Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 23:00:06
1 Chuyn : PA-XT VÀ EM BÉ I. M c tiêu, nhi m v : - D a vào l i k c a th y cô và tranh minh h a, HS k l i ư c t ng o n và toàn b câu chuy n Pa-xt và em bé bng l i k c a mình. - HS hi u ư c ý ngh a câu chuy n: ca ng i tài n ng và t m lòng nhân h u, yêu th ương con ng ưi ht m c c a bác s Pa-xt ơ ã khi n ông c ng hi n cho loài ng ư i m t phát minh khoa h c l n lao. II. dùng d y h c : - Tranh minh h a trong SGK. III. Các ho t ng d y h c : Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài mi: Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1') Ho t ng 2: GV k chuy n. (5-7’) a) GV k chuy n l n 1 (không tranh). - GV k toàn b câu chuy n l n 1. - GV ghi lên b ng tên nhân v t và ngày tháng áng nh . - HS l ng nghe. b) GV k l n 2 (s d ng tranh). Ho t ng 3: HS k chuy n. (20-22’) a) Cho HS k l i t ng o n câu chuy n. - Cho HS k t ng o n câu chuy n. - Cho HS thi k o n. b) Cho HS k l i toàn b câu chuy n. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS k l i câu chuy n cho ng ưi thân nghe. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ................................................... ...................................................................................... ................................................... ......................................................................................
— Xem thêm —
Bình luận