Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-30 11:10:36
Mẫu số 02 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI TRỞ ĐI (Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên) Mẫu số 02 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI TRỞ ĐI (Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên) I. THÔNG TIN CHUNG 1. Người kê khai tài sản, thu nhập - Họ và tên người kê khai tài sản, thu nhập: - Chức vụ/chức danh công tác: - Cơ quan/đơn vị công tác: - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện tại: 2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập - Họ và tên: - Chức vụ/chức danh công tác: - Cơ quan/đơn vị công tác: - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện tại: 3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản, thu nhập a) Con thứ nhất: - Họ và tên: - Tuổi: - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện tại: b) Con thứ hai (trở lên): (kê khai như con thứ nhất) II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN STT THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN, THU NHẬP 1. Nhà ở, công trình xây dựng a) Biến động về nhà ở Có  Không  Loại nhà Cấp 1  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích sàn xây dựng: Cấp 2  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích sàn xây dựng: Cấp 3  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích sàn xây dựng: Cấp 4  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích sàn xây dựng: b) Biến động về công trình xây dựng1 Có  Không  Nhà hàng  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích sàn xây dựng: Khách sạn, nhà nghỉ  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích sàn xây dựng: Khu nghỉ dưỡng, sinh thái  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: Nhà xưởng, nhà kho  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: Tên công trình Biến động công trình xây dựng khác:  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Biến động về quyền sử dụng đất Có  Không  Đất ở  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: Đất trồng cây hằng năm  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: Đất trồng cây lâu năm  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: Đất lâm nghiệp  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: a) Phân nhóm đất Đất nuôi trồng thủy sản, làm muối  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: Đất nông nghiệp khác  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: Đất phi nông nghiệp khác  Tăng  Giảm  Số lượng: Địa chỉ: Diện tích: b) Biến động đối với phân nhóm đất khác:  ………………………………………………………………………………… 1 Công trình có công năng tổng hợp thì ghi theo công năng chính ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Biến động về tài sản ở nước ngoài Có ...
— Xem thêm —
Bình luận