Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-23 07:11:08
1 Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào các tuy ến vận tải khách c ố định nội t ỉnh, tuyến vận tải khách c ố đị nh liên t ỉnh liền kề và các tuy ến vận tải khách c ố định liên tỉnh t ừ 1000 km trở xu ống đã được ch ấp thuận. Thông tin Lĩnh vự c thống kê:Đườ ng bộ Cơ quan có th ẩm quyề n quyết định:Sở Giao thông v ận t ải C ơ quan ho ặc ng ười có th ẩm quy ền được u ỷ quy ền hoặ c phân c ấp thự c hiện (nế u có): Không Cơ quan tr ực tiếp thự c hiện TTHC: Phòng V ận t ải thu ộc S ở Giao thông v ận t ả i C ơ quan ph ối h ợp (n ếu có): Không Cách th ức thực hi ện:Qua Bưu điệ n Tr ụ s ở c ơ quan hành chính Thời h ạn gi ải quy ết:05 ngày làm vi ệc k ể t ừ ngày nh ận đủ h ồ s ơ h ợp l ệ Đố i tượ ng th ực hiện:T ổ ch ức TTHC yêu cầu tr ả phí, l ệ phí: Không K ết quả của vi ệc thực hi ện TTHC:V ăn bả n chấp thuậ n Các bước Tên b ước Mô t ả b ước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Tổ ch ức, cá nhân n ộp hồ sơ t ại S ở Giao thông v ận t ải 2. Gi ải quy ết th ủ t ụ c S ở Giao thông v ận t ải tiế p nhậ n hồ sơ, th ẩm định hồ s ơ và có v ăn bả n ch ấp thuậ n Hồ s ơ Thành ph ần hồ sơ 1. Gi ấy đă ng ký bổ sung xe khai thác v ận t ải khách b ằng ôtô theo tuy ến c ố định (DNVT khai theo h ướng dẫ n tại phụ lục 11) kèm theo h ương án ho ạt động (có ph ương án m ẫu t ại phụ lục 1) 2. B ản phô tô đă ng ký xe ô tô c ủa những xe trong danh sách đăng ký 3. Bản phô tô “S ổ ch ứng nhậ n kiểm định an toàn k ỹ thu ật và b ảo vệ môi trườ ng ph ương ti ện giao thông cơ giới đườ ng bộ ” của nh ững xe trong danh sách đăng ký Số b ộ h ồ s ơ: 01 (bộ ). Tên mẫu đơ n, m ẫu tờ khai Văn bả n qui định 1. Giấy đă ng ký bổ sung xe khai thác v ận t ải khách b ằng ôtô theo tuy ến c ố định Quy ết định số 16/2007/Q Đ-BGTV... 2. Phươ ng án ho ạt động v ận t ải khách liên tỉ nh b ằng ôtô Quy ết định số 16/2007/Q Đ-BGTV... 3. Lịch trình ch ạy xe Quy ết định số 16/2007/Q Đ-BGTV... Yêu c ầu Yêu c ầu ho ặc điề u ki ện để th ực hi ện TTHC: Không
— Xem thêm —
Bình luận