Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền

Số trang: 4
Mã số: 284788
Loại file: XLS
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-30 11:59:55
Tài liệu tham khảo mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền áp dụng với các hội nghị, hội chợ DT-3A Page 1Tªn ®¬n vÞ: Mẫu DT-3A/KNQG DỰ TOÁN KINH PHÍ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN (Áp dụng đối với các Hội thi, Hội chợ) Nội dung: Địa điểm: Tên hội thi, hội chợ: Thời gian: Quy mô: Đơn vị thực hiện: Đơn vị phối hợp: ĐVT: 1.000đ Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn giá Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ trợ TT tính lượng nguồn khác Đơn vị đề nghị HĐ duyệt 1 Thông tin tuyên truyền 1.2 Băng rôn 1.3 Pa nô, áp phích 2 Thuê hội trường, mặt bằng, trang thiết bị… 2.1 Thuê mặt bằng 2.2 Thuê gian hàng 3.3 Thuê lắp đặt 3.4 Thuê hội trường, thiết bị âm thanh, ánh sáng... 3.5 Thuê trang trí, khánh tiết (các cuộc hội thảo...) 3 Chi Ban tổ chức, giám khảo, Hội đồng tư vấn khoa học 3.1 Tiền ngủ 3.2 Tiền ăn 3.3 Bồi dưỡng 3.4 Tiền nước1.1 Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài...) DT-3A Page 2Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn giá Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ trợ TT tính lượng nguồn khác Đơn vị đề nghị HĐ duyệt 4 4.1 Tiền ăn 4.2 Tiền ngủ 4.3 Tiền xe 5 6 Văn phòng phẩm 6.1 In ấn tài liệu phục vụ Hội thi, Hội chợ, 6.2 In thư mời dự khai mạc, bế mạc 7 7.1 Tiền ăn 7.2 Tiền ngủ (nếu không thể đi về trong ngày) 7.3 Tiền xe 8 Khai mạc, bế mạc 9 Chi khác nếu có Thuê hội trường, khuôn viên, gian hàng Tiền điện, nước phục vụ Vật tư, dụng cụ, đồ dùng phục vụ 10 Tiền công chăm sóc, quản lý bảo vệ, phục vụHỗ trợ điều tra, khảo sát, sơ tuyển, bình tuyển, .. (áp dụng cho Hội thi) Đạo diễn, biên tập, dàn dựng, dẫn chương trình (áp dụng cho Hội thi nghiệp vụ) Hỗ trợ các đoàn nông dân cổ động, tham quan, dự hội thảo DT-3A Page 3Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn giá Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ trợ TT tính lượng nguồn khác Đơn vị đề nghị HĐ duyệt 11 Khen thưởng Tổng cộng Bảng chữ: Ngµy th¸ng n¨m 200 … (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) Phê duyệt của Hội đồng thẩm định Sau khi xem xét nội dung và thẩm tra dự toán chi tiết, Hội đồng thống nhất phê duyệt Tên Hội thi/hội chợ: Thời gian: Địa điểm: Đơn vị triển khai Đơn vị phối hợp: Quy mô: Tổng kinh phí hỗ trợ: Các thành viên Hội đồng Thư ký Chủ tịch Hội đồngNg­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ngµy th¸ng n¨m 200 .. … DT-3A Page 4Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn giá Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ trợ TT tính lượng nguồn khác Đơn vị đề nghị HĐ duyệt (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu)
— Xem thêm —
Bình luận