PHIẾU NHẬP KHO

Số trang: 2
Mã số: 292055
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-29 06:32:46
Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm… Đơn vị: .............................. Mẫu số 01 – VT Bộ phận: ........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày ....... tháng ........ năm… Nợ: .................................. Số: ....................................... Có: ................................... - Họ và tên người giao: .................................................................................................................... - Theo ............................... số .................... ngày ......... tháng ....... năm ....... của ................................. Nhập tại kho: .............................. Địa điểm ...................................................................................... S T T Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiềnTheo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): ......................................................................................................... - Số chứng từ gốc kèm theo ............................................................................................................. Ngày ......... tháng .......... năm 200.. Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
— Xem thêm —
Bình luận