Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-29 18:25:19
1 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 433 ROBINSON CRUSOE CỦA ROBINSON CRUSOE” – DANIEL DEFOE A CHARACTER ANALYSIS OF ROBINSON CRUSOE IN “THE LIFE AND ADVERNTURES OF ROBINSON CRUSOE” BY DANIEL DEFOE SVTH: Nguyễn Ái Ngân Lớp: 06CNA02, Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ GVHD: ThS. Lê Thị Giao Chi Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ TÓM TẮT của tác gia Daniel Defoe. Q, bài viết ử Robinson Crusoe, trong . ABSTRACT This study carried out an investigation into the main character Robinson Crusoe, who possesses a well of good characteristics that one can dream of having, in “The Life and Adventures of Robinson Crusoe” by Daniel Defoe. The investigation also gives way to a discussion of some messages conveyed by the author through this character as well as his masterpiece. Also, a summary of Robinson Crusoe’s characteristics, the messages transcended by the author as well as some implications for teaching and learning British literature are presented. 1. Mở đầu 1.1. Lý do chọn đề tài Văn học . o. – gửi . Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 434 . . 1.2. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục đích nghiên cứu Crusoe”. 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu . sản –. . 1.3. Phạm vi nghiên cứu ê . 1.4. Phương pháp nghiên cứu này, s . 1.5. Câu hỏi nghiên cứu ? , gửi nước Anh? 1.6. Thu thập dữ liệu Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 435 . 2. Kết quả 2.1. 2.1.1. . 2.1.2. P , . 2.1.3. . 2.1.4. . May Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 437 , Anh. 2.3. 2.3.1. con . 2.3.2. . . 3. Kết luận - vănnước ngoài, đặc biệt là văn họcAnh. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Altemus, Henry (1897). Robinson Crusoe: His Life and Strange Surprising Adventures. Altemus’ Young People’s Library. [2] Damrosch, Jr. Leopold. (1985). God's Plot and Man's Stories. Chicago: The University of Chicago Press. [3] Đặng Anh Đào (2008). Văn học phương Tây. NXB Giáo Dục. [4] Dublin University Magazine (1856). “A satire on Robinson Crusoe”. P.41. Great Britain: Routledge Press. [5] G. A. Starr (1965). Defoe and Spiritual Autobiograph. Princeton University Press. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 438 [6] Greenblatt, Stephen (1991). Marvelous Possessions: The Wonder of the New World. Chicago: University of Chicago Press. [7] Marx, Karl (1867). Das Kapital. New York: Prometheus Books.
— Xem thêm —
Bình luận