Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-22 20:33:52
Máy doa dùng để gia công chi tiết với các nguyên công: khoét lỗ, khoan lỗ. có thể dùng để phay. Thực hiện các nguyên công gia công trên máy doa sẽ đạt được độ chính xác và đô bóng cao. Máy doa được chia thành hai loại chính: máy doa đứng và máy doa ngang. Chuyển động chính là chuyển động quay của dao doa (trục chính). Chuyển động ăn dao có thể là chuyển động ngang, dọc của bàn máy mang chi tiết hay di chuyển dọc của trục chính mang đầu dao. Chuyển động phụ là chuyển động thẳng đứng của ụ dao v.v… sinh viên: VŨ QUANG PHỐ giảng viên : HOÀNG ĐÌNH CƠ MÁY DOA 2620 1 Giới thiệu chung về máy doa 1. Đ ặ c đ i ể m công ng h ệ Máy doa dùng đ ể gia công chi tiết v ới các nguyên công: khoét l ỗ , khoan lỗ . có thể dùng đ ể phay. T h ực hi ệ n các nguyên công gia công trên máy doa s ẽ đ ạt được đ ộ chính xác và đ ô bóng cao. Máy doa đ ược chia thành hai loại chính: máy doa đ ứng và máy doa ngang. Chuyển đ ộ ng chính l à chuyển độ ng quay c ủ a dao doa (t rụ c chính). Chuy ể n độn g ăn dao có thể là chuyển độ ng ngang, dọ c c ủ a bàn m áy mang chi t i ết hay di chuyển d ọc c ủ a tr ụ c chính mang đầ u dao. Chuyển độn g ph ụ là chu y ển độn g t h ẳ n g đ ứ n g c ủ a ụ dao v.v… 2. Yêu c ầu đố i v ới truyền độ ng đ iện và trang bị đ iện máy doa . a) Tru y ền độ ng ch ín h : Yêu c ầ u cần ph ải đả m b ảo đ ảo chiều quay, phạm v i đ iều c hỉ nh t ố c đ ộ D = 130/1 với công s u ất khôn g đ ổ i, đ ộ trơn đ iều c hỉ nh φ = 1,26. Hệ t hố ng truy ề n độ ng ch í nh c ần phả i hãm d ừng nhanh. Hiện nay hệ truy ền độ ng ch ín h máy doa thườ n g được sử d ụn g đ ộ ng c ơ không đ ồ ng b ộ roto l ồ ng sóc và hộ p t ố c đ ộ ( độ ng cơ có m ộ t hay nhiều c ấp t ố c đ ộ ). Ở nh ững máy doa cỡ n ặng có thể sử dụ ng độ ng cơ đ iện m ộ t ch i ều, đ iều c hỉ nh trơn trong phạm vi rộ ng. Nhờ v ậy có t hể đ ơn giản k ết c ấu, mặt khác có t h ể h ạn ...
— Xem thêm —
Bình luận