Nhúng
Toàn màn hình
/ 14
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (14 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-10 15:56:40
1. Khái niệm môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh nói chung được hiểu là tổng hợp các yếu tố, các lực lượng xung quanh ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Các lực lượng này cũng có thể được phân loại thành bên ngoài hoặc bên trong. Đề tài thảo luận: Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn với môi trường kinh tế ở Việt Nam. PHẦN MỘT: ĐỀ CƯƠNG SƠ LƯỢC A. LỜI MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG I. Khái quát về môi trường kinh doanh quốc tế 1. Khái niệm môi trường kinh doanh 2. Khái niệm môi trường kinh doanh quốc tế II. Môi trường kinh tế và ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế 1. Khái niệm môi trường kinh tế 2. Các yếu tố của môi trường kinh tế a) Mô hình kinh tế b) Điều kiện kinh tế c) Chính sách kinh tế 3. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế III. Ảnh hưởng môi trường kinh tế Việt Nam đến các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế 1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh ở Việt Nam 2. Nguyên nhân môi trường kinh tế Việt Nam thu hút doanh nghiệp nước ngoài a) Tác động từ chính sách thuế b) Chính sách kinh tế của Nhà nước c) Vị trí chiến lược 3. Giải pháp phát huy lợi thế môi trường kinh tế ở Việt Nam để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài. C. KẾT LUẬN PHẦN HAI: BÀI HOÀN CHỈNH A. LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, xu hướng liên kết kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phát triển cả về quy mô và tốc độ, cả về bề rộng và chiều sâu. Chính vì vậy , việc các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm những cơ hội mở rộng thị trường ra ngoài biên giới quốc gia đã trở thành một vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Bởi các doanh nghiệp đang ngày đêm đối mặt với rất nhiều thách thức như: sự bão hòa của thị trường, đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước, vấn đề công nghệ và tài nguyên… Trong số các tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp, thì môi trường kinh tế là một yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần thận trọng đánh giá để có chiến lược phù hợp. Chính vì vậy, nhóm 1 chọn đề tài thảo luận : “Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và liên hệ thực tiễn với môi trường kinh tế ở Việt Nam” nhằm làm sáng tỏ những ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế. B. NỘI DUNG I. Khái quát về môi trường kinh doanh quốc tế 1. Khái niệm môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh nói chung được hiểu là tổng hợp các yếu tố, các lực lượng xung quanh ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Các lực lượng này cũng có thể được phân loại thành bên ngoài hoặc bên trong. Lực lượng không kiểm soát được là các lực lượng bên ngoài mà các chủ thể kinh doanh phải thích ứng với nó, nếu muốn duy trì sự tồn tại của mình. 2. Khái niệm môi trường kinh doanh quốc tế Môi trường kinh doanh quốc tế là tổng thể các yếu tố môi trường thành phần như môi trường pháp luật. chính trị, kinh tế, văn hoá, cạnh tranh, tài chính… những yếu tố này tồn tại trong mỗi quốc gia trong nền kinh tế thế giới, chúng có tác động và chi phối mạnh mẽ đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải tự điều chỉnh các mục đích, hình thức và chức năng hoạt động của mình cho thích ứng, nhằm nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Trong những điều kiện của xu hướng xu hướng quốc tế hoá và khu vực hoá nền kinh tế thế giới và nền kinh tế mỗi quốc gia, hoạt động kinh doanh quốc tế ngày càng được mở rộng và phát triển, để thích ứng với xu hướng này, các doanh nghiệp đang từng bước tăng dần khả năng hội nhập, thích ứng của mình ...
— Xem thêm —
Bình luận