Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-10 08:49:08
1 Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI VÀ PHẢN ỨNG CỦA CÁC ION TRONG DUNG DỊCH 1 . Sự điện li là: A. Sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hoặc nóng chảy. B. Sự hòa tan một chất vào nước tạo thành dung dịch. C. Sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện. D. Là quá trình oxi hóa - khử. 2. Dung dịch của các bazo, axit, muối dẫn được điện là do trong dung dịch chúng có các: A. Ion trái dấu. B. Anion. C. Cation. D. Phân tử chất. 3. Câu nào dưới đây là đúng ? A. Axit là chất có khả năng cho proton. B. Axit là chất hòa tan được mọi kim loại. C. Axit là chất điện li mạnh. D. Axit tác dụng được với mọi bazo. 4. Câu nào dưới đây không đúng ? A. Trong thành phần phân tử của bazo phải có nhóm –OH. B. Axit hoặc bazo có thể là phân tử hoặc ion. C. Trong thành phần phân tử của bazo có thể không có nhóm –OH. D. Trong thành phần phân tử của axit có thể không có hidro. 5. Dãy gồm các chất đều là chất điện li mạnh: A. HCl, NaOH, CaO, NH 4 NO 3 . B. Ba(OH) 2 , H 2 SO 4 , H 2 O, Al 2 (SO 4 ) 3 . C. HNO 3 , KOH, NaNO 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 . D. KOH, HNO 3 , NH 3 , Cu(NO 3 ) 2 . 6. Dãy gồm các chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch: A. BaO, (NH 4 )SO 4 , H 2 SO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 . B. Ba(NO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , Ba(OH) 2 , NaNO 3 . C. KCl, NaNO 3 , Ba(OH) 2 , BaCl 2 . D. Ba(OH) 2 , BaCl 2 , NaNO 3 , NH 4 NO 3 . 7. Dãy gồm các chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch: A. HCl , (NH 4 )SO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 , NaNO 3 . B. HCl, Al 2 (SO 4 ) 3 , NaNO 3 , Na 2 CO 3. C. HCl, BaCl 2 , NaNO 3 , Na 2 SO 4 . D. BaCl 2 , NaNO 3 , NaAlO 2 , Na 2 CO 3 . 8. Dãy gồm các chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch: A. H 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , BaCl 2 , Na 2 SO 4 . B. H 2 SO 4 , HCl, NH 4 Cl, NaNO 3 . C. Ba(OH) 2 , NaNO 3 , NaAlO 2 , BaCl 2 . D. NaOH, NaAlO 2 , NaNO 3 , Na 2 CO 3 . 9. Cho các chất: H 2 O, HCl, NaOH, NaCl, CH 3 COOH, NH 3 , CuSO 4 . Các chất điện li yếu là: A. H 2 O, CH 3 COOH, NH 3 . B. H 2 O, CH 3 COOH, CuSO 4 . C. H 2 O, NaCl, CuSO 4 , CH 3 COOH. D. CH 3 COOH, CuSO 4 , NaCl. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt - 1 - Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 10. Trong một dung dịch có thể cùng tồn tại các ion sau: A. NH 4+ , Na + , Cl - , SO 4 2- . B. NH 4+ , Na + , Cl - , OH - . C. NO 3 - , Fe 2+ , Cl - , H + . D. Ba 2+ , Na + , Cl - , SO 4 2- . 11. Một dung dịch có [OH - ] = 2,5.10 -10 M. Môi trường của dung dịch là: A. Axit. B. Kiềm. C. Trung tính. D. Không xác định được. 12. Cho các dung dịch: dd H 2 SO 4 , dd Al 2 (SO 4 ) 3 , dd Na 2 CO 3 , dd Ba(OH) 2 , dd NaNO 3 , dd NH 4 NO 3 , dd Cu(NO 3 ) 2 , dd KHSO 4 , dd NaCl. Dãy gồm các dung dịch làm quỳ tím đổi sang màu đỏ là: A. Dd H 2 SO 4 , dd Al 2 (SO 4 ) 3 , dd NH 4 NO 3 , dd Na 2 CO 3 . B. Dd H 2 SO 4 , dd Al 2 (SO 4 ) 3 , dd NH 4 NO 3 , dd NaCl. C. Dd H 2 SO 4 , dd Al 2 (SO 4 ) 3 , dd NH 4 NO 3 , dd Ba(OH) 2 . D. Dd H 2 SO 4 , dd Al 2 (SO 4 ) 3 , dd NH 4 NO 3 , dd Cu(NO 3 ) 2 , dd KHSO 4 . 13. Cho các dung dịch sau: dd Na 2 CO 3 , dd Ba(OH) 2 , dd NaNO 3 , dd NH 4 NO 3 , dd NaAlO 2 , dd HCl, dd C 6 H 5 ONa, dd Al 2 (SO 4 ) 3 , dd BaCl 2 . Dãy gồm các dung dịch làm quỳ tím đổi sang màu xanh là: A. dd Na 2 CO 3 , dd Ba(OH) 2 , dd C 6 H 5 ONa, dd NaAlO 2 . B. dd Na 2 CO 3 , dd NH 4 NO 3 , dd NaAlO 2 , dd C 6 H 5 ONa. C. dd NaNO 3 , dd NH 4 NO 3 , dd HCl, dd Al 2 (SO 4 ) 3 . D. dd Ba(OH) 2 , dd Na 2 CO 3 , dd NaNO 3 , dd NaAlO 2 . 14. Cho các chất: NaNO 3 , NaAlO 2 , HCl, BaCl 2 , H 2 SO 4 , Na 2 SO 3 , NaHCO 3 , Na 2 SO 4 , Ba(NO 3 ) 2 . Dãy gồm các chất mà dung dịch của nó trong nước không làm thay đổi màu quỳ tím là: A. NaNO 3 , BaCl 2 , Na 2 SO 4 , Ba(NO 3 ) 2 . B. NaNO 3 , NaAlO 2 , Na 2 SO 4 , Ba(NO 3 ) 2 . C. NaNO 3 , Na 2 SO 3 , Na 2 SO 4 , Ba(NO 3 ) 2 . D. H 2 SO 4 , HCl, Na 2 SO 3 , NaNO 3 . 15. Dãy các chất và ion chỉ đóng vai trò axit: A. HSO 4 - , NH 4 + , CH 3 COOH. B. NH 4 + , CH 3 COOH, Al 2 O 3 . C. HSO 4 - , NH 4 + , CO 3 2- . D. Al(OH) 3 , HCO 3 - , NH 4 + . 16. Dãy các chất và ion chỉ đóng vai trò bazo: A. CO 3 2- , CH 3 COO - , NH 3 . B. CO 3 2- , CH 3 COO - , ZnO. C. HCO 3 - , CH 3 COO - , HSO 4 - . D. Zn(OH) 2 , CO 3 2- , AlO 2 - . 17. Dãy các ion trung tính: A. Na + , Ba 2+ , Cl - . B. NH 4 + , Ba 2+ , Cl - . C. Cl - , CO 3 2- , OH - . D. Al 3+ , Cu 2+ , Ba 2+ . 18. Dãy các chất và ...
— Xem thêm —
Bình luận