Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 06:15:37
Trong thế giới cạnh tranh gay gắt với hàng loạt những thương hiệu na ná nhau trên thị trường, bạn là một công ty kinh doanh về dịch vụ trong số ấy, vấn đề đặt ra là làm sao để khách hàng chọn lựa thương hiệu của bạn khi họ có nhu cầu? Bài viết sau đây sẽ xem xét đến những tác lực kích thích rất hữu dụng trong chiến lược tiếp thị để trả lời cho câu hỏi này. Peter Drucker nhận xét rằng: ”Mục đích của tiếp thị là làm cho việc bán hàng trở nên thừa”. Ý của Drucker muốn nói rằng nhiệm vụ của tiếp thị là phát hiện ra những nhu cầu chưa được đáp ứng và chuẩn bị đưa ra các giải pháp để đáp ứng nhu cầu đó. Biến khách hàng thành ng ười mua s ắm, và ng ười mua sắ m thành ng ười mua th ương hi ệu thự c thụ Trong th ế gi ới c ạnh tranh gay g ắt v ới hàng lo ạt nh ững th ương hi ệu na ná nhau trên th ị trườ ng, b ạn là m ột công ty kinh doanh v ề d ịch v ụ trong s ố ấ y, v ấn đề đặ t ra là làm sao để khách hàng ch ọn l ựa th ương hi ệu c ủa b ạn khi họ có nhu cầ u? Bài vi ết sau đây s ẽ xem xét đến nh ững tác l ực kích thích r ất h ữu dụ ng trong chiế n l ượ c tiế p thị để trả lời cho câu h ỏi này. Peter Drucker nhậ n xét r ằng: ”M ục đích c ủa tiế p thị là làm cho vi ệc bán hàng trở nên thừa”. Ý c ủa Drucker mu ốn nói r ằng nhi ệm v ụ c ủa tiế p thị là phát hi ện ra nh ững nhu c ầu ch ưa đượ c đáp ứng và chu ẩn bị đư a ra các gi ải pháp để đ áp ứ ng nhu c ầu đó. Khi ti ếp th ị có k ết qu ả, ng ười mua thích th ương hi ệu m ới đưa ra, thì tiế ng đồn s ẽ lan nhanh, khi đó vi ệc bán hàng tr ở nên không còn quan tr ọng nữ a. Tiếp th ị quan tr ọng như thế đ ó, và để tiếp th ị hi ệu qu ả, chúng ta ph ải hi ểu rõ v ề quá trình "mua thươ ng hiệu" cùng vớ i thái độ và hành vi c ủa khách hàng. Bài vi ết c ủa tôi hôm nay đề cập đế n vấ n đề : ”Bi ến khách hàng thành ng ười mua s ắ m, và ngườ i mua sắm thành ng ười mua th ương hi ệu thự c thụ”, ứ ng d ụng trong l ĩnh v ực d ịch v ụ. Tr ướ c h ết, chúng ta hãy xem qua quá trình tiế p cận l ựa ch ọn th ương hi ệu c ủ a khách hàng: Đ ây là m ột mô hình c ơ b ản trong quá trình mua th ương hi ệu c ủa khách hàng, b ắt đầ u bằ ng vi ệc nh ận bi ết nhu c ầu ( Needs recognition ): quá trình mua bắ t đầ u khi khách hàng nhậ n ra vấn đề hay nhu c ầu. Nhu c ầu có th ể đượ c kích thích b ở i nh ững tác nhân bên trong (c ảm giác đói hay khát), hay nh ững tác nhân bên ngoài ( qu ảng cáo). B ởi vi ệc thu th ập thông tin t ừ khách hàng mà nh ững ng ười làm Marketing có th ể nh ận dạ ng ra nh ững tác nhân gây nên s ự thích thú c ủa khách hàng đối v ới th ương hi ệu. Sau đó h ọ s ẽ phát tri ển chi ến l ượ c để tạo ra nhu c ầu và d ẫn ngườ i mua sang giai đoạn th ứ hai–Giai đoạn tìm ki ếm thông tin ( Information Search ): Những khách hàng đ ã nhận ra nhu c ầu này s ẽ có chi ều hướ ng tìm ki ếm thông tin. Chúng ta phân bi ệt đượ c hai m ức độ: m ức nh ận bi ết thông tin s ơ đẳ ng – khách hàng ch ỉ đơn gi ản ti ếp nhậ n thông tin c ủa th ương hi ệu. M ức độ th ứ hai, khách hàng tham gia tích c ực h ơn vào quá trình tìm ki ếm thông tin: l ướt web, trao đổi cùng b ạn bè, khám phá trong các gian hàng. Nhữ ng nguồn thông tin khách hàng bao g ồm nh ững ngu ồn cá nhân (gia đình, b ạn bè, hàng xóm, ngu ời quen), những ngu ồn th ương m ại (qu ảng cáo, website, nhân viên bán hàng,…), nh ững ngu ồn công c ộng (truy ền thông đại chúng,…). Quá trình tìm ki ếm thông tin làm cho khách hàng nh ận bi ết đượ c m ột s ố th ươ ng hi ệu liên quan. V ậy ti ếp theo, giai đoạn th ứ ba: Đánh giá các l ựa ch ọn ( Evaluation of Alternatives ), làm sao để khách hàng có th ể đ ánh giá và đưa ra quy ết đị nh v ề nh ững th ương hi ệu mình ...
— Xem thêm —
Bình luận