Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-30 12:16:36
1 Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B03-BH … .......................(Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ Quý :.................Năm :…….......... Đơn vị tính....... STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
— Xem thêm —
Bình luận