Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-29 04:58:53
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh An Giang. Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh An Giang; Tổ, Đoàn công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh; Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thị, cơ quan chuyên môn (tùy vụ việc). Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 70 ngày làm việc (không kể thời gian trưng cầu giám định, đo đạc...) kể từ ngày ra biên nhận nhận đơn hoặc thông báo về việc thụ lý giải quyết. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh An Giang. Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh An Giang; Tổ, Đoàn công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh; Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thị, cơ quan chuyên môn (tùy vụ việc). Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 70 ngày làm việc (không kể thời gian trưng cầu giám định, đo đạc...) kể từ ngày ra biên nhận nhận đơn hoặc thông báo về việc thụ lý giải quyết. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân) thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Thanh tra tỉnh là nơi nhận đơn. 2. Sau khi đã kiểm tra, nếu đủ điều kiện thụ lý thì Thanh tra tỉnh sẽ ra biên nhận nhận đơn (hoặc thông báo về việc thụ lý giải quyết). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn khiếu nại; 2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (bản photo, được đối chiếu bản chính); Thành phần hồ sơ 3. Biên bản tống đạt quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (bản photo, được đối chiếu bản chính); 4. Giấy chứng minh nhân dân (bản photo, được đối chiếu bản chính; nếu người khiếu nại là cá nhân); 5. Các giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đơn khiếu nại phải được gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không Luật sửa đổi, bổ sung một số... Nội dung Văn bản qui định khởi kiện đến Tòa án nhân dân).
— Xem thêm —
Bình luận