MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

Số trang: 2
Mã số: 285544
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-30 10:00:34
MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Kính gửi: Phòng Quản trị. Đề nghị sửa chữa trang thiết bị(2):………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Tại(3):………………………………………...nhà…………………………………... Họ và tên người sử dụng:…………………………………………………………. Tình trạng hoạt động của trang thiết bị(4):………….……………………………….. ………………………………………………………………………………………. Hà Nội, ngày tháng năm 20….. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Đơn vị (1): …………............. Kết quả kiểm tra:………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. Xác nhận hoàn thành sửa chữa(5):……………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………… NGƯỜI SỬA CHỮA (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI SỬ DỤNG (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi tên đơn vị của người sử dụng trang thiết bị đề nghị sửa chữa. (2) Ghi tên trang thiết bị cần sửa chữa. (3) Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt trang thiết bị. (4) Ghi rõ thiết bị hoạt động kém hay không hoạt động và các biểu hiện cụ thể (nếu có). (5) Chỉ ghi xác nhận khi đã hoàn thành sửa chữa với chất lượng tốt. Ghi rõ linh kiện phụ tùng thay thế (nếu có).
— Xem thêm —
Bình luận