Ligand hay phoái töû la ø nhöõng phaân töû hay ion c uûa nguyeân toá hay nhoùm nguyeân toá vôùi nguy eân toá coøn ñieän töû töï do n. Ion trung taâm vaø ligand noái vôùi nhau baèng lieân keát coäng hoùa trò hay lieân keát phoái trí. Phöùc chaát coù theå da ïng ion hay phaân töû. Moãi hôïp chaát phöùc coù theå goàm moät (goïi laø phöùc ñôn nhaân) hay nhieàu ion kim loaï i trung taâm (goïi laø phöùc ña nhaân) keát hôïp vôùi moät ligand (goïi la ø phöùc ñôn caøng) hoaëc nhie àu ligand (phöùc ña caøng). VI.2. NOÄI DUNG CUÛA PHÖÔNG PH AÙP CHUAÅN ÑOÄ TAÏO PHÖÙC Phöông phaùp chuaån ñoä taïo phöùc laø ph\ öông phaùp phaân tích theå tích döïa vaøo phaûn öùng taïo phöùc beàn. Phöông phaùp chuaån ñoä döïa treân caùc phaûn öùng töông taùc giöõa caùc ion xaùc ñònh (ña so á laø ion kim loaïi) vôùi moät soá thuoác thöû höõu cô thuoäc loaïi caùc axit amino policacboxilic. Söï töông taùc naøy taïo thaønh caùc hôïp chaá t khoâng tan, ít phaân ly vaø coù thaø nh phaàn khoâng ñoåi. Yeâu caàu ñoái vôùi phaûn öùng taïo phöùc duøng trong phaân tích theå tích - Phaûn öùng xaûy ra phaûi coù t oác ñoä lôùn vaø hoaøn toaøn. - Phaûn öùng xaûy ra phaûi t heo ñuùng heä soá tyû löôïng. - Phaûi coù khaû naêng xa ùc ñònh ñöôïc ñieåm töông - Haïn cheá ñeán möùc toái ña caùc quaù trình phuï Trong thöïc teá ngöôøi ta nhaän thaáy raèng: beân caïnh söï taïo phöùc chính (ion kim loaïi vôùi thuoác thöû EDTA chaúng haïn).Thö ôøng coù söï keøm theo caùc quaù trình phuï khaùc nhö: + Söï taïo phöùc hiñroxo cuûa ion kim loaïi. + Söï proton hoùa (quaù trình na øy daãn ñeán söï phaù huyû phöùc). + Söï taïo phöùc phuï (phöùc cuûa ion kim loaïi vôùi phoái töû laï naøo ñoù coù trong dung dòch chuaån ñoä). Vì phaûi thoaû maõn caùc yeâu caàu neâu tre ân neân chæ coù moät soá phöông phaùp sau. VI.2.1. Phöông Phaùp Thuyû Ngaân D öïa vaøo phaûn öùng taïo phöùc chaát giöõa Hg2+ vôùi caùc anim halogenua, CN-, SCN - v.v..vôùi chæ thò diphenylcacbazit hay diphenylcacbazon trong moâi tröôøng coù pH thích hôïp. 84 Ví duï: Hg 2+ + Cl- = HgCl+ K1 = 5,5.106 Hg 2+ + HgCl+ = HgCl2 K2 = 3,0.106 HgCl 2 + Cl- = HgCl3 - K3 = 7 HgCl 3 - + Cl- = HgCl42- K4 = 10 Hai phaûn öùng sau khoâng coù giaù trò ñònh lö ôïng vì yeáu maø thöïc teá chæ döïa vaøo hai phaûn öùng ñaàu VI.2.2. Phöông Phaùp Xyanua Döïa vaøo söï ñònh phaân dung dò ch xyanua baèng dung dòch AgNO3 taïo ra phöùc chaát Ag(CN) 2 -: 2CN - + Ag+ == Ag(CN)2 - Neáu theâm nhieàu Ag + hôn thì laïi taïo keát tuûa AgCN Ag(CN) 2 - + Ag+ == AgCN Nhö vaäy ta seõ keát thuùc ñònh phaân khi baét ñaàu thaáy dung dòch vaãn ñuïc keát tuûa AgCN. Coù theå duøng phöông phaùp naøy ñeå ñònh phaân gia ùn tieáp moät soá ion kim loaïi ñaëc bieät laø Ni 2+, Co2+, Cu2+ vaø Zn2+ vì chuùng coù theå taïo ñöôïc vôùi CN- nhöõng phöùc chaát beàn hôn Ag(CN) 2 - vaø phaûn öùng xaûy ra theo moät quan heä tyû löôïng xaùc ñònh. Ví duï neáu cho dö CN - vaøo dung dòch Ni2+ trong amoniac thì toaøn boä Ni2+ seõ ôû daïng phöùc chaát [Ni(CN) 4]2- beàn hôn Ag(CN)2 - do ñoù coù theå ñò nh löôïng thöøa CN- baèng phöông phaùp treân. VI.2.3. Phöông Phaùp Complexon Döïa vaøo phaûn öùng taïo muoái noäi phöùc goïi laø complexonat xaûy ra giöõa complexon vaø haàu heát caùc ion kim loaïi. Phöông phaùp naøy coù phaïm vi öùng duïng roäng raõi, coù ñoä nhaï y vaø ñoä chính xaùc raát cao, hi eän nay noù laø phöông phaùp phoå bieán nhaát. VI.3. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ COMPLEXON VI.3.1. Khaùi nieäm veà complexon VI.3.1.1. Ñònh nghóa vaø caáu taïo cuûa complexon Ñoù laø nhöõng axit höõu cô hoaëc laø da ãn xuaát cuûa caùc axit höõu cô amino polycaùcbaxilic. Coù 3 complexon quan troïng thöôøng duøng laø: Complexon I : axit nitrolotriaxetic (NTA), kyù hieäu H3Y coøn goïi laø trilon A (M = 191,1) CH 2 - COOH HOOC - CH 2 – N CH 2 – COOH Complexon II : laø axit etylen ...
— Xem thêm —
Bình luận