Tập làm văn mẫu Tả quang cảnh một giờ ra chơi ở trường em

Số trang: 2
Mã số: 279763
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 08:05:59
Cô giáo vừa chấm dứt câu nói cuối cùng của tiết dạy thì vừa vặn tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên rộn rã. Chúng em vui vẻ cất sách vở vào ngăn bàn, đứng dậy chào cô rồi reo mừng chạy ùa ra ngoài hàng hiên. Sân trường vắng vẻ và rộng rãi đột nhiên trở nên chật chội và nhộn nhịp hẳn lên, ồn ào, náo nhiệt. Ánh nắng dìu dịu của buổi sáng chan hòa khắp một khoảng sân. Một tốp bạn trai nhanh chân chiếm giữ bóng mát dưới tán lá rộng rợp của cây phượng vĩ. Bài làm Cô giáo vừa chấm d ứt câu nói cu ối cùng c ủa tiết dạy thì v ừa v ặn ti ếng trống báo hiệ u giờ ra ch ơi vang lên r ộn rã. Chúng em vui v ẻ c ất sách v ở vào ngă n bàn, đứ ng dậy chào cô r ồi reo m ừng ch ạy ùa ra ngoài hàng hiên. Sân trườ ng vắng vẻ và rộng rãi đột nhiên tr ở nên ch ật ch ội và nh ộn nhịp hẳ n lên, ồn ào, náo nhi ệt. Ánh nắ ng dìu dịu của bu ổi sáng chan hòa kh ắp m ột kho ảng sân. M ột tốp bạ n trai nhanh chân chiế m giữ bóng mát d ưới tán lá rộng r ợp c ủa cây ph ượng vĩ . Các b ạn đang ch ơi đá c ầu chuyề n. Quả c ầu đượ c làm bằ ng m ấy mi ệng nhự a màu h ồng và túm lông v ịt tr ắng toát c ứ bay qua bay l ạ i tho ăn thoắ t từ bên này sang bên kia. B ạn m ặc áo thun xanh đá thật điêu luy ện. Khi nghiêng ng ười qu ạt b ằng chân trái, khi ngã ng ười v ề phía tr ước và đưa chân ph ải ra đá móc qu ả c ầu. M ấy bạ n ngồi trên b ệ xi m ăng ch ắn g ốc cây reo hò ầm ĩ. Có hai b ạn đang tâng cầ u một mình để luyệ n chân. Một tốp bạ n gái thu t ập dướ i bóng mát c ủa cây bàng ch ơi nh ảy dây. S ợi dây dài và to đượ c tết công phu b ằng các dây thung quay vun vút, m ỗi lần đậ p xuống nề n xi măng l ại b ật lên kêu đen đét. Hai b ạn đang nhả y mặt h ớn hở , mái tóc tung bay, gò má ửng hồng, đôi chân nhanh tho ăn tho ắt. Mấ y bạn khác đứng ngoài, chân nhâp nh ấp chuẩ n bị vào cu ộc. Dưới tán bàng phía bên kia, m ấy bạ n túm t ụm ch ơi th ảy đá. Các b ạn ch ăm chú theo dõi đôi tay khéo léo c ủa bạn đang tung hứ ng mấy viên đá xanh nho nh ỏ. Nhiều bạ n nữ chia thành từ ng tốp đi d ạo trong sân, vẻ nhàn tản. Ti ếng trò chuyệ n rù rì nghe không rõ và th ỉnh thoả ng lại c ườ i rộ lên, thú v ị v ề m ột đi ều gì đó. M ấy bạ n nam ch ơi trò đ uổi bắt, l ượn hế t chỗ này qua ch ỗ khác, vừ a th ở v ừa c ười v ừa hò hét. Nhiề u bạn đứ ng ngay trong hàng hiên lớ p mình, ngườ i học bài, ng ười tranh lu ận về một bài t ập khó nào đó, người lơ đãng nhìn ra sân… Phía c ăng tin, nhi ều bạ n đang xum xít mua bánh mì, xôi, ổi… Đó đây, m ấy cô giáo đang đi lại, ngườ i bận r ộn vì công vi ệc nào đó, ngườ i thanh th ản nhìn họ c sinh lớp mình đang ch ơi đùa. B ỗng m ột hồi tr ống vang lên, cũng r ộn rã như lúc nãy. Các trò ch ơi nhanh chóng đượ c dừng l ại. Mấ y bạn lớp dướ i tíu tít g ọi nhau v ề làng. R ồi m ọi ng ười tr ật tự vào l ớp, trả lại sân tr ường s ự yên ắ ng, tĩnh l ặng. M ấy chú chim s ẽ nãy gi ờ lu ồn tít vào các tán lá bàng hoặ c phượng vĩ nay l ại nh ẹ nhàng nhả y nhót trên sân. Hai mươi phút ra ch ơi thậ t ngắn ng ủi nh ưng đủ cho các b ạn nghỉ ngơi, th ư dãn đầ u óc, vậ n động tay chân. M ọi người đề u th ấy tho ải mái khi b ước vào học ti ếp hai ti ết cu ối. (D ẫn theo Tr ần M ạnh H ưởng)
— Xem thêm —
Bình luận