Nhúng
Toàn màn hình
/ 21
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (21 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-09 04:45:55
1 1 SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH °Suy Ñoäng maïch vaønh maïn : – CÑTN oån ñònh– CÑTN Prinzmetal– TMCT yeân laëng °Suy ÑMV caáp : – NMCT caáp– CÑTN khoâng oån ñònh °Dò daïng ÑMV 2 GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (1) SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH ° ÑMV traùi, ÑMV phaûi : töø ÑMC,xoangValsalva, ngay treân choå gaén van ÑMC° Thaân chính ÑMV traùi : – Daøi : 10 - 15mm– Ñöôøng kính : 3 - 10mm– Chia ñoâi : • Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát• Nhaùnh muõ traùi ° ÑMV phaûi : ñöôøng kính : 2- 3mm 3 GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (2) Maët caét caïnh öùc truïc ngang, ngang van ÑMC giuùp thaáy choå xuaát phaùt ÑMV traùi vaø ÑMV phaûi SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH 4 CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP KHAÛO SAÙT LOÄ TRÌNH ÑMV SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH LCA : ÑMV muõ traùiRCA : ÑMP phaûiLAD : Nhaùnh lieân thaát (nhaùnh xuoáng tröôùc) ÑMV traùiLMCA : Thaân chung ÑMV traùi 5 PHAÂN BOÁ TÖÔÙI MAÙU THAØNH TIM CUÛA CAÙC NHAÙNH ÑMV (1) SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH Thaát traùi : – Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát : . Moûm tim . Vaùch lieân thaát. Vaùch tröôùc thaát traùi – Nhaùnh muõ traùi : . Vaùch beân thaát traùi . Vaùch sau thaát traùi – ÑMV phaûi :. Vaùch lieân thaát (phaàn ñaùy) . Vaùch döôùi (phaàn ñaùy) Thaát phaûi : – ÑMV phaûi :. Vaùch tröôùc . Vaùch sau. Moät phaàn vaùch lieân thaát – Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát ÑMV traùi : \ Vaùch tröôùc 6 PHAÂN BOÁ TÖÔÙI MAÙU THAØNH TIM CUÛA CAÙC NHAÙNH ÑMV (2) SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH 7 DAÁU HIEÄU THIEÁU MAÙU CUÏC BOÄ CÔ TIM 2D : ° Khu truù :• * Roái loaïn vaän ñoäng thaønh tim :– Giaûm vaän ñoäng (Hypokinesis) – Voâ vaän ñoäng (Akinesis) – Vaän ñoäng nghòch thöôøng (Dyskinesis) • * Roái loaïn ñoä daày thaønh tim : – Moûng vaøo kyø taâm thu (Systolic thinning) ° Toaøn theå : • * Daõn buoàng tim • * Bieán daïng buoàng tim Doppler : ° Doøng van ÑMC : Vaän toác ñænh vaø trung bình giaûm ° Doøng van 2 laù : E ↓, A ↑ ° Doppler maàu : Hôû van 2 laù xuaát hieän luùc gaéng söùc SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH 8 SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH 9 LÖÔÏNG GIAÙ CÔ TIM THIEÁU MAÙU SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH ° Caùc phöông phaùp phaân chia vuøng : – 9 vuøng– 11 vuøng– 13 vuøng– 20 vuøng– 16 vuøng ° Phöông phaùp ñöôøng trung taâm (The centerline \ method) phoái hôïp vôùi chaát caûn aâm 10 PHAÂN CHIA 16 VUØNG THAØNH TIM CUÛA HIEÄP HOÄI SIEÂU AÂM TIM HOA KYØ SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH 11 LÖÔÏNG GIAÙ CÔ TIM THIEÁU MAÙU THEO 16 VUØNG SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH ° Bình thöôøng (Normokinesis) : 1° Giaûm vaän ñoäng (Hypokinesis) : 2° Voâ vaän ñoäng (Akinesis): 3° Vaän ñoäng nghòch thöôøng hay loaïn ñoäng (dyskinesis): 4 ° Tuùi phình : 5☺Toång soá thu ñöôïc, chia cho soá vuøng thaáy ñöôïc 12 CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP LÖÔÏNG GIAÙ THAÁT TRAÙI SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH ° Caïnh öùc truïc doïc° Caïnh öùc truïc ngang : – Ngang van 2 laù– Ngang coät cô– Ngang moûm tim ° Boán buoàng töø moûm° Hai buoàng töø moûm 13 SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP LÖÔÏNG GIAÙ THAÁT PHAÛI 14 NGUYEÂN NHAÂN CUÛA ROÁI LOAÏN VAÄN ÑOÄNG KHU TRUÙ VAÙCH THAÁT TRAÙI Nguyeân nhaân noäi taïi : ° Thieáu maùu cuïc boä cô tim ° Xô hoùa cô tim do tieàn söû NMCT, beänh cô tim ° Roái loaïn daãn truyeàn trong thaát : Bloác nhaùnh Ngoïai taâm thu Taïo nhòp thaát Nguyeân nhaân beân ngoaøi : ° Heä thoáng tham khaûo khoâng ñuùng do xoay, leäch ° Baát thöôøng haäu taûi khu truù (söùc caêng thaønh) ° Roái loaïn vaän ñoäng vuøng beân caïnh khoâng thieáu maùu ° Töông taùc giöõa thaát phaûi thaát traùi (TD : taêng taûi khoái löôïng thaát phaûi, haïn cheá do maøng bao tim) SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH 15 CHAÅN ÑOAÙN NMCT SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH Hoaïi töû cô tim/ sieâu aâm : °Roái loaïn vaän ñoäng khu truù vaùch tim : - Giaûm ñoäng- Khoâng vaän ñoäng- Vaän ñoäng nghòch thöôøng °Thay ñoåi ñoä daày vaùch thaát : moûng hôn°Thay ñoåi caáu truùc cô tim : döôùi tia eù\ cho cô tim hoaïi töû saùng, ñaäm hôn bình thöôøng 16 PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁPSIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH ° Tuùi phình thaát traùi (ventricular aneurysm) :• . Taàn suaát 3,5 ñeán 38% • . Ngaøy 1 ñeán ngaøy 14• . Taïi tuùi phình, vaùch tim daõn vaø moûng hôn thöôøng.• . Coå tuùi phình laø choå noái giöõa tuùi phình vôùi phaàn cô tim coøn laønh° Tuùi phình giaû (pseudo - aneurysm) :• . Vaùch töï do cuûa tim bò vôõ nhöng maøng bao tim coøn nguyeân veïn.• . Tyû leä ñöôøng kính cuûa coå treân ñöôøng kính tuùi phình < 0,5.• . Tuùi phình giaû thöôøng ñaày maùu cuïc. 17 PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁPSIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH ° Thoâng lieân thaát maéc phaûi do nhoài maùu cô ti\ m :• . Bieán chöùng ít gaëp. • . Tuaàn ñaàu sau khôûi beänh.° Vôõ vaùch töï do taâm thaát : . 4 - 24% cuûa nhoài maùu cô tim caáp.. Tuaàn ñaàu cuûa beänh. Ngay sau khi eùcho khoâng phaùt hieän ñöôïc choå vôõ nhöng thaáy coù traøn dòch maøng tim keøm vaùch tim bò nhoài maùu daõn vaø moûng cuõng caàn coù ngay chæ ñònh phaãu thuaät. 18 ° Huyeát ...
— Xem thêm —
Bình luận