CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

Số trang: 16
Mã số: 283662
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-16 19:33:15
Sự phát triển của CTXH cá nhân (CTXHCN) CTXHCN là phương pháp can thiệp đầu tiên của ngành được xây dựng một cách khoa học. Phương pháp này bắt đầu từ cuối những năm 1800 với các tổ chức Từ Thiện (Charity Organizations) Mỹ. Các tổ chức này tuyển dụng những nhà thăm viếng hữu nghị (friendly visitors) để giúp đỡ người nghèo. Họ tới thăm từng người, tìm hiểu cặn kẽ những người cần sự giúp đỡ, cho những lời khuyên và giúp đỡ tài chánh. Dịch vụ chủ yếu mà họ cùng cấp là tham vấn. CNG TC X H I C NHNỘ Trch d ch t : L.S. De GUZMAN, WORKING WITH INDIVIDUALS - The CASE WORK PROCESS ị ừ (Lm vi c v i c nhn - Ti n trnh CTXH c nhn), NASWE, Manila, 1992. Ng i d ch: Nguy n Th ệ ớ ế ườ ị ễ ị Oanh. Tm l c: tr. 187 - 200. ượ 1. S pht tri n c a CTXH c nhn (CTXHCN) ự ể ủ CTXHCN l ph ng php can thi p u tin c a ngnh c xy d ng m t cch khoa h c. Ph ng ươ ệ đầ ủ đượ ự ộ ọ ươ php ny b t u t cu i nh ng n m 1800 v i cc t ch c T Thi n (Charity Organizations) M . ắ đầ ừ ố ữ ă ớ ổ ứ ừ ệ ỹ Cc t ch c ny tuy n d ng nh ng nh th m vi ng h u ngh (friendly visitors) gip ng i ổ ứ ể ụ ữ ă ế ữ ị để đỡ ườ ngho. H t i th m t ng ng i, tm hi u c n k nh ng ng i c n s gip , cho nh ng l i khuyn ọ ớ ă ừ ườ ể ặ ẽ ữ ườ ầ ự đỡ ữ ờ v gip ti chnh. D ch v ch y u m h cng c p l tham v n. đỡ ị ụ ủ ế ọ ấ ấ Th i gian sau nh ng khm ph c a cc nhn vin ny cho th y r ng nguyn nhn kh kh n khng ờ ữ ủ ấ ằ ă ch xu t pht t m t khi m khuy t c a nhn cch m t cc i u ki n x h i trong thn ch sinh ỉ ấ ừ ộ ế ế ủ ừ đ ề ệ ộ đ ủ s ng. H k t lu n r ng mi tr ng c m t nh h ng r t l n i v i c nhn. T cc t ch c T ố ọ ế ậ ằ ườ ộ ả ưở ấ ớ đố ớ ừ đ ổ ứ ừ Thi n ni trn quy t nh th c hi n c i cch x h i c i thi n cc i u ki n v t ch t v x h i c a ệ ế đị ự ệ ả ộ để ả ệ đ ề ệ ậ ấ ộ ủ ng i lao ng ngho. H thnh cng nhi u kha c nh, tuy nhin m c d c nh ng c i thi n ườ độ ọ đ ở ề ạ ặ ữ ả ệ nhi u gia nh ti p t c s ng trong ngho kh v b n cng. T h quy t nh r ng cc nh th m ề đ ế ụ ố ổ ầ ừ đ ọ ế đị ằ ă vi ng h u ngh ph i lm vi c g n g i h n n a v i t ng c nhn v gia nh trn c s tr c ti p v i ế ữ ị ả ệ ầ ũ ơ ữ ớ ừ đ ơ ở ự ế ớ t ng tr ng h p m t. ừ ườ ợ ộ M t trong cc khm ph c a giai o n ny l s ph c h i c a thn ch khng th th c hi n ch b ng ộ ủ đ ạ ự ụ ồ ủ ủ ể ự ệ ỉ ằ tham v n. S gip ti chnh c ng c n thi t cho gia nh thn ch trong giai o n thch ng, ti ấ ự đỡ ũ ầ ế đ ủ đ ạ ứ hu n luy n v ph c h i. T cc c s x h i gip ti chnh km theo tham v n. ấ ệ ụ ồ ừ đ ơ ở ộ đỡ ấ u nh ng n m 1900 Mary Richmond v cc nh tin phong khc v CTXH c nhn xy d ng m t Đầ ữ ă ề ự ộ cch ti p c n khoa h c h n gip thn ch . B hnh dung CTXHCN nh m t t ng th g m 3 ế ậ ọ ơ để đỡ ủ ư ộ ổ ể ồ m t: nghin c u x h i, ch n on, tr li u. Ngy nay t ng th 3 m t ny g m 7 b c: nh n di n v n ặ ứ ộ ẩ đ ị ệ ổ ể ặ ồ ướ ậ ...
— Xem thêm —
Bình luận