Bài tập hóa đại cương (Chương 6)

Số trang: 5
Mã số: 279268
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 22:22:58
Bài tập Chương 6: Cân bằng hóa học và mức độ diễn ra các quá trình hóa học. 6.3: Nạp 8 mol SO2 và 4mol O2 vào trong một bình kín. Phản ứng được tiến hành ở nhiệt độ không đổi. Khi cân bằng được thiết lập có 80% lượng SO2 ban đầu tham gia phản ứng . Xác định áp suất của hỗn hợp khí cân bằng nếu áp suất ban đầu là 300 kPa. (ĐS: 220 kPa) Bài tập Chương 6: CÂN BẰNG HÓA HỌC & MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QÚA TRÌNH HÓA HỌC 6.1: Viết biểu thức hằng số cân bằng của các cân bằng hóa học sau : (a) 2NOCl(k) ⇄ 2NO(k) + Cl 2 (k). (b) CO(k) + ½ O 2 (k) ⇄ CO 2 (k). (c) 2CH 3 COOH(k) ⇄ (CH 3 COOH) 2 (k) (d) CO 2 (k) + C(r) ⇄ 2CO(k). (e) CaCl 2 .2H 2 O(r) ⇄ CaCl 2 (r) + 2H 2 O(k). (f) 2NO 2 (k) ⇄ N 2 O 4 (k) . (g) [HgI 4 ] 2- (dd) ⇄ Hg 2+ (dd) + 4I - (dd) . (h) ½ N 2 (k) + 3/2H 2 (k) ⇄ NH 3 (k). (i) 3Fe(r) + 4H 2 O(k) ⇄ Fe 3 O 4 (r) + 4H 2 (k). (j) NH 4 HS(r) ⇄ NH 3 (k)+H 2 S(k). (k) SnO 2 (r) + 2H 2 (k) ⇄ Sn( l ) + 2H 2 O(k). ( l ) CaCO 3 (r) ⇄ Ca(r) + CO 2 (k). 6.2: Trong hệ cân bằng: A(k) + 2B(k) ⇄ D(k) có nồng độ cân bằng các chất là: [A] = 0,06M; [B] = 0,12M; [C] = 0,216M. Tính hằng số cân bằng và nồng độ ban đầu của A và B nếu phản ứng xuất phát chỉ có A và B. (ĐS: K C = 250; [A] 0 =0,276M; [B] 0 = 0,552M.) 6.3: Nạp 8 mol SO 2 và 4mol O 2 vào trong một bình kín. Phản ứng được tiến hành ở nhiệt độ không đổi. Khi cân bằng được thiết lập có 80% lượng SO 2 ban đầu tham gia phản ứng . Xác định áp suất của hỗn hợp khí cân bằng nếu áp suất ban đầu là 300 kPa. (ĐS: 220 kPa) 6.4: Ở một nhiệt độ nhất định, phản ứng phân ly của HI sinh ra các đơn chất tương ứng có hằng số cân bằng là 6,25 10 -2 . Tính % HI phân ly ở nhiệt độ này. (ĐS:33,33%) 6.5: Cho phản ứng và các dữ kiện: C(graphit) + H 2 O(k) ⇄ CO(k) + H 2 (k) S 0 298 (J/mol.K) 5,7 188,7 197,5 130,5 ΔH 0 298 tt (kJ/mol) 0 -241,8 -110,5 0 Tính giá trị nhiệt độ của phản ứng tại đó hằng số cân bằng bằng 1. Xem ΔH 0 và ΔS 0 không phụ thuộc nhiệt độ. (ĐS: T = 983 K) 6.6: Phản ứng sau được tiến hành trong bình kín ở nhiệt độ không đổi: CO(k) + Cl 2 (k) ⇄ COCl 2 (k). Các tác chất ban đầu được lấy đúng đương lượng. Khi cân bằng được thiết lập còn lại 50% lượng CO ban đầu. Xác định áp suất của hỗn hợp khí cân bằng nếu áp suất ban đầu là 100 kPa (= 750 mmHg ). ...
— Xem thêm —
Bình luận