Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 06:02:24
QUY ĐỊNH CHUNG: 1- Thí sinh được sử dụng các loại máy tính fx-500A; fx-500MS; fx-570MS; fx-500ES; fx-570ES; Vn-500MS; Vn-570MS hoặc các loại máy tính có chức năng tương đương. 2- Thí sinh phải viết quy trình ấn phím khi sử dụng máy tính và ghi rõ thực hiện trên loại máy tính nào. 3- Các kết quả gần đúng nếu không có yêu cầu cụ thể thì làm tròn đến 3 chữ số thập phân. PHÒNG GD&ĐT LÂM THAO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN . Năm học 2008 - 2009 Môn thi: Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 8 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 15 tháng 4 năm 2009 A. QUY ĐỊNH CHUNG: 1- Thí sinh được sử dụng các loại máy tính fx-500A; fx-500MS; fx-570MS; fx- 500ES; fx-570ES; Vn-500MS; Vn-570MS hoặc các loại máy tính có chức năng tương đương. 2- Thí sinh phải viết quy trình ấn phím khi sử dụng máy tính và ghi rõ thực hiện trên loại máy tính nào. 3- Các kết quả gần đúng nếu không có yêu cầu cụ thể thì làm tròn đến 3 chữ số thập phân. B. ĐỀ THI Câu 1: (6đ) a) Tìm số A biết rằng 7,5% của nó bằng 7 17 3 8 6 1 35 110 217 2 3 7 :1 5 20 8 - - b) Tìm x biết rằng: () 2, 3 5 : 6, 25 7 4 6 1 5 : x :1, 3 8, 4 6 1 3 7 8 0, 0125 6, 9 14 + + - = + Câu 2: (6đ) a) Tỡm UCLN và BCNN của 2419580247 và 3802197531 ? b) Tỡm chữ số hàng chục của số 23 2009 ? Câu 3: (6đ) Hình vẽ bên biểu diễn một đường gấp khúc khép kín ABCDEFG. Tính tổng các số đo của các góc A, B, C, D, E, F, G trong hình? Câu 4: (7đ) Diện tích của một hình chữ nhật không đổi khi tăng chiều dài lên 2,5cm và giảm chiều rộng 32 cm, hoặc giảm chiều dài 2,5cm và tăng chiều rộng 34 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật? 1 DA B C E F G Câu 5: (6đ) Cho đồng nhất thức (1 + x + x 2 ) 15 = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 + …… + a 30 x 30 . Đặt S = a 0 + a 2 + a 4 + a 6 +…….+ a 30 . Tính giá trị của S ? Câu 6 : (7đ) Cho tứ giác ABCD. Gọi K, L, M, N lần lượt là trung điểm của DC, DA, AB, BC. Gọi giao điểm của AK với BL, DN lần lượt là P và S, CM cắt BL, DN lần lượt lại Q và R. a) Xác định diện tích tứ giác PQRS nếu biết diện tích của tứ giác ABCD, AMQP, CKSR tương ứng là S 0 ; S 1 ; S 2 . b) Áp dụng tính diện tích tứ giác PQRS biết. S 0 = 142857 . 371890923546 (cm) S 1 = 6459085826622 (cm) S 2 = 7610204246931 (cm) Câu 7: (6đ) Dõn số của một thành phố cuối năm 2008 là 330000 người. a) Hỏi năm học 2008-2009, có bao nhiêu học sinh lớp 1 đến trường (6 tuổi vào lớp 1), biết trong 10 năm trở lại đây tỉ lệ tăng dân số mỗi năm của thành phố là 1,5% và thành phố thực hiện tốt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều đến lớp 1 ? (Kết quả làm trũn đến hàng đơn vị) b) Nếu đến năm học 2016-2017, thành phố chỉ đáp ứng được 120 phũng học cho học sinh lớp 1, mỗi phũng dành cho 35 học sinh thỡ phải kiềm chế tỉ lệ tăng dân số mỗi năm là bao nhiêu, bắt đầu từ đầu năm 2009 ? (Kết quả làm trũn đến 2 chữ số ở phần thập phõn) Câu 8: (6đ) Cho hai dóy số với cỏc số hạng tổng quỏt được cho bởi công thức : a 1 = 1; b 1 = 2 a n+1 = 17. b n - 15. a n b n+1 = 15. b n - 13. a n Với n = 1; 2; 3; …… a) Viết quy trỡnh ấn phớm liờn tục tớnh a n+1 và b n+1 theo a n và b n ? b) Áp dụng tính a 10 ; a 15 và b 10 ; b 15 ? --------------------------------------- Họ và tên thí sinh.............................................SBD........................... (Đề thi có 02 trang) 2 UBND HUYỆN LÂM THAO PHÒNG GD&ĐT LÂM THAO Năm học 2008 - 2009 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 8 A. Một số chú ý khi chấm bài. - Hướng dẫn dưới đây là dựa vào lời giải sơ lược của một cách và được thực hiện trên máy tính Casio fx-570MS. Thí sinh có cách ...
— Xem thêm —
Bình luận