Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-17 05:44:07
Tài liệu học tập môn Lý thuyết truyền nhiệt. Nội dung chương 4 trình bày về Trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. 116 Ch−¬ng 4 trao ®æi nhiÖt bøc x¹ vµ truyÒn nhiÖt 4.1. trao ®æi nhiÖt bøc x¹ 4.1.1 Hai tÊm ph¼ng song song ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ ε = 4 1 4 1 0 qd 12 100T 100T . C . q, (W/m2). (4-1) §é ®en qui dÉn: 1 1 11 2 1 qd − ε + ε = ε (4-2) HÖ sè bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi: C 0 = 5,67 W/m2.K4 4.1.2 Hai tÊm ph¼ng song song cã m»ng ch¾n Khi cã n m¸ng ch¾n ë gi÷a víi ®é ®en ε m = ε1 = ε2, lóc nµy bøc x¹ tõ tÊm ph¼ng 1 sang tÊm ph¼ng 2 sÏ gi¶m ®i (m+1) lÇn: ) 1 m (q ) q ( 12 m 12 + = (4-3) 4.1.3 Hai vËt bäc nhau: ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ ε = 4 1 4 1 1 0 qd 12 100T 100T . F . C . q, (W/m2). (4-4) §é ®en qui dÉn: ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − ε + ε = ε 1 1 FF 112 2 1 1 qd (4-5) F 1 – diÖn tÝch bÒ mÆt vËt bÞ bäc (vËt nhá) F 2 – diÖn tÝch bÒ mÆt vËt bäc (vËt lín) Chó ý: NÕu hai tÊm ph¼ng hoÆc hai vËt lµ vËt tr¾ng tuyÖt ®èi (vËt cã hÖ sè ph¶n x¹ R = 1, hÖ sè hÊp thô A vµ ®é ®en ε: A = ε = 0) th× ®é ®en qui dÉn ε qd = 0 hay Q12 = 0. 4.2. truyÒn nhiÖt vµ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt 4.2.1 TruyÒn nhiÖt 4.2.2.1. TruyÒn nhiÖt qua v¸ch ph¼ng ) t t ( k q2 f 1 f− = (4-6) 117 HÖ sè truyÒn nhiÖt cña v¸ch ph¼ng n líp: 2 n 1 i i i 1 1 11 k α + λδ + α = ∑= ; W/m2.K, t f1, tf2 - nhiÖt ®é cña m«i chÊt nãng vµ l¹nh; α 1, α2 - hÖ sè to¶ nhiÖt tõ bÒ mÆt ®Õn m«i chÊt, δ i, λi – chiÒu dµy vµ hÖ sè dÉn nhiÖt cña líp thø i. 4.2.1.2 TruyÒn nhiÖt qua v¸ch trô ) t t ( k q2 f 1 f 1 1−=; W/m, (4-7) 1 n 2 n 1 i1 i i 1 1 1d 1 d d ln 21 d . .11 k+ +π α + πλ + π α =∑ ; W/m.K k 1 - hÖ sè truyÒn nhiÖt qua v¸ch trô n líp. 4.2.1.2 TruyÒn nhiÖt qua v¸ch trô cã c¸nh ) t t ( k Q2 f 1 f c− =; W (4-8) 2 2 1 1 1 cF 1 F F 11 k α + λδ + α = ; W/K k - hÖ sè truyÒn nhit cña v¸ch cã c¸nh. Ng−êi ta lµm c¸nh ë bÒ mÆt phÝa cã gi¸ trÞ hÖ sè α nhá. MËt ®é dßng nhiÖt phÝa kh«ng lµm c¸nh víi hÖ sè lµm c¸nh: 12 cF F = ε ) t t ( k q2 f 1 f 1 1−=; W/m2 (4-9) c 2 1 1. 1 11 k ε α + λδ + α = ; W/m2.K, MËt ®é dßng nhiÖt phÝa lµm c¸nh: ) t t ( k q2 f 1 f 2 2−=; W/m2 (4-10) 2 c 1 c 2 1 .1 k α + λε δ + αε =; W/m2.K, c1 2 q q ε = 118 Ta thÊy khi hÖ sè lµm c¸nh εc t¨ng mËt ®é dßng nhiÖt phÝa kh«ng lµm c¸nh q 1 t¨ng vµ ng−îc l¹i εc gi¶m th× q1 gi¶m. Cßn khi t¨ng hÖ sè lµm c¸nh εc mËt ®é dßng nhiÖt phÝa lµm c¸nh q 2 sÏ gi¶m vµ ng−îc l¹i khi εc gi¶m th× q2 t¨ng 4.2.2 ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt 4.2.2.1 C¸c ph−¬ng tr×nh c¬ b¶n tÝnh to¸n thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt lo¹i v¸ch ng¨n a) Ph−¬ng tr×nh truyÒn nhiÖt: Q = k.F. ∆t; W, (4-11) trong ®ã: Q - l−îng nhiÖt trao ®æi gi÷a hai m«i chÊt, F - diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt, m 2 k - lµ hÖ sè truyÒn nhiÖt cña thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt, W/m2K; ∆t x - ®é chªnh nhiÖt ®é trung b×nh. b) Ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt Q = G 1 Cp1(t1’ – t1”) = G2 Cp2 (t2” – t2’), (W) (4-12) ChØ sè 1 lµ cña chÊt láng nãng, chØ sè 2 lµ cña chÊt láng l¹nh. - ký hiÖu “ ‘ ” - c¸c th«ng sè ®i vµo thiÕt bÞ, - ký hiÖu “ “ ” - c¸c th«ng sè ®i ra khái thiÕt bÞ, G – l−u l−îng khèi l−îng, kg/s: G = V.ρ V - l−u l−îng thÓ tÝch, m 3/s ρ - khèi l−îng riªng, kg/ m 3 C p – nhiÖt dung riªng ®¼ng ¸p, J/kg.K. c) §é chªnh nhiÖt ®é trung b×nh logarit 2 12 1tt lnt t t ∆∆∆ − ∆ = ∆ , (4-13) §èi víi dßng chÊt láng chuyÓn ®éng song song cïng chiÒu ∆t 1 = t1’ - t2’ ; ∆t 2 = t1” - t2” §èi víi dßng chÊt láng chuyÓn ®éng song song ng−îc chiÒu ∆t 1 = t1’ – t2”; ∆t 2 = t1”- t2’ 4.2.2.2. X¸c ®Þnh diÖn ...
— Xem thêm —
Bình luận