MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Số trang: 7
Mã số: 288015
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông ln tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 m 2011 của Bộ
Lao động-Thương binh và Xã hội-B Y tế)
ĐỊA PHƯƠNG: ……………
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ:
Kính gi: S Lao động - Thương binh và Xã hi tỉnh, thành ph ………………
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐNG
K báo cáo: ………………… năm …………..
Tên
1
: ....................................................................................................................................
Ngh nghiệp sản xuất kinh doanh
2
: ....................................................................................
Loi hình
3
: ............................................................................................................................
Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý
4
: .................................................................................
Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ...............................................................
TT
Các chỉ tiêu trong k báo cáo ĐVT S
liệu
Lao động
1.1. Tng số lao động Người
- Trong đó: Tổng số lao động n Người
1
1.2. S Lao động trực tiếp Người
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Trong đó:
+ Tổng số lao động n
Người
+ Lao đng làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI)
Người
Tai nn lao động
- Tng số vụ tai nạn lao động V
+ Trong đó, số vụ có người chết V
- Tng số người bị tai nạn lao động Người
+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động Người
- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả
tiền lương trong ngày ngh, bồi thường, trợ cấp …)
Triệu
đồng
- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) Triu
đồng
2
- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động Ngày
Bệnh nghnghip 3
- Tng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm
báo cáo
Người
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trong đó, s người mắc mới bệnh nghề nghiệp Người
- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp Ngày
- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp Người
- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh
trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an
toàn - v sinh lao động như: điều trị, tr tiền ơng trong
ny nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)
Triệu
đồng
Kết qu phân loại sức khỏe của người lao động
+Loại I Người
+ Loại II Người
+ Loại III Người
+ Loại IV Người
4
+ Loại V Nời
Huấn luyện về an toàn - vsinh lao động
- Tng s người sử dụng lao động được huấn luyn/ tổng số
người sử dng lao đng hiện có
Người/
người
5
- Tổng số cán bộ an toàn - v sinh lao động được huấn
luyn/Tổng s cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có
Người/
người
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-19 06:01:55
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)
— Xem thêm —