Nhúng
Toàn màn hình
/ 26
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (26 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-10 19:27:51
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THPT chuyên môn tiếng anh - Bài tập tiếng anh giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng đánh trắc nghiệm. Prepared by Nguyen Dai Duong Thursday, October 11, 2012 Giíi thiÖu ch ¬ng tr×nh «n tËp M«n TiÕng Anh - Líp 11 THPT A. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Rµ so¸t, cñng cè l¹i ch ¬ng tr×nh TiÕng Anh 1 1 - THPT (ban c¬ b¶n vµ n©ng cao) , träng t©m lµ ch ¬ng tr×nh TiÕng Anh 11 (ban c¬ b¶n), nh»m môc ®Ých gióp c¸c em häc sinh chuÈn bÞ tèt cho viÖc häc chÝnh kho¸ n¨m häc 2010-2011 - Ch ¬ng tr×nh b¸m s¸t víi kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n dùa vµo bè côc cña s¸ch gi¸o khoa (SGK) TiÕng Anh 11 (ban c¬ b¶n) . §Æc biÖt lµ ch ¬ng tr×nh ®i s©u nghiªn cøu, t×m hiÓu cÊu t¹o cña c©u vµ c¸c t×nh huèng bµi ®äc (Reading Passage) còng nh c¸c bµi tËp cã tÝnh thùc tiÔn cao. Ch ¬ng tr×nh «n tËp gióp c¸c em häc sinh cã thÓ tù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña m×nh th«ng qua mét sè ®Ò kiÓm tra thö (h×nh thøc tr¾c nghiÖm) . - §Ó gióp c¸c em häc sinh hÖ thèng l¹i mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt kiÕn thøc TiÕng Anh THPT (ban c¬ b¶n) , t«i xin giíi thiÖu s¬ l îc néi dung trong ch ¬ng tr×nh «n tËp hÌ nh sau: B. Néi dung: Ch ¬ng tr×nh ® îc so¹n dùa trªn néi dung vµ chñ ®iÓm cña tõng ®¬n vÞ bµi häc (Unit) TiÕng Anh 11 cña Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o n¨m 2007. Víi ch ¬ng tr×nh nµy, häc sinh sÏ cã c¬ héi luyÖn vµ lµm c¸c d¹ng bµi tËp vÒ §äc hiÓu (Reading Comprehension) , Ng÷ ph¸p (Grammar) , T õ vùng (Vocabulary) , ViÕt (Writing) , C¸ch ph¸t ©m (Pronunciation) . C¸c bµi tËp ® îc so¹n c«ng phu, dÔ hiÓu ®i tõ nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ®iÓm ng«n ng÷ ® îc tr×nh bµy trong SGK ®Õn c¸c bµi tËp øng dông n©ng cao dÇn. §iÒu nµy gióp c¸c em häc sinh kh«ng nh÷ng n¾m v÷ng kiÕn thøc ng«n ng÷ ®ang häc mµ cßn ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ ®ã. Mçi mét bµi tËp ®Òu cã vÝ dô minh ho¹. Ch ¬ng tr×nh còng cã nh÷ng bµi tËp viÕt (Writing) - mét kü n¨ng ® îc coi lµ khã ®èi víi ®a sè häc sinh nh ng l¹i rÊt h÷u Ých cho viÖc sö dông ng«n ng÷. Ngoµi ra, sau ba " Unit ", häc sinh sÏ cã c¬ héi lµm mét bµi kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®Ó kiÓm tra kiÕn thøc ®· häc vµ ®Þnh h íng cho ch ¬ng tr×nh häc kÕ tiÕp. Néi dung nªu trªn ® îc tr×nh bµy râ rµng, khoa häc vµ b¸m s¸t SGK TiÕng Anh 11. Chóc c¸c em thµnh c«ng! UNIT 1: FRIENDSHIP PHÇN I: READING I. Dùng những từ đã cho điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: acquaintances mutual give-and-take loyal incapable selfish friendship intimate emotional constancy trust sympathy 1. I have a lot of ________ at work but I don't have any real friends. 2. Despite differences in background and outlook, their partnership is based on _________ respect, trust and understanding. 3. Our relationship can not last longer because he seems to be very __________. He only thinks about himself. 4. I met her at the school opening in 1990. We have been _________ friends since then. 5. To keep a friendship, you can not always resist on your own way - there has to be some _________. 6. When all her other friends deserted her, Steve remained _________. 7. She is a brilliant mathematician, but as a lecturer, she is totally __________. 8. What do you know about a true _________? And what does it tell you? 9. You can _______ Jack to look after the money. He's completely honest. 10. The ________ of your love for Indian food really amazes me. 11. They really want to send my warm _______ to the people who lost their relatives in the earthquake on December 13 th . 12. That song is so ___________. It always brings a tear to my eye. II. Đọc đoạn văn sau và làm các bài tập theo yêu cầu: MOBILITY AND FRIENDSHIP Americans are geographically mobile and learn to develop friendship easily and quickly. Approximately one of every five Amerian families move every year. People relocate because they begin their new jobs, attend distant colleges, get married, have children or simply want to change their lives. Perhaps as consequence of these, people form and end friendships quickly. Students attending two or three universities during their undergraduate and graduate years ...
— Xem thêm —
Bình luận