MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Số trang: 7
Mã số: 288015
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-19 06:01:55
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế) MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế) ĐỊA PHƯƠNG: …………… DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ: Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ……………… BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Kỳ báo cáo: ………………… năm ………….. Tên1: .................................................................................................................................... Nghề nghiệp sản xuất kinh doanh2: .................................................................................... Loại hình3: ............................................................................................................................ Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: ................................................................................. Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ............................................................... TT Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo ĐVT Số liệu Lao động 1.1. Tổng số lao động Người - Trong đó: Tổng số lao động nữ Người 1 1.2. Số Lao động trực tiếp Người - Trong đó: + Tổng số lao động nữ Người + Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI) Người Tai nạn lao động - Tổng số vụ tai nạn lao động Vụ + Trong đó, số vụ có người chết Vụ - Tổng số người bị tai nạn lao động Người + Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động Người - Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) Triệu đồng - Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) Triệu đồng 2 - Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động Ngày Bệnh nghề nghiệp 3 - Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo Người Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp Người - Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp Ngày - Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp Người - Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) Triệu đồng Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động +Loại I Người + Loại II Người + Loại III Người + Loại IV Người 4 + Loại V Người Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động - Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/ tổng số người sử dụng lao động hiện có Người/ người 5 - Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động được huấn lu yện/Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có Người/ người - Tổng số an toàn - vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số ATVSV hiện có Người/ người - Số người lao động được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động Người/ người - Tổng số người lao động được huấn luyện Người - Tổng chi phí huấn luyện: (Chi phí này nằm trong Chi phí tu yên tru yền, huấn lu yện nêu tại Điểm 10) Triệu đồng Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ - Tổng số Cái 6 - Trong đó: +Số đã được đăng ký + Số đã được kiểm định Cái Cái Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi - Số giờ làm thêm bình quân/ngày, người Giờ 7 - Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/ 1 người Ngày Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật 8 - Tổng số người Ngày - Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10) Triệu đồng Tình hình đo đạc môi trường lao động - Số mẫu đo môi trường lao động Mẫu - Số mẫu không đạt tiêu chuẩn Mẫu 9 - Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo + Nhiệt độ + Bụi + Ồn + Rung ...
— Xem thêm —
Bình luận