Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-06 18:12:06
1 Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM I-MỤC TIÊU : 1-Kiến thức : Củng cố kiến thức về một số tính chất vật lý và hoá học của etilen, axetilen ,và toluen . 2- Kỹ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất. 3- Thái độ : 4-Trọng tâm: Kỹ năng thực hành : Điều chế và thử tính chất của Axetilen , tính chất của Toluen. II-PHƯƠNG PHÁP : Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Hoạt động nhóm , thí nghiệm thực hành, thảo luận , nêu vấn đề. II-CHUẨN BỊ : 1 –Giáo viên : -Dụng cụ : ống nghiệm , giá để ống nghiệm, nút cao su 1 lỗ đậy miệng ống nghiệm,ống dẫn thuỷ tinh thẳng một đầu vuốt nhọn, giá để ống nghiệm,kẹp hoá chất,ống hút nhỏ giọt, ống nghiệm có nhánh. -Hoá chất :dd nước Brom ,Iot ,dd KMnO4 1% , CaC2 ( đất đèn ),Toluen ,ddNaOH (hoặc Ca(OH)2. 2-Học sinh : -Chuẩn bị lý thuyết bài thực hành , -Xem lại kiến thức về hydrocacbon không no và hydrocacbon thơm III-TỔ CHỨC THỰC HÀNH : 1- Kiểm tra sự chuẩn bị bài thực hành của học sinh, chia lớp ra thành 6 nhóm Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... hay 4,5 nhóm tuỳ theo sỉ số học sinh, mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh để làm thí nghiệm. 2-Nội dung thực hành : -Thí nghiệm 1 : Điều chế và thử tính chất của Axetilen. -Thí nghiệm 2 : Tính chất của Toluen. Hoạt động của thầy -Giáo viên : nêu cách tiến hành thí nghiệm a-Cho một vài mẫu CaC2 bằng hạt đỗ vào một ống nghiệm chứa sẵn 2ml nước,đậy nhanh nút có ống dẫn khí gấp khúc sục vào ống nghiệm chứa 2ml nước brom.Quan sát hiện tượng, giải thích ? Giáo viên : Cho các nhóm nêu hiện Hoạt động của trò THÍ NGHIỆM 1 -Học sinh : làm thí nghiệm 1 Điều chế và thử tính chất của Axetilen. -Học sinh quan sát hiện tượng : +Canxicacbua(CaC2) tác dụng với H2O tạo thành khí Axetilen(C2H2) + Sụt khí Axêtilen vào Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... tượng quan sát được ...
— Xem thêm — giáo án hoá học 11bài giảng hoá học 11lý thuyết hoá học 11giáo trình hoá học 11tài liệu hoá học 11
Bình luận