Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Số trang: 6
Mã số: 294341
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ
MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
I. MỤC TIÊU
Khi học xong bài này HS:
- Phân biệt một số đặc điểm hình thái của y
thuộc lớp hai mầm và lớp mt mầm (về kiểu rễ,
kiểu gân lá, số lượng cánh hoa).
- Căn c vào c đặc điểm để th nhận dạng
nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm.
II. CHUẨN BỊ :
- Vật mu: Cây lúa, hành, hu, cỏ.
Câyởi con, lá rầm bụt.
- Tranh rễ cọc, rễ chùm, các kiểu gân lá.
III. CÁC HOT ĐỘNG :
1. Ổn định tổ chức
2. Kim tra bài cũ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- So sánh đặc điểm của cây hạt kín và cây hạt trần?
3. Bài mới
Hoạt động 1: Cây hai lá mầm và cây mt lá mầ
Mục tiêu: HS nm được các đặc điểm phânbiệt y
hai lá mm và cây một mm.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV yêu c
ầu HS nhắc lại
kiến th
ức cũ về kiểu rễ, kiểu
gân k
ết hợp với quan sát
tranh.
+ Các đặc điểm này gặp
các cây khác nhau trong lớp
hai mầm và l
ớp một lá
mầm.
- u c
ầu HS quan t
tranh, hình 42.1, GV gi
i
thi
- HS chtrân tranh
và trình bày được:
+ Các loại rễ,
thân, lá.
+ Đặc điểm chung
của rễ, thân, lá.
- HS hoạt động
theo nhóm, quan sát
kĩ y một mm
và cây hai lá mm,
ghi các đặc điểm
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
m
ột y hai lá mm điển
hình. HS t nhận biết.
(Làm bài tp mục 1).
- T chức thảo luận tr
ên
lớp.
- Phát biểu các đặc điểm
phân biệt cây hai mầm và
cây một lá mầm?
- Yêu cầu HS nghiên c
u
đoạn thông tin mục 1.
+ Còn những dấu hiệu
nào để phânbiệt lớp hai lá
mầm và lớp một lá mầm?
- u cầu HS lên b
ng
điền:
Đặc
điểm
Lớp
m
t
Lớp
hai
quan sát được vào
bảng trống (SGK
trang 137).
- Đại diện nhóm
báo cáo kết quả, c
nhóm khác nhận xét,
b sung.
- HS căn cứ đặc
điểm của rễ, , hoa
phânbiệt cây 1
mầm và y hai
mầm.
- HS đọc thông
tin, t nhận biết hai
dấu hiệu nữa là s
mầm của pi và đặc
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-14 12:52:32
ỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa). - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm. II. CHUẨN BỊ :
— Xem thêm —